Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EN
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ergonomia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMyNmNiMDAtNjY5Zi00OTQyLThhYTgtMjk5N2JmZGM4NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11

PS_U05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje historię i miejsce ergonomii wśród nauk o człowieku. Ponadto zwraca uwagę na determinanty efektywnego i niezawodnego funkcjonowania człowieka w pracy fizycznej i umysłowej oraz czynniki, które utrudniają ową działalność (indywidualne, organizacyjne w miejscu pracy, rodzinne i środowisko realizacji zadań). Omówione zostaną zagrożenia dla zdrowia fizycznego i samopoczucia wynikające z oddziaływań w różnego typu dystraktorów na sprawność operatorską czy kreatywność w miejscu realizacji zadań zawodowych. Ponadto zostaną zaprezentowane kaustyki w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

- Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

-Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

- Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

-Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

- Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

-Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

- Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

- Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

-Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

- Czasopismo: "Ergonomia",

- Czasopismo" " Ergonomics",

- Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

- Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

- Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

- Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

- Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

- Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

- Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię z zakresu ergonomii ,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień ergonomii,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień omawianych w ergonomii.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty oraz opracowania z zakresu ergonomii,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prezentowane w literaturze z zakresu ergonomii, oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia

i opracowania dotyczące zagadnień ergonomicznych,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji dotyczące problemów ergonomicznych .

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną ,

pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu problematyki ergonomicznej,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne pod kątem prezentowanych zagadnień i rozwiązań ergonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań ergonomicznych, bardzo dobrze zna bazy danych literatury ergonomicznej, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań ergonomicznych i sporządzania raportów badawczych;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań ergonomicznych, dobrze zna bazy danych literatury ergonomicznej, dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań ergonomicznych i sporządzania raportów badawczych;

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań ergonomicznych, słabo zna bazy danych literatury ergonomicznej, słabo dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań ergonomicznych i sporządzania raportów badawczych;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań ergonomicznych, nie zna baz danych literatury ergonomicznej, nie dobiera i nie wykorzystuje zaawansowane metody badań ergonomicznych i sporządzania raportów badawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje historię i miejsce ergonomii wśród nauk o człowieku. Ponadto zwraca uwagę na determinanty efektywnego i niezawodnego funkcjonowania człowieka w pracy fizycznej i umysłowej oraz czynniki, które utrudniają ową działalność (indywidualne, organizacyjne w miejscu pracy, rodzinne i środowisko realizacji zadań). Omówione zostaną zagrożenia dla zdrowia fizycznego i samopoczucia wynikające z oddziaływań w różnego typu dystraktorów na sprawność operatorską czy kreatywność w miejscu realizacji zadań zawodowych. Ponadto zostaną zaprezentowane kaustyki w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Wymagania wstępne:

Wprowadzeni do psychologii pracy i organizacji,

Psychologia stresu,

Psychologia osobowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMyNmNiMDAtNjY5Zi00OTQyLThhYTgtMjk5N2JmZGM4NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje historię i miejsce ergonomii wśród nauk o człowieku. Ponadto zwraca uwagę na determinanty efektywnego i niezawodnego funkcjonowania człowieka w pracy fizycznej i umysłowej oraz czynniki, które utrudniają ową działalność (indywidualne, organizacyjne w miejscu pracy, rodzinne i środowisko realizacji zadań). Omówione zostaną zagrożenia dla zdrowia fizycznego i samopoczucia wynikające z oddziaływań w różnego typu dystraktorów na sprawność operatorską czy kreatywność w miejscu realizacji zadań zawodowych. Ponadto zostaną zaprezentowane kaustyki w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Wymagania wstępne:

Wprowadzeni do psychologii pracy i organizacji,

Psychologia stresu,

Psychologia osobowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi zasadami badań ergonomicznych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z problemami ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej

-Celem wychowawczym jest stosowanie ergonomicznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje historię i miejsce ergonomii wśród nauk o człowieku. Ponadto zwraca uwagę na determinanty efektywnego i niezawodnego funkcjonowania człowieka w pracy fizycznej i umysłowej oraz czynniki, które utrudniają ową działalność (indywidualne, organizacyjne w miejscu pracy, rodzinne i środowisko realizacji zadań). Omówione zostaną zagrożenia dla zdrowia fizycznego i samopoczucia wynikające z oddziaływań w różnego typu dystraktorów na sprawność operatorską czy kreatywność w miejscu realizacji zadań zawodowych. Ponadto zostaną zaprezentowane kaustyki w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Czasopisma:

10.Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

11. Podstawy i oceny środowiska pracy,

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS

13.BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka

Wymagania wstępne:

Zaliczone poniższe przedmioty:

-Wprowadzeni do psychologii pracy i organizacji,

-Psychologia stresu,

-Psychologia osobowości.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)