Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-FCZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W05

PS_W08

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Pełny opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej. Na zajęciach będą omawiane teksty filozoficzne z zakresu szeroko rozumianej filozofii człowieka, fenomenologii i filozofii umysłu.

Literatura:

Fragmenty:

Kartezjusz – Medytacje o pierwszej filozofii

William James – Zasady psychologii

Zygmunt Freud – Psychologia nieświadomości/Studia nad histerią

Henry Bergson – Energia duchowa

Edmund Husserl – Główne problemy fenomenologii

Martin Heidegger – Bycie i czas

Maurice Merleau-Ponty – Fenomenologia percepcji

Michel Foucault – Historia szaleństwa/Nadzorować i karać

Jacques Lacan – Seminarium III. Psychozy

Ludwig Wittgenstein – Dociekania filozoficzne

Daniel Dennett – Świadomość

Andy Clark, David Chalmers – Umysł rozszerzony

Dan Zahavi – Wczucie a mechanizm lustrzany. Husserl i Gallese

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne

Rozumie pluralizm stanowisk filozoficznych, jego przyczyny i konsekwencje

Umiejętności:

Potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji nad problemami filozoficznymi

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne

Jest krytyczny wobec różnych poglądów dotyczących świata i człowieka, oraz jest ostrożny w wypowiadaniu jednoznacznych i ostatecznych twierdzeń

Zachowuje otwartość na różne argumenty filozoficzne

Ma świadomość, że bogactwo rzeczywistości w której żyjemy nie pozwala na zamknięcie jej w jednoznacznych i ostatecznych odpowiedziach

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 25 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Dyskusja w grupie - 20 godz

Suma godzin - 110 (110 :30(25) = 4 pkt ECTS)

Punkty ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

-wspólna lektura tekstów;

-elementy wykładu;

-dyskusja na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są:

-obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności);

-aktywność na zajęciach;

-zaliczenie wejściówek;

-zaliczenie kolokwium semestralnego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Pełny opis:

1. Jak uprawiać filozofię człowieka? Wstęp do antropologii filozoficznej; antropologia filozoficzna a antropologia biologiczna, kulturowa.

2. Człowiek jako osoba. Co to znaczy dla człowieka być osobą? Historyczne źródła, człowiek w personalizmie.

3. Godność człowieka własnością człowieka jako osoby. Kiedy godność człowieka jest naruszana? Jakie warunki muszą być spełnione dla zachowania godności człowieka? Czy w naszym społeczeństwie narusza się ludzką godność?

4. Natura człowieka i jej krytycy. Czy człowiek wyposażony jest w swoją „ludzką naturę”? Czy może, jak chcą niektórzy socjologowie, nabiera swoich „ludzkich” cech w wyniku procesów socjalizacyjnych i kulturowych?

5. Czy istnieje dusza ludzka? Różne historyczne ujęcia duszy (Platon, Arystoteles); Ja i ciało-maszyna (Kartezjusz).

6. Intelekt i poznanie człowieka; świadomość człowieka, jego umysł.

7. Samoświadomość, samowiedza człowieka; Dlaczego człowiek chce poznawać samego siebie?

8. Nieświadomość/podświadomość człowieka. Koncepcja człowieka w psychoanalizie (Z. Freud, G. Jung, J. Lacan).

9. Człowieka jako istota wolna. Ludzka wolność. Człowiek w determinizmie.

Wolność w polityce. Wolność pozytywna i negatywna.

10. Uczucia i namiętności. Miejsce uczuć w topografii umysłu, uczucia a emocje. Podejście psychologiczne i kognitywistyczne. Ontologia emocji, racjonalność i emocje, moralność a emocje.

11. Ciało i cielesność w człowieku: cielesność podmiotu, podmiot i jego ciało, co to znaczy być cielesnym?

12. Problematyka płci w człowieku, płeć biologiczna a płeć kulturowa. Ontologia płci, socjologia płci.

13. Człowiek wobec śmierci, człowiek jako osoba nieśmiertelna. Argumenty za nieśmiertelnością człowieka. Problem samobójstwa.

14. Szczęście człowieka; teorie szczęścia, nauka o szczęściu: czy można mierzyć szczęście? Źródła szczęścia.

15. Koniec człowieka. Filozoficzne aspekty transhumanizmu.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające - Co to znaczy homo...?

III-IV 1. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 46-149; 2. H. Plessner, Pytanie o „conditio humana”, Warszawa 1988.

2. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, w: tenże, Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2007, s. 113-161; K. Wojtyła, Osoba i podmiot, w: tenże, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 373-414; 3. E. Mounier, Co to jest personalizm?, Warszawa 1960.

3. Giovanni Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Warszawa 2010; J. Czerkawski, Chrześcijańskie podstawy godności człowieka (czasy renesansu), w: W. Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 71-86.

4. R. Speamann, O pojęciu natury ludzkiej, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2006, s. 105-121; M. Heidegger, List o humanizmie, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 76-127.

5. Arystoteles, O duszy (księga I, rozdział 1 i 2; księga II, rozdział 1 i 2), tłum. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-49; 68-77; S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: S. Janeczek (red.), Antropologia, Lublin 2010, s. 121-177.

6. Tomasz z Akwinu, Summa teologii I, q. 79, a 1-13, w: tenże, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 2000, s. 280-342; J. Searle, Dlaczego człowiek i świat pasują do siebie. Umysł jako fenomen biologiczny, w: tenże, Umysł, język, społeczeństwo, Warszawa 1999, s. 69-109.

7. Augustyn, Solilokwia, w: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 239-305; R. Piłat, Samowiedza, w: R. Ziemińska, Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013, s. 221-269.

8. Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: tenże, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005, s. 59-92; J. Lacan, Seminarium III Psychozy, Warszawa 2014.

9. R. Legutko, „Ja metefizyczne”, w: tenże, Traktat o wolności, s. 201-236; J. S. Mill, O wolności, Warszawa 1999; 3. J. M. Bocheński, Słownik zabobonów (hasło wolność)

10. Kartezjusz, Namiętności duszy, Kęty 2001; 2. D. von Hildebrand, Serce człowieka, w: tenże, Serce, Poznań 1987, s. 29-93.

11. J. Le Goff, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006.

12. H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 26-27; 40-47; 77-97.

13. J. Pieper, Śmierć i nieśmiertelność, Paris 1970.

14. Seneka, O życiu szczęśliwym, w: tenże, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001, s. 137-177; W. Tatarkiewicz, Cztery pojęcia szczęścia; Definicja szczęścia; Koleje pojęcia szczęścia, w: tenże, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 15-72.

15. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004, s. 143-232; Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Catel Gandolfo, Kraków 2006, s.123-173.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Pełny opis:

1. Jak uprawiać filozofię człowieka? Wstęp do antropologii filozoficznej; antropologia filozoficzna a antropologia biologiczna, kulturowa.

2. Człowiek jako osoba. Co to znaczy dla człowieka być osobą? Historyczne źródła, człowiek w personalizmie.

3. Godność człowieka własnością człowieka jako osoby. Kiedy godność człowieka jest naruszana? Jakie warunki muszą być spełnione dla zachowania godności człowieka? Czy w naszym społeczeństwie narusza się ludzką godność?

4. Natura człowieka i jej krytycy. Czy człowiek wyposażony jest w swoją „ludzką naturę”? Czy może, jak chcą niektórzy socjologowie, nabiera swoich „ludzkich” cech w wyniku procesów socjalizacyjnych i kulturowych?

5. Czy istnieje dusza ludzka? Różne historyczne ujęcia duszy (Platon, Arystoteles); Ja i ciało-maszyna (Kartezjusz).

6. Intelekt i poznanie człowieka; świadomość człowieka, jego umysł.

7. Samoświadomość, samowiedza człowieka; Dlaczego człowiek chce poznawać samego siebie?

8. Nieświadomość/podświadomość człowieka. Koncepcja człowieka w psychoanalizie (Z. Freud, G. Jung, J. Lacan).

9. Człowieka jako istota wolna. Ludzka wolność. Człowiek w determinizmie.

Wolność w polityce. Wolność pozytywna i negatywna.

10. Uczucia i namiętności. Miejsce uczuć w topografii umysłu, uczucia a emocje. Podejście psychologiczne i kognitywistyczne. Ontologia emocji, racjonalność i emocje, moralność a emocje.

11. Ciało i cielesność w człowieku: cielesność podmiotu, podmiot i jego ciało, co to znaczy być cielesnym?

12. Problematyka płci w człowieku, płeć biologiczna a płeć kulturowa. Ontologia płci, socjologia płci.

13. Człowiek wobec śmierci, człowiek jako osoba nieśmiertelna. Argumenty za nieśmiertelnością człowieka. Problem samobójstwa.

14. Szczęście człowieka; teorie szczęścia, nauka o szczęściu: czy można mierzyć szczęście? Źródła szczęścia.

15. Koniec człowieka. Filozoficzne aspekty transhumanizmu.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające - Co to znaczy homo...?

III-IV 1. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 46-149; 2. H. Plessner, Pytanie o „conditio humana”, Warszawa 1988.

2. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, w: tenże, Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2007, s. 113-161; K. Wojtyła, Osoba i podmiot, w: tenże, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 373-414; 3. E. Mounier, Co to jest personalizm?, Warszawa 1960.

3. Giovanni Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Warszawa 2010; J. Czerkawski, Chrześcijańskie podstawy godności człowieka (czasy renesansu), w: W. Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 71-86.

4. R. Speamann, O pojęciu natury ludzkiej, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2006, s. 105-121; M. Heidegger, List o humanizmie, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 76-127.

5. Arystoteles, O duszy (księga I, rozdział 1 i 2; księga II, rozdział 1 i 2), tłum. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-49; 68-77; S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: S. Janeczek (red.), Antropologia, Lublin 2010, s. 121-177.

6. Tomasz z Akwinu, Summa teologii I, q. 79, a 1-13, w: tenże, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 2000, s. 280-342; J. Searle, Dlaczego człowiek i świat pasują do siebie. Umysł jako fenomen biologiczny, w: tenże, Umysł, język, społeczeństwo, Warszawa 1999, s. 69-109.

7. Augustyn, Solilokwia, w: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 239-305; R. Piłat, Samowiedza, w: R. Ziemińska, Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013, s. 221-269.

8. Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: tenże, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005, s. 59-92; J. Lacan, Seminarium III Psychozy, Warszawa 2014.

9. R. Legutko, „Ja metefizyczne”, w: tenże, Traktat o wolności, s. 201-236; J. S. Mill, O wolności, Warszawa 1999; 3. J. M. Bocheński, Słownik zabobonów (hasło wolność)

10. Kartezjusz, Namiętności duszy, Kęty 2001; 2. D. von Hildebrand, Serce człowieka, w: tenże, Serce, Poznań 1987, s. 29-93.

11. J. Le Goff, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006.

12. H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 26-27; 40-47; 77-97.

13. J. Pieper, Śmierć i nieśmiertelność, Paris 1970.

14. Seneka, O życiu szczęśliwym, w: tenże, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001, s. 137-177; W. Tatarkiewicz, Cztery pojęcia szczęścia; Definicja szczęścia; Koleje pojęcia szczęścia, w: tenże, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 15-72.

15. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004, s. 143-232; Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Catel Gandolfo, Kraków 2006, s.123-173.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Pełny opis:

1. Jak uprawiać filozofię człowieka? Wstęp do antropologii filozoficznej; antropologia filozoficzna a antropologia biologiczna, kulturowa.

2. Człowiek jako osoba. Co to znaczy dla człowieka być osobą? Historyczne źródła, człowiek w personalizmie.

3. Godność człowieka własnością człowieka jako osoby. Kiedy godność człowieka jest naruszana? Jakie warunki muszą być spełnione dla zachowania godności człowieka? Czy w naszym społeczeństwie narusza się ludzką godność?

4. Natura człowieka i jej krytycy. Czy człowiek wyposażony jest w swoją „ludzką naturę”? Czy może, jak chcą niektórzy socjologowie, nabiera swoich „ludzkich” cech w wyniku procesów socjalizacyjnych i kulturowych?

5. Czy istnieje dusza ludzka? Różne historyczne ujęcia duszy (Platon, Arystoteles); Ja i ciało-maszyna (Kartezjusz).

6. Intelekt i poznanie człowieka; świadomość człowieka, jego umysł.

7. Samoświadomość, samowiedza człowieka; Dlaczego człowiek chce poznawać samego siebie?

8. Nieświadomość/podświadomość człowieka. Koncepcja człowieka w psychoanalizie (Z. Freud, G. Jung, J. Lacan).

9. Człowieka jako istota wolna. Ludzka wolność. Człowiek w determinizmie.

Wolność w polityce. Wolność pozytywna i negatywna.

10. Uczucia i namiętności. Miejsce uczuć w topografii umysłu, uczucia a emocje. Podejście psychologiczne i kognitywistyczne. Ontologia emocji, racjonalność i emocje, moralność a emocje.

11. Ciało i cielesność w człowieku: cielesność podmiotu, podmiot i jego ciało, co to znaczy być cielesnym?

12. Problematyka płci w człowieku, płeć biologiczna a płeć kulturowa. Ontologia płci, socjologia płci.

13. Człowiek wobec śmierci, człowiek jako osoba nieśmiertelna. Argumenty za nieśmiertelnością człowieka. Problem samobójstwa.

14. Szczęście człowieka; teorie szczęścia, nauka o szczęściu: czy można mierzyć szczęście? Źródła szczęścia.

15. Koniec człowieka. Filozoficzne aspekty transhumanizmu.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające - Co to znaczy homo...?

III-IV 1. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 46-149; 2. H. Plessner, Pytanie o „conditio humana”, Warszawa 1988.

2. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, w: tenże, Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2007, s. 113-161; K. Wojtyła, Osoba i podmiot, w: tenże, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 373-414; 3. E. Mounier, Co to jest personalizm?, Warszawa 1960.

3. Giovanni Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Warszawa 2010; J. Czerkawski, Chrześcijańskie podstawy godności człowieka (czasy renesansu), w: W. Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 71-86.

4. R. Speamann, O pojęciu natury ludzkiej, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2006, s. 105-121; M. Heidegger, List o humanizmie, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 76-127.

5. Arystoteles, O duszy (księga I, rozdział 1 i 2; księga II, rozdział 1 i 2), tłum. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-49; 68-77; S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: S. Janeczek (red.), Antropologia, Lublin 2010, s. 121-177.

6. Tomasz z Akwinu, Summa teologii I, q. 79, a 1-13, w: tenże, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 2000, s. 280-342; J. Searle, Dlaczego człowiek i świat pasują do siebie. Umysł jako fenomen biologiczny, w: tenże, Umysł, język, społeczeństwo, Warszawa 1999, s. 69-109.

7. Augustyn, Solilokwia, w: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 239-305; R. Piłat, Samowiedza, w: R. Ziemińska, Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013, s. 221-269.

8. Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: tenże, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005, s. 59-92; J. Lacan, Seminarium III Psychozy, Warszawa 2014.

9. R. Legutko, „Ja metefizyczne”, w: tenże, Traktat o wolności, s. 201-236; J. S. Mill, O wolności, Warszawa 1999; 3. J. M. Bocheński, Słownik zabobonów (hasło wolność)

10. Kartezjusz, Namiętności duszy, Kęty 2001; 2. D. von Hildebrand, Serce człowieka, w: tenże, Serce, Poznań 1987, s. 29-93.

11. J. Le Goff, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006.

12. H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 26-27; 40-47; 77-97.

13. J. Pieper, Śmierć i nieśmiertelność, Paris 1970.

14. Seneka, O życiu szczęśliwym, w: tenże, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001, s. 137-177; W. Tatarkiewicz, Cztery pojęcia szczęścia; Definicja szczęścia; Koleje pojęcia szczęścia, w: tenże, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 15-72.

15. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004, s. 143-232; Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Catel Gandolfo, Kraków 2006, s.123-173.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)