Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja i poradnictwo - coaching i doradztwo zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-CDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja i poradnictwo - coaching i doradztwo zawodowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K04

PS_K06

PS_U04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie studentów technik oraz metod wykorzystywanych w coachingu i doradztwie zawodowym. W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące moduły tematyczne:

1. Podstawy prowadzania sesji coachingowych i doradztwa zawodowego

2. Zasady etyczne i dobre praktyki prowadzenia sesji coachingowych oraz doradztwa zawodowego

3. Praktyczne prowadzenie sesji coachingowych

4. Praktyczne prowadzenie sesji doradztwa zawodowego

Pełny opis:

W ramach kursu studenci otrzymają wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu coachingu oraz doradztwa zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację trzech działań:

1. Studenci otrzymają wiedzę dotyczącą coachingu oraz doradztwa zawodowego. Zostaną przedstawione definicje, źródła, mechanizmy działania, modele sesji oraz wyjaśnione podejście Evidence Based dotyczące coachingu i doradztwa.

2. Studenci otrzymają rzetelną wiedzę z zakresu etyki prowadzenia coachingu i doradztwa zawodowego. Zostaną poinformowani o etycznym aspekcie prowadzenia takich działań oraz otrzymają wytyczne oraz kryteria pozwalające im na dokładne określenie roli jaką w tych procesach odgrywa coach/doradca a jakie prawa ma klient.

3. Każdy z studentów zostanie zaproszony do przeprowadzenia próbki sesji coachingowej lub doradczej. Podczas zajęć studenci zostaną zachęceni do wcielenia się w coacha/doradcę i przeprowadzenie około 20 minutowej sesji wraz z klientem (student z tej samej grupy zajęciowej). Następnie wykładowca udzieli informacji zwrotnej prowadzącemu sesji. Również pozostali studenci zostaną zaproszeni do udzielenia informacji zwrotnej (ten element będzie trwał około 15 minut). Na każdych zajęciach są planowane przynajmniej dwie takie sesje.

Literatura:

Evers, W. J. G., Brouwers, A., & Tomic, W. (2006). A quasi-experimental study on management coaching effectiveness. Consulting Psychology Journal, 58(3), 174–182. https://doi.org/10.1037/1065-9293.58.3.174

Grant, A. M., & Gerrard, B. (2020). Comparing problem-focused, solution-focused and combined problem-focused/solution-focused coaching approach: solution-focused coaching questions mitigate the negative impact of dysfunctional attitudes. Coaching, 13(1), 61–77. https://doi.org/10.1080/17521882.2019.1599030

Smółka, P. (2011). Podejście Oparte na Dowodach w Coachingu: Istota oraz Implikcje dla Praktyki. Coaching Review, 1(3), 5–19.

Wildflower, L., & Brennan, D. (2018). Kompendium wiedzy coacha: od teorii do praktyki. Wydawnictwo Company&Me Publishing.

Zemełka, A. M. (2016). Wczesna historia coachingu : poszukiwanie definicji i interferencji idei. Forum Oświatowe, 28(2), 143–160. http://forumoswiatowe.pl/ index.php/czasopismo/article/view/439

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student po zakończeniu kursu będzie potrafił trafnie określić różnice między coachingiem i doradztwem zawodowym a innymi formami wsparcia, rozwoju człowieka. Student będzie potrafił wyjaśnić na czym polega relacja coachingowa i doradztwa zawodowego. Będzie w sposób rzetelny posługiwać się zasadami etycznymi.

Umiejętności:

Studenci po zakończeniu kursu będą wstanie przeprowadzić sesję coachingową oraz spotkanie w ramach doradztwa zawodowego w oparciu o standardowe metody z tego zakresu.

Postawy:

Studenci będą w sposób trafny opisać etyczne aspekty prowadzenia rozmowy coachingowej i doradczej. Będą potrafili wykazać się postawą otwartego słuchania oraz dociekliwością w zakresie poszukiwania rozwiązań odpowiednich dla danej grupy klientów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uczestnictwo w zajęciach (100% frekwencja). Każdy ze studentów będzie musiał podczas zajęć przeprowadzić 20 minutową sesję coachingową / doradczą w roli coacha / doardcy zawodowego. Drugim kryterium będzie uczestnictwo w sesji coachingowej / doradczej w roli klienta.

Sesje będą się odbywały podczas zajęć. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uzyskać 100 frekwencji będzie zobligowany do dostarczenia nagrania z sesji w roli klienta lub prowadzącego sesję.

Na ocenę bardzo dobrą – student będzie miał 100% frekwencję oraz przeprowadzi sesję zgodnie z standardami zaprezentowanymi podczas zajęć

Na ocenę dobrą – student będzie miał frekwencję poniżej 100% i dostarczy nagrania przeprowadzonych przez siebie sesji, które będą spełniały kryteria zaprezentowane podczas zajęć

Na ocenę dostateczną – student będzie uczęszczał na zajęcia (100% frekwencji) i przeprowadzone przez niego sesję będą nie zgodne z standardami zaprezentowanymi podczas zajęć

Niezaliczenie przedmiotu – student nie uzyska 100% frekwencji i dostarczone przez niego materiały będą nie zgodne z standardami zaprezentowanymi podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Stolarski
Prowadzący grup: Mikołaj Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Dryjańska
Prowadzący grup: Laura Dryjańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)