Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-DP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W15; PS_U04; PS_U05; PS_U07; PS_U08

Wymagania wstępne:

Zaliczony III rok studiów.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzony jest wykład i ćwiczenia. Na wykładach studenci nabywają wiedzę na temat zagadnień teoretycznych związanych z diagnozą psychologiczną. Na ćwiczeniach poznają różne metody diagnostyczne oraz doskonalą umiejętności w zakresie ich stosowania.

Pełny opis:

Cele wykładu:

1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, podejściami i metodami związanymi z diagnozą psychologiczną;

2) wykształcenie umiejętności dostrzegania problemów stających przed diagnostą

3) przekazanie wiedzy związanej z etycznymi aspektami diagnozy psychologicznej.

Cele ćwiczeń: 1) zapoznanie studentów z technikami i narzędziami diagnozy psychologicznej właściwymi dla danej specjalności: psychologii klinicznej i psychoterapii, psychologii pracy i organizacji, psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii wspomagania rozwoju; 2) wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania wybranych technik diagnostycznych; 3) ukształtowanie postaw związanych z etycznymi i prawnymi aspektami diagnozy psychologicznej.

Forma zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Warunki zaliczenia wykładu: pomyślne zdanie kolokwium, obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie.

Treści programowe wykładu:

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia, sprawy organizacyjne.

2. Pojęcie diagnozy psychologicznej, typy podejść do diagnozy, modele struktury procesu diagnozowania.

3. Diagnoza kliniczna vs. statystyczna.

4. Metody diagnozy: wywiad.

5. Metody diagnozy: obserwacja.

6. Metody diagnozy: kwestionariusze samoopisowe.

7. Metody diagnozy: próby zadaniowe.

8. Metody diagnozy: testy sytuacyjne.

9. Metody diagnozy: techniki projekcyjne.

10. Inne metody diagnostyczne.

11. Podejście ipsatywne w diagnozie.

12. Kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych.

13. Błędy popełniane w procesie diagnozowania.

14. Kompetencje diagnostyczne.

15. Etyczne problemy diagnozy.

Forma warunki zaliczenia oraz treści programowe ćwiczeń: podane przez każdego z Prowadzących w zakładce ćwiczenia.

Literatura:

Wykład

Literatura obowiązkowa

1. Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

2. PTP (2000). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 837-844). Gdańsk: GWP.

3. Słysz, A. (2014). Refleksje nad diagnozą psychologiczną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

4. Stemplewska-Żakowicz, K. (2016). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

5. Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 2, s. 23-92). Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2. Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

4. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii (cz. 2, s. 101-140). Gdańsk: GWP.

5. Siek, S., Grochowska, A. (red.), (2001). Wybrane metody badania osobowości (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

6. Stasiakiewicz, M. (2004). Test Apercepcji Tematycznej jako narzędzie diagnozy psychologicznej. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. (s. 307-344) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Stasiakiewicz, M. (2000). Testy projekcyjne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, s. 491-503). Gdańsk: GWP.

8. Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (2013). (red.), Wywiad psychologiczny (tom 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Szustrowa, T. (1991). (red)., Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

10. Zawadzki, B. (2000). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 1, s. 469-490). Gdańsk: GWP.

11. Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z diagnozą psychologiczną.

2) Rozróżnia typy podejść do diagnozy psychologicznej.

3) Zna podstawowe typy metod stosowanych w diagnozie psychologicznej.

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych.

5) Zna rodzaje błędów popełnianych w diagnozie i ich źródła.

6) Jest świadomy etycznych problemów diagnozy.

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg procesu diagnostycznego.

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu.

2) Potrafi zinterpretować dane uzyskane w badaniu.

3) Potrafi zintegrować wyniki i dokonać diagnozy.

4) Potrafi przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy i przekazywane informacje zwrotne.

3) Respektuje i szanuje prawa osób badanych.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]

ECTS: 6 punktów (udział w wykładzie 30 godzin, udział w ćwiczeniach 30 godzin, czytanie lektur, przygotowywanie do zajęć, prace domowe: 30 godzin, przygotowanie do egzaminu: 30 godzin; przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 30 łącznie 150 godzin; 150:30(25)=6)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ocen (wykład)

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w minimum 60%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): umie samodzielnie zaplanować przebieg procesu diagnostycznego i wybrać adekwatne narzędzia; umie samodzielnie przeprowadzić diagnozę, zinterpretować, zintegrować uzyskane dane i dokonać diagnozy; potrafi bardzo dobrze przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Na ocenę 4 (db): podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych na ogół jest mało samodzielny i wymaga pewnej pomocy; potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu.

Na ocenę 3 (dst): podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy; dobierając narzędzia diagnostyczne, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki problemu.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna.

Kryteria ocen (ćwiczenia) zostaną podane przez każdego z Prowadzących w zakładce ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Patryk Łakuta, Katarzyna Martowska, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Katarzyna Martowska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]


ECTS: 6 punktów (udział w wykładzie 30 godzin, udział w ćwiczeniach 30 godzin, czytanie lektur, przygotowywanie do zajęć, prace domowe: 30 godzin, przygotowanie do egzaminu: 30 godzin; przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 30 łącznie 150 godzin; 150:30(25)=6)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski, Katarzyna Martowska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski, Katarzyna Martowska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]


ECTS: 6 punktów (udział w wykładzie 30 godzin, udział w ćwiczeniach 30 godzin, czytanie lektur, przygotowywanie do zajęć, prace domowe: 30 godzin, przygotowanie do egzaminu: 30 godzin; przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 30 łącznie 150 godzin; 150:30(25)=6)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)