Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i fizjologia układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-AIFUN
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia układu nerwowego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W07

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej, w zakresie podstawowym

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat budowy anatomicznej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz ich funkcji fizjologicznych (poznanie poszczególnych struktur nerwowych, układów czynnościowych, zależności strukturalnych oraz funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi elementami). Prezentowane treści mają za zadanie wskazanie na znaczenie znajomości anatomii i fizjologii układu nerwowego w kontekście wyjaśniania procesów psychicznych człowieka.

Pełny opis:

Wykład:

1. Komórka zwierzęca.

2. Komórka nerwowa.

3. Synapsy i neuroprzekaźnictwo.

4. Substancje psychoaktywne i zmiana przekaźnictwa synaptycznego.

5. Mechanizmy i przejawy neuroplastyczności.

6. Budowa układu nerwowego.

7. Mózgowa organizacja procesów percepcyjnych.

8. Mózgowa organizacja zarządzania aparatem wykonawczym.

9. Mózgowe mechanizmy kontroli zachować popędowych.

10. Mózgowe mechanizmy uczenia się.

Literatura:

Felten, D.L., O’Banion, M. K. i Maida, M.S. (2018). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Edra Urban & Partner: Wrocław.

Kalat, J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa.

Mizgajska-Wiktor, H., Jarosz, W. i Fogt-Wyrwas, R. (2022). Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa.

Rymarczyk Krystyna, Makowska Iwona i Pałka-Szafraniec Katarzyna, Plastyczność dorosłej kory mózgowej, „Aktualności Neurologiczne”, 2015, 15(2), 80–87.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: student opisuje budowę układu nerwowego, jego rozwój i dynamikę funkcjonalną, człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje układów sensorycznych w kontekście zachowania

umiejętności: student posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje neuroprzekaźniki i substancje psychoaktywne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Metody i kryteria oceniania:

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje budowy układu nerwowego człowieka; nie wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; nie opisuje budowy i funkcji układów sensorycznych w kontekście zachowania;

- na ocenę 3 (dst.): student opisuje budowę układu nerwowego człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innym układem narządów; opisuje budowę i funkcje jednego układu sensorycznego w kontekście zachowania;

- na ocenę 4 (db.): student opisuje budowę nerwowego i hormonalnego układ narządów człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a układami hormonalnym i ruchu; opisuje budowę i funkcje dwóch układów sensorycznych w kontekście zachowania;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle opisuje budowę układu nerwowego człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje wszystkich układów sensorycznych w kontekście zachowania;

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; nie różnicuje neuroprzekaźników i substancji psychoaktywnych;

- na ocenę 3 (dst.): student posługuje się niektórymi pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego; różnicuje niektóre neuroprzekaźniki i grupy substancji psychoaktywnych;

- na ocenę 4 (db.): student posługuje się wieloma pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; różnicuje podstawowe neuroprzekaźniki i najbardziej znane substancje psychoaktywne;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; różnicuje wszystkie znane neuroprzekaźniki i większość znanych podstawowych substancji psychoaktywnych;

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Punktacja i oceny

Wykłady kończą się egzaminem testowym, podczas którego można zdobyć 50 pkt; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 – 50 pkt bdb

41 – 45 pkt db+

36 – 40 pkt db

31 – 35 pkt dst+

26 – 30 pkt dst

0 – 25 pkt ndst

UWAGA: w celu dopuszczenia do egzaminu niezbędna jest obecność na przynajmniej połowie wykładów oraz zaliczone przed sesją ćwiczenia do przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stanisławski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Stanisławski, Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stanisławski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Stanisławski, Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stanisławski, Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Krzysztof Stanisławski, Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)