Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna: emocje i motywacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EMM
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna: emocje i motywacje
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W04

PS_W07

PS_U04

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07

Rozumie na czym polega odmienność interpretacji emocji i motywacji z perspektywy różnych nurtów psychologicznych (ewolucyjnej, poznawczej, humanistycznej, i in.);

Rozumie na czym polegają różnice i szczegółowe interpretacje emocji w ujęciu ewolucyjnym, emocji w ujęciu teorii oszacowania, teorii atrybucyjnych; motywacji z perspektywy poznawczej - "teorie wartość - oczekiwanie"; teorie podnietowe, hedonistyczne,podejście od strony fenomenologicznej, egzystencjalnej i in.; źródła motywacji

Zna prawa przebiegu procesów emocjonalnych mechanizmy regulacyjne; prawa i uwarunkowania realizacji różnych motywów; rozumie istotną rolę motywów Ja.

Potrafi wskazać na struktury i procesy neurofizjologiczne odpowiadające za uaktywnienie emocji i podstawowych dążeń (neurofizjologiczne teorie emocji; biologiczne mechanizmy prostych popędów).

Potrafi dobrać odpowiednie techniki pomiaru emocji i motywacji (U04)

Jest kompetentny w planowaniu własnych badań w zakresie emocji i motywacji, w próbach rozwiązywania podstawowych konfliktów czy problemów emocjonalnych i motywacyjnych.


Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele: Celem zajęć ma być przekazanie wiedzy pozwalającej na uchwycenie podstawowych mechanizmów i prawidłowości przebiegu procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Stąd też wykłady mają stawić prezentację współczesnych sposobów analizowania zjawisk emocjonalnych i motywacyjnych. Z uwagi na konieczność pełniejszego uchwycenia współczesnej myśli psychologicznej, pojawia się także analiza teorii, które legły u podłoża aktualnych stylów interpretacji emocji i motywacji.

Efekt kształcenia: ukształtowanie podstawowych schematów i możliwości interpretacji zachowań motywacyjnych człowieka (zrozumienie źródeł, przyczyn zachowań) oraz umiejętności wyjaśnianie przyczyn procesów emocjonalnych i ich konsekwencji.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu psychologii emocji i motywacji

Pełny opis:

1. Natura emocji. Pojmowanie emocji, kategorie emocji, emocje podstawowe – wtórne, cechy (właściwości) emocji

2. Klasyczne psychologiczne i fizjologiczne teorie emocji. Teorie peryferalne, poznawcze, motywacyjne, adaptacyjne

3. Emocje w perspektywie biologicznej (teorie Papeza, MacLeana, LeDouxa; biologiczne podstawy poszczególnych kategorii emocji; biologiczne podstawy wymiarów emocji

4. Emocje w perspektywie obserwatora.Eksperymenty i ich wyniki nad rolą ekspresji; teorie mimicznego sprzężenia zwrotnego; rola ekspresji w kształtowaniu życia emocjonalnego

5. Podmiotowa perspektywa emocji. Teorie oszacowania; emocje a poznanie; mechanizmy i poziomy przetwarzania informacji jako podstawa emocji

6. Socjokulturowe interpretacje emocji. Kultura a emocje; społeczno- kulturowe teorie i modele interpretacji emocji

7. Pojmowanie, kryteria i sposoby analizy motywacji. Pojęcie i cechy motywacji; źródła i rodzaje motywów

8. Problemy diagnozy emocjonalności i motywacji ludzkiej

9. Podstawowe źródła motywacji. Od instynktu do popędu i potrzeby; potrzeby aktywacji i stymulacji

10. Mechanizmy dążenia do równowagi - teorie i propozycje; motywacja wtórna i mechanizmy jej kształtowania

11. Motywacja a emocje. Hedonistyczne i podnietowe teorie

motywacji; popędy a emocje; frustracja a motywacja; konflikty motywacyjne; kryzysy

12. Teorie „wartości- oczekiwania” .Teoria Atkinsona; wartościowanie i

antycypacja jako samodzielne motywy; o wariantach teorii „wartość – oczekiwanie”; propozycje polskich autorów

13. Wartości, znaczenia, cele jako motywy. Potrzeby źródłem wartości; mechanizmy nadawania znaczeń i wyboru celów

14. Rola „ja” we wzbudzaniu motywacji. Prezentacja siebie jako motyw i konsekwencje rozwojowe; potrzeba wartości siebie jako motyw; stany

uczuciowe związane z „ja” jako motywy

15. Źródła podmiotowości - od motywacji egocentrycznej ku

spełnianiu siebie jako osoby. Podmiot jako sprawca; u źródeł motywacji egocentrycznej; dążenie do spełniania siebie jako osoby- propozycja autorska

16. Rozwój emocjonalny i motywacji. Specyfika rozwoju emocji i motywacji w różnych okresach życia; ogólne zasady rozwoju emocji i motywacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW.

Gasiul, H. (2018) (red.). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin Engram

Literatura uzupełniająca:

Davis, M.H. (1999). Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.

Eisenberg,N. (2005). Empatia i współczucie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 849-862.

Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

Hoffman, M. L. (2006). Empatia a rozwój moralny. Gdańsk: GWP.

Hermans, H.J., Hermans-Jensen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. Warszawa: PTP PTP.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN.

LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Poznań: Media Rodzina.

Lewis, M., Haviland- Jones, J.M. (red.) (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Obuchowski, K. (1995). Poprzez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka.

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

Rembowski, J. (1989). Empatia – studium psychologiczne. Warszawa: PWN.

Salovey, P., Sluyter, D. (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Siek, S. (1993) Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wyd. ATK

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji emocji i motywacji z różnych perspektyw psychologicznych

Jest w stanie szczegółowo interpretować i analizować procesy emocjonalne i motywacyjne w ujęciu różnych teorii

Rozumie wage procesów emocjonalnych i motywacyjnych, zna prawa ich rozwoju, mechanizmy powstawania

Rozumie rolę i zna ogólnie mechanizmy podstaw biologicznych emocji i motywacji

Jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i metody diagnozy emocji i motywacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań (odpowiedzi zawierające skreślenia lub poprawki nie są klasyfikowane do kategorii poprawnych). Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 26. Dopuszczalna jest forma egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)