Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human development at different stages of life - main changes and possible forms of support

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-HDDS-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Human development at different stages of life - main changes and possible forms of support
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą głównych zmian oraz wybranych sposobów wspomagania rozwoju człowieka na różnych etapach życia: w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, okresu dorastania oraz dorosłości.

Pierwsze wykłady obejmują podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, współczesnych teorii rozwojowych i podstawowych pojęć. Na kolejnych wykładach omawiana jest charakterystyka poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości oraz możliwych forma wspierania rozwoju człowieka w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do tematyki psychologii rozwoju człowieka.

2. Podstawowe teorie rozwoju człowieka.

3. Okres prenatalny.

4. Wczesne dzieciństwo - wiek niemowlęcy i poniemowlęcy.

5. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny.

6. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny.

7-8. Adolescencja.

9. Wczesna dorosłość.

10. Średnia dorosłość.

11. Późna dorosłość.

12-14. Wybrane formy wspomagania rozwoju człowieka.

15. Podsumowanie materiału.

Literatura:

Literatura zostanie podana podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Student rozumie specyfikę psychologii rozwoju człowieka oraz formy wspierania

- Student rozróżnia główne teorie rozwoju człowieka i definiuje podstawowe pojęcia

- Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji i teorii z zakresu psychologii rozwoju człowieka, umie je identyfikować

Umiejętności:

- Student klasyfikuje prawidłowości wpisane w harmonijny rozwój człowieka

- Student samodzielnie opisuje dany obszar rozwoju człowieka z perspektywy poznanych teorii

Kompetencje

- Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz uwarunkowań społecznych i kulturowych

- Student zdaje sobie sprawę z istoty prowadzenia badań naukowych bądź diagnozy zgodnie z zasadami etyki

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć - 50 godz.

zapoznanie się z literaturą - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu i prezentacji - 50 godz.

Suma godzin: 180 [180/30=6]

liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu (50%) oraz prezentacja zaliczeniowa (50%).

Kryteria oceniania:

na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze zna i rozumie rolę procesów psychologicznych oraz kierunki ich rozwoju; bardzo dobrze orientuje się w formach wspierania funkcjonowania psycho-społecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych

na ocenę 4 (db): student dobrze zna i rozumie rolę procesów psychicznych oraz kierunki ich rozwoju; dobrze orientuje się w formach wspierania funkcjonowania psycho-społecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych

na ocenę 3 (dst): student w wystarczającym stopniu zna i rozumie rolę procesów psychicznych oraz kierunki ich rozwoju; w stopniu zadowalającym orientuje się w formach wspierania funkcjonowania psycho-społecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych

na ocenę 2 (ndst.): student nie ma wystarczającej wiedzy na temat roli procesów psychicznych oraz kierunków ich rozwoju; nie orientuje się w formach wspierania funkcjonowania psycho-społecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sękowski, Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: Ilona Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Michał Sękowski, Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)