Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-DPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doradztwo i pomoc psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13; PS_U10; PS_U11; PS_K02; PS_K06


Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa

Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica

Egan G. (2002).Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L. (2005). Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Knapp H. 2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się. Gdańsk: GWP

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej.Warszawa: PWN

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.)(2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla pomocy psychologicznej

EK2 Student wie jakie są czynniki ułatwiające tworzenie sprzyjającej atmosfery - porozumienie, kontakt początkowy, prezentowanie problemu;

EK 3 Student zna podstawowe umiejętności i warsztat psychologa psychoterapeuty;

EK 4 Student zna najważniejsze obszary dotyczące prowadzenia terapii i jej techniki

Umiejętności

EK 5 Student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

Kompetencje społeczne

EK 6 Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej; potrafi budować właściwą relację terapeutyczną, potrafi udzielać pomocy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka, Paulina Rosińska, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa

Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica

Egan G. (2002).Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L. (2005). Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Knapp H. 2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się. Gdańsk: GWP

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej.Warszawa: PWN

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.)(2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)