Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja i poradnictwo - psycholog jako trener

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja i poradnictwo - psycholog jako trener
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U07, PS_K04

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania potrzeb szkoleniowych, przygotowania warsztatu oraz przeprowadzenia warsztatu w roli trenera.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć otrzymają wiedzę z zakresu:

1. Analizy potrzeb szkoleniowych

2. Dorych praktyk przygotowania warsztatu w oparciu o podejście Evidence Based

Każdy student również będzie miał okazję do przeprowadzenia 45 minutowego warsztatu, który zostanie omówiony przez prowadzącego

Literatura:

Czahajda, R. (2019). Human Resources Management Evidence Based.

Hoffmann, K., & Piłat, M. (2016). Zastosowanie Metody J. J. Phillipsa W Zakresie Pomiaru Efektywności Szkoleń E-Learningowych, (January 2011). Pobrano z http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/038.pdf

Iwanicka, K. (2020). Psychologiczne podstawy pracy z grupą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stylów uczenia się. Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych (s. 105). Wydawnictwo DiG.

Kiepas-Remesz, K. (2011). Materiały dydaktyczne dla trenerów Umiejętności społeczne w pracy nauczyciela.

Lubrańska, A. (2015). Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem ? Teoria i praktyka. Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVI(3), 177–192. Pobrano z http://forumoswiatowe.pl/ index.php/czasopismo/article/view/439

Matras, J., Żak, R., Matras, A., Obara, P., Czahajda, R., Janiak, T., Szewczak, R., i in. (2019). Trener w rolach głównych: podręcznik pracy trenera. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: studenci otrzymają wiedzę z zakresu przygotowania analizy potrzeb szkoleniowych oraz sposobów przygotowania scenariusza szkoleniowego.

Umiejętności: studenci będą przygotowani wykorzystania technik trenerskich jako odpowiedzi na potrzeby prac z grupami oraz facylitacji np. w sytuacji konfliktu

Postawy: studenci będą potrafili zaprojektować i zorganizować szkolenie dotyczące problemów psychologicznych oraz wykorzystać w sposób praktyczny naukowe zdobycze psychologii

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie frekwencja (100%)oraz przeprowadzenie 30 minutowego warsztatu.

Na ocenę bardzo dobrą – przeprowadzony warsztat będzie spełniał 100% kryteriów

Na ocenę dobrą – przeprowadzony warsztat będzie spełniał 75% kryteriów

Na ocenę dostateczną – przeprowadzony warsztat będzie spełniał 50% kryteriów

Na ocenę dopuszczającą – warsztat będzie spełniał poniżej 50% kryteriów

Kryteria oceny zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach, każdy student otrzyma kartę zaliczeniową z opisem kryteriów, które w sposób jednoznaczny wskażą warunki pozwalające określić, że warsztat został przeprowadzony w sposób rzetelny i zgodny z podejściem Evidence Based

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Stolarski
Prowadzący grup: Mikołaj Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania potrzeb szkoleniowych, przygotowania warsztatu oraz przeprowadzenia warsztatu w roli trenera.

Literatura:

Czahajda, R. (2019). Human Resources Management Evidence Based.

Hoffmann, K., & Piłat, M. (2016). Zastosowanie Metody J. J. Phillipsa W Zakresie Pomiaru Efektywności Szkoleń E-Learningowych, (January 2011). Pobrano z http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/038.pdf

Iwanicka, K. (2020). Psychologiczne podstawy pracy z grupą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stylów uczenia się. Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych (s. 105). Wydawnictwo DiG.

Kiepas-Remesz, K. (2011). Materiały dydaktyczne dla trenerów Umiejętności społeczne w pracy nauczyciela.

Lubrańska, A. (2015). Szkolenia jako istotny element zarządzania wiekiem ? Teoria i praktyka. Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVI(3), 177–192. Pobrano z http://forumoswiatowe.pl/ index.php/czasopismo/article/view/439

Matras, J., Żak, R., Matras, A., Obara, P., Czahajda, R., Janiak, T., Szewczak, R., i in. (2019). Trener w rolach głównych: podręcznik pracy trenera. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)