Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-HF
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2-3, dowolne wydanie.

2. F. Copleston, "Historia filozofii", t. 5-11, Warszawa 2006.

3. A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003.

4. T. Gadacz, "Historia filozofii XX wieku: nurty", t. 1-2, Warszawa 2009.

5. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978", Warszawa 1997.

6. Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011.

7. Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994-1997.

8. I. Dąmbska, "Zarys historii filozofii greckiej", Lublin 1993.

9. J. Pieper, "Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej", Warszawa 2000.

10. E. Gilson, "Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich", Warszawa 1987.

11. G. Reale, "Myśl starożytna", tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2010.

12. S. Swieżawski, "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Warszawa-Wrocław 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student posiada wiedzę na temat nurtów i postaci filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej; student potrafi sformułować źródła oraz konsekwencje problematyki filozoficznej od starożytności do współczesności; student zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w tym okresie historii filozofii

UMIEJĘTNOŚCI: student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od starożytności do współczesności; student potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej ich źródeł

KOMPETENCJE: student jest zorientowany na szukanie w filozofii od starożytności do współczesności podstaw do formułowania wypowiedzi na każdy temat; student dąży do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów życiowych w odniesieniu do filozofii od starożytności do współczesności

ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godzin

Lektura tekstów – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

SUMA GODZIN 75 [75 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna nurtów i postaci filozofii; nie wie jakie są źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; nie zna podstawowej terminologii filozoficznej

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat nurtów filozofii ; ale nie potrafi określić źródeł i konsekwencji problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; również słabo orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat nurtów filozofii ; potrafi określić źródła problematyki filozoficznej tego okresu historii filozofii; dobrze orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się wśród nurtów i postaci filozofii; doskonale potrafi wskazać źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i nie jest w stanie uporządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych, nie umie też szukać w historii filozofii

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii ; student w sposób wystarczający jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne choć nie zawsze umie znaleźć w historii filozofii

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumentów filozoficznych, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii nowożytnej i współczesnej; student umie słuchać ze zrozumieniem i jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne w oparciu o źródła w historii filozofii.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bez problemu identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii nowożytnej i współczesnej; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i potrafi porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w historii filozofii

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w historii filozofii źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych

Metody oceniania:

1. Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru z treści prezentowanych na wykładach.

Na ocenę końcową składa się:

Ocena z zaliczenie w formie testu wyboru z treści wykładu. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

5,0 - 100% - 91% poprawnych odpowiedzi

4,5 - 90% - 81% poprawnych odpowiedzi

4,0 - 80% - 71% poprawnych odpowiedzi

3,5 - 70% - 61% poprawnych odpowiedzi

3,0 - 60% - 51% poprawnych odpowiedzi

2,0 - 50% - 0% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Witold Płotka, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2-3, dowolne wydanie.

2. F. Copleston, "Historia filozofii", t. 5-11, Warszawa 2006.

3. A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003.

4. T. Gadacz, "Historia filozofii XX wieku: nurty", t. 1-2, Warszawa 2009.

5. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978", Warszawa 1997.

6. Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011.

7. Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994-1997.

8. I. Dąmbska, "Zarys historii filozofii greckiej", Lublin 1993.

9. J. Pieper, "Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej", Warszawa 2000.

10. E. Gilson, "Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich", Warszawa 1987.

11. G. Reale, "Myśl starożytna", tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2010.

12. S. Swieżawski, "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Warszawa-Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2-3, dowolne wydanie.

2. F. Copleston, "Historia filozofii", t. 5-11, Warszawa 2006.

3. A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003.

4. T. Gadacz, "Historia filozofii XX wieku: nurty", t. 1-2, Warszawa 2009.

5. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978", Warszawa 1997.

6. Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011.

7. Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994-1997.

8. I. Dąmbska, "Zarys historii filozofii greckiej", Lublin 1993.

9. J. Pieper, "Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej", Warszawa 2000.

10. E. Gilson, "Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich", Warszawa 1987.

11. G. Reale, "Myśl starożytna", tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2010.

12. S. Swieżawski, "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Warszawa-Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2-3, dowolne wydanie.

2. F. Copleston, "Historia filozofii", t. 5-11, Warszawa 2006.

3. A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003.

4. T. Gadacz, "Historia filozofii XX wieku: nurty", t. 1-2, Warszawa 2009.

5. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978", Warszawa 1997.

6. Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011.

7. Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994-1997.

8. I. Dąmbska, "Zarys historii filozofii greckiej", Lublin 1993.

9. J. Pieper, "Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej", Warszawa 2000.

10. E. Gilson, "Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich", Warszawa 1987.

11. G. Reale, "Myśl starożytna", tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2010.

12. S. Swieżawski, "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Warszawa-Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", t. 2-3, dowolne wydanie.

2. F. Copleston, "Historia filozofii", t. 5-11, Warszawa 2006.

3. A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003.

4. T. Gadacz, "Historia filozofii XX wieku: nurty", t. 1-2, Warszawa 2009.

5. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978", Warszawa 1997.

6. Migasiński J., Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011.

7. Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994-1997.

8. I. Dąmbska, "Zarys historii filozofii greckiej", Lublin 1993.

9. J. Pieper, "Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej", Warszawa 2000.

10. E. Gilson, "Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich", Warszawa 1987.

11. G. Reale, "Myśl starożytna", tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2010.

12. S. Swieżawski, "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Warszawa-Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)