Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Individual Differences in Nonverbal Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-KNOPPINDIF-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Individual Differences in Nonverbal Communication
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o procesie komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej. Główny nacisk położony zostanie na różnice indywidualne w zakresie komunikacji niewerbalnej oraz jej znaczenie w funkcjonowaniu interpersonalnym.

Pełny opis:

Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną funkcje i kanały komunikacji niewerbalnej, jej znaczenie w relacjach interpersonalnych, sposoby pomiaru zdolności związanych z komunikacją niewerbalną. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w pracy psychologa i w relacjach interpersonalnych. Studenci zapoznani zostaną z takimi zagadnieniami, jak np. wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu swojego wizerunku, rozpoznawaniu kłamstwa, wspieraniu procesu negocjacji oraz podnoszeniu atrakcyjności interpersonalnej.

Literatura:

Podstawowa:

Duncan, S. Jr. (1969). Nonverbal communication. Psychological Bulletin, 72(2), Aug, 118-137.

Jones, S. E., LeBaron, C. D. (2002). Research on the relationship between verbal and nonverbal communication: emerging integrations. Journal of Communication, 52(3), 522-542.

Leathers, D. (1997). Successful nonverbal communication: principles and applications. New York: Pearson Education, Inc.

Dodatkowa literatura zostanie udostępniona zainteresowanym studentom podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym jest komunikacja niewerbalna; zna kanały komunikacji niewerbalnej; zna funkcje zachowań niewerbalnych w relacjach interpersonalnych; dysponuje wiedzą na temat różnic indywidualnych w zakresie nadawania i odczytywania komunikatów niewerbalnych; zna kluczowe modele teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących komunikacji niewerbalnej; zna psychometryczne narzędzia pomiaru zdolności percepcji, rozpoznawania i rozumienia komunikatów niewerbalnych

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty psychologiczne poświęcone komunikacji niewerbalnej (w języku angielskim); umie ocenić czy przytaczane w literaturze przedmiotu informacje dotyczące komunikacji niewerbalnej oparte są na rzetelnych i poprawnych metodologicznie badaniach empirycznych; potrafi ocenić wartość naukową opisywanych badań; potrafi odnieść wiedzę dotyczącą komunikacji niewerbalnej do praktyki psychologicznej.

Kompetencje: jest otwarty na wiedzę dotyczącą komunikacji niewerbalnej; akceptuje różnice indywidualne i kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 55

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 60

SUMA GODZIN 150 [150 : 25 = 6]

LICZBA ECTS - 6

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze)

- zdanie egzaminu na ocenę pozytywną

Kryteria oceniania

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada nawet podstawowej wiedzy na temat komunikacji niewerbalnej

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowe pojęcia związane z komunikacją niewerbalną, kanały przekazów niewerbalnych i ich funkcjonalne znaczenie; rozumie podstawy różnic indywidualnych w zakresie komunikacji niewerbalnej; student nie odwołuje się jednak do konkretnych teorii psychologicznych i kluczowych badań empirycznych w zakresie komunikacji niewerbalnej

- na ocenę 4 (db.): student zna nie tylko podstawowe pojęcia związane z komunikacją niewerbalną, kanały przekazów niewerbalnych i ich funkcjonalne znaczenie oraz podstawy różnic indywidualnych w zakresie komunikacji niewerbalnej, ale również konkretne modele teoretyczne i dokonania najważniejszych badaczy zajmujących się komunikacją niewerbalną, zna wyniki kluczowych badań empirycznych w zakresie komunikacji niewerbalnej

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją niewerbalną (zna kanały komunikacji niewerbalnej, ich funkcjonalne znaczenie, podstawy różnic indywidualnych w zakresie komunikacji niewerbalnej, dokonania najważniejszych badaczy i wyniki badań empirycznych); oprócz tego dobrze zna metodologię prowadzonych badań z zakresu komunikacji niewerbalnej, w tym psychometryczne narzędzia pomiaru zdolności percepcji, rozpoznawania i rozumienia komunikatów niewerbalnych

Umiejętności

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów poświęconych komunikacji niewerbalnej, nie potrafi ocenić wartości naukowej dostępnych danych

na ocenę 3 (dst.): student samodzielnie czyta teksty naukowe poświęcone lecz słabo interpretuje dostępne dane, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić wartość naukową przytaczanych danych

- na ocenę 4 (db.): student samodzielnie czyta i interpretuje teksty poświęcone komunikacji niewerbalnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji teorii i badań empirycznych z tego zakresu i potrafi ocenić ich poprawność metodologiczną i wartość poznawczą; rozumie zależność pomiędzy rozważaniami naukowymi na temat komunikacji niewerbalnej a praktyką psychologiczną

- na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje się dużą samodzielnością w czytaniu i interpretowaniu tekstów naukowych z zakresu komunikacji niewerbalnej, potrafi wyciągać na ich podstawie uogólnione wnioski, potrafi przenosić przeczytane informacje na grunt praktyki psychologicznej

Kompetencje:

Oceniany jest stopień analitycznego podejścia do zagadnień związanych z komunikacją niewerbalną oraz otwartość na różnice indywidualne i kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej.

Studenci regularnie uczestniczący w wykładzie mają prawo do egzaminu zerowego, w którym spośród 5 znanych wcześniej tematów wybierają jeden.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)