Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KMBJ Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Metody badań jakościowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U04

PS_U06

PS_K02

Skrócony opis:

W ramach standardowego programu studiów Studenci poznają metody jakościowe głównie od strony diagnostyki klinicznej. Celem niniejszych warsztatów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności Studentów w zakresie wykorzystania technik jakościowych (wywiad, grupy fokusowe, obserwacja) w badaniach społecznych. W ramach zajęć Studenci poznają również podstawy metod analizy danych jakościowych oraz zostaną zapoznani z programami wspierającymi tę analizę (np. NVivo).

Pełny opis:

Badania jakościowe – szczególnie w połączeniu z badaniami ilościowymi w ramach tak zwanego podejście mieszanego – są coraz częściej wykorzystywane w badaniach społecznych. W ramach proponowanych zajęć Studenci zapoznają się ze specyfiką badań jakościowych, ich możliwościami i ograniczeniami. Dowiedzą się, dla jakich pytań badawczych odpowiednie są to badania. W trakcie zajęć szczególny nacisk położony zostanie na korzyści płynące ze stosowania różnych modeli badań mieszanych oraz na trudności i ograniczenia związane ze stosowaniem podejścia mieszanego. W ramach części ćwiczeniowo-praktycznej Studenci poznają podstawowe techniki badań jakościowych (wywiad, grupy fokusowe, obserwacja uczestnicząca). Będą mogli poznać praktyczne aspekty prowadzenia badań jakościowych począwszy od doboru próby i rekrutacji respondentów, poprzez zaprojektowanie i przeprowadzenie wywiadu indywidualnego lub grupowego. Studenci poznają również wybrane podejścia do analizy danych jakościowych. Omówione zostanie między innymi podejście teorii ugruntowanej. Przedstawione zostaną wybrane metody kodowania i redukcji materiału.

Literatura:

Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok:

Transhumana.

Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN

Stemplewska-Żakowicz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa: PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności związane z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowych, prowadzenie wywiadu indywidualnego i grupowego (badanie motywów, preferencji, postaw, doświadczeń), wiedza i umiejętności związane z analizą danych jakościowych (kodowanie, redukcja i interpretacja materiału, znajomość podstaw oprogramowania wspierającego analizę danych jakościowych); umiejętność przygotowania raportu z badania jakościowego, umiejętność projektowania badań łączących podejście jakościowe i ilościowe.

ECTS:

Udział w warsztatach - 30 godzin

Prace domowe - 25 godzin

Indywidualne konsultacje, omówienie prac domowych - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność i aktywność w tracie zajęć oraz poprawne wykonanie prac domowych, zadanych w toku semestru.

Obecność na zajęciach: Ze względu na zblokowany i warsztatowy charakter zajęć, dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze; w przypadku większej liczby nieobecności, konieczne będzie wykonanie dodatkowej pracy domowej, związanej z tematyką opuszczonych zajęć.

Prace domowe: W takcie semestru Studenci otrzymają trzy prace domowe, w których powinni wykazać się następującymi umiejętnościami i kompetencjami:

- Umiejętność stawiania pytań badawczych i odpowiedniego doboru metody badań w podejściu jakościowym;

- Umiejętność projektowania scenariusza wywiadu indywidualnego lub grupowego;

- Umiejętność krytycznej oceny badań jakościowych i w podejściu mieszanym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.