Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje psychologa praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje psychologa praktyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W12

K_W17

K_W19

K_U19

K_K01

K_K02

K_K05

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia.

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej.

Pełny opis:

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej. Studentom zostaną przedstawione informacje dotyczące wykorzystania wiedzy psychologicznej w psychoterapii, prawie (m.in. zawód biegłego sądowego), procesie rekrutacji, służbie zdrowia, mediach, biznesie, polityce, ochronie środowiska, a ponadto szczególna uwaga będzie poświęcona kwestiom etycznym wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

Literatura:

1. Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Bollas C. (2010). Trzy struktury charakteru: narcystyczna, borderline, maniakalno-depresyjna. Warszawa: Oficyna INGENIUM.

3. Bollas C. (2021). Nim nadejdzie katastrofa, Psychoanaliza załamania psychicznego. Warszawa: Wydawnictwo Fundament.

4. Brantley J., Wood J.C., McKay M. (2015). Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Campbell D., Hale R. (2023). Pracując w ciemnościach. Jak zrozumieć przedsamobójczy stan umysłu. Gdańsk: Imago.

6. Chyrowicz B., Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M.,Toeplitz Z. (2019). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN.

7. Davenhill R. (2021). Zmierzch życia. Depresja i demencja wieku podeszłego w ujęciu psychoanalitycznym. Warszawa: Oficyna INGENIUM.

8. Davis M., Fanning P., McKay M. (2013). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

9. Davis R., Millon T. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

10. Deciu V. (2021). Psychological Factors in Recruitment. Psychology, 12, 1933-1943, https://www.scirp.org/journal/psych.

11. Drążkowska-Zielińska E., Drat-Ruszczak K. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.

12. Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie: Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Poznań: Zysk i S-ka.

13. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2022). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa, w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Warszawa: Wolters Kluwer.

14. Frankl V. (2019). Człowiek w poszukwaniu sensu. Warszawa: Czarna Owca.

15. Glen G., Wilkinson S. (2012). Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline. Warszawa: Wydawnictwo Imago.

16. Granholm E., McQuaid J. (2018). Schizofrenia. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych. Praktyczny przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17. Hayes S.C., Strosahl K.D., Wilson K.G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18. Knapp H. (2005). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN.

19. Kottler J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Gdańsk: GWP.

20. Laufer M.E., Laufer M. (2023). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Warszawa: Oficyna Ingenium.

21. Leahy R.L. (2019), Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

22. McDougall J. (2014). Teatry ciała. Psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych. Warszawa: Oficyna Ingenium.

23. Preißmann C. (2021). Asperger. Życie w dwóch światach. Gdańsk: GWP.

24. Prizant B.M., Fields-Meyer T. (2017). Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

25. Ringel E. (1992). Nerwica a samozniszczenie. Warszawa: PWN.

26. Rosińska P., Starzomska M. (2018). Sprawozdanie PFRON dotyczące pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały własne.

27. Rothschild B. (2014). Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

28. Rothschild B. (2021). Ciało pamięta. Tom 2. Rewolucja w terapii traumy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29. Sawicka M., Kucharska K., Wilkos E. (2013). Trening społecznego poznania i neuropoznania. Warszawa: IPiN

30. Starzomska M. (2019). Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Warszawa: Liberi Libri.

31. Steward J. (red.) (2005). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

32. Strus W. (2011). Wypalenie – kryzys zawodowy. W: Jankowska M., Starzomska M. (red.) Kryzys. Pułapka czy szansa? (s. 257-268). Kraków: Akapit.

33. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. (2004). Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1): 1-18.

34. Witkowski T. (2018). Psychoterapia bez makijażu. Wrocław: Wydawnictwo Bez Maski.

35. Yapko M. (2002). Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W12 Zna w pogłębionym stopniu metody udzielania pomocy psychologicznej. Zna założenia i praktyczne zastosowanie wybranych nurtów psychoterapii, interwencji kryzysowej, psychoedukacji, poradnictwa i rewalidacji, terapii pedagogicznej. Zna psychiatryczne metody leczenia zaburzeń psychicznych. Zna w pogłębionym stopniu zasady budowania kontaktu i relacji pomagania w różnych kontekstach społecznych i rodzajach działań pomocowych i ich praktyczne zastosowanie.

K_W17 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą etyki, a w szczególności etyki zawodowej psychologa. Zna standardy etyczne wykonywania zawodu psychologa-praktyka oraz psychologa-badacza, określone w regulacjach krajowych i międzynarodowych. Zna wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy. Zna zastosowania wiedzy psychologicznej w organizacjach i instytucjach.

K_W19 Zna społeczne i prawne uwarunkowania związane z działalnością zawodową w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

K_U18 Potrafi zaplanować strategię interwencji adekwatnie do konkretnego przypadku. Umie zastosować wybrane metody pomocy psychologicznej oraz podejmować działania w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia.

K_U19 Ma rozwinięte umiejętności interpersonalne. Potrafi nawiązywać kontakt na tematy specjalistyczne z osobami w różnych kontekstach społecznych, stosując język dostosowany do rozmówcy.

K_K01 Jest gotów do podjęcia praktyki psychologicznej zachowując się profesjonalnie, z szacunkiem do klientów ,uwzględniając ich zmieniające się potrzeby, kierując się dobrem klienta oraz zasadami etyki zawodowej. Jest gotów do działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

K_K02 Jest gotów w działalności zawodowej do uwzględniania jej etycznych i moralnych aspektów, stosując się do zasad współpracy w środowisku zawodowym.

K_K05 Ma świadomość własnych predyspozycji i sposobu funkcjonowania psychicznego oraz wpływu swoich działań na różne środowiska społeczne. Jest gotów w tej aktywności do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bogatą wiedzę na temat praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej do pracy w takich obszarach, jak: psychoterapia, prawo (m.in. zawód biegłego sądowego), proces rekrutacji, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska) oraz na temat kwestii etycznych wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość obszerną wiedzę na temat praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej do pracy w takich obszarach, jak: psychoterapia, prawo (m.in. zawód biegłego sądowego), proces rekrutacji, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska) oraz na temat kwestii etycznych wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, aczkolwiek wystarczającą wiedzę na temat praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej do pracy w takich obszarach, jak: psychoterapia, prawo (m.in. zawód biegłego sądowego), proces rekrutacji, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska) oraz na temat kwestii etycznych wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy na temat praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej do pracy w takich obszarach, jak: psychoterapia, prawo (m.in. zawód biegłego sądowego), proces rekrutacji, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska) oraz na temat kwestii etycznych wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w różnych obszarach takich, jak: psychoterapia, prawo (zwłaszcza jeśli chodzi o zawód biegłego sądowego), rekrutacja, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska oraz będzie potrafił ocenić ryzyko kontrowersji etycznych w wymienionych wyżej obszarach.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość dużą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w różnych obszarach takich, jak: psychoterapia, prawo (zwłaszcza jeśli chodzi o zawód biegłego sądowego), rekrutacja, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska oraz będzie potrafił ocenić ryzyko kontrowersji etycznych w wymienionych wyżej obszarach.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, chociaż wystarczającą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w różnych obszarach takich, jak: psychoterapia, prawo (zwłaszcza jeśli chodzi o zawód biegłego sądowego), rekrutacja, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska oraz będzie potrafił ocenić ryzyko kontrowersji etycznych w wymienionych wyżej obszarach.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w różnych obszarach takich, jak: psychoterapia, prawo (zwłaszcza jeśli chodzi o zawód biegłego sądowego), rekrutacja, służba zdrowia, media, biznes, polityka, ochrona środowiska oraz będzie potrafił ocenić ryzyko kontrowersji etycznych w wymienionych wyżej obszarach.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych oraz w wykonywanym zawodzie psychologa.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych oraz w wykonywanym zawodzie psychologa.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił w niewielkim, chociaż wystarczającym stopniu zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych oraz w wykonywanym zawodzie psychologa.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych oraz w wykonywanym zawodzie psychologa.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jastrzębska, Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Justyna Jastrzębska, Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 ha - wykład

30 ha - praca własna - przygotowanie się do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej.

Pełny opis:

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej. Studentom zostaną przedstawione informacje dotyczące wykorzystania wiedzy psychologicznej w psychoterapii, prawie (m.in. zawód biegłego sądowego), procesie rekrutacji, służbie zdrowia, mediach, biznesie, polityce, ochronie środowiska, a ponadto szczególna uwaga będzie poświęcona kwestiom etycznym wykonywania zawodu psychologa-praktyka.

Literatura:

1. Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Bollas C. (2010). Trzy struktury charakteru: narcystyczna, borderline, maniakalno-depresyjna. Warszawa: Oficyna INGENIUM.

3. Bollas C. (2021). Nim nadejdzie katastrofa, Psychoanaliza załamania psychicznego. Warszawa: Wydawnictwo Fundament.

4. Brantley J., Wood J.C., McKay M. (2015). Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Campbell D., Hale R. (2023). Pracując w ciemnościach. Jak zrozumieć przedsamobójczy stan umysłu. Gdańsk: Imago.

6. Chyrowicz B., Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M.,Toeplitz Z. (2019). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN.

7. Davenhill R. (2021). Zmierzch życia. Depresja i demencja wieku podeszłego w ujęciu psychoanalitycznym. Warszawa: Oficyna INGENIUM.

8. Davis M., Fanning P., McKay M. (2013). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

9. Davis R., Millon T. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

10. Deciu V. (2021). Psychological Factors in Recruitment. Psychology, 12, 1933-1943, https://www.scirp.org/journal/psych.

11. Drążkowska-Zielińska E., Drat-Ruszczak K. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.

12. Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie: Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Poznań: Zysk i S-ka.

13. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2022). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa, w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Warszawa: Wolters Kluwer.

14. Frankl V. (2019). Człowiek w poszukwaniu sensu. Warszawa: Czarna Owca.

15. Glen G., Wilkinson S. (2012). Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline. Warszawa: Wydawnictwo Imago.

16. Granholm E., McQuaid J. (2018). Schizofrenia. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności społecznych. Praktyczny przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17. Hayes S.C., Strosahl K.D., Wilson K.G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18. Knapp H. (2005). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN.

19. Kottler J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Gdańsk: GWP.

20. Laufer M.E., Laufer M. (2023). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Warszawa: Oficyna Ingenium.

21. Leahy R.L. (2019), Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

22. McDougall J. (2014). Teatry ciała. Psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych. Warszawa: Oficyna Ingenium.

23. Preißmann C. (2021). Asperger. Życie w dwóch światach. Gdańsk: GWP.

24. Prizant B.M., Fields-Meyer T. (2017). Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

25. Ringel E. (1992). Nerwica a samozniszczenie. Warszawa: PWN.

26. Rosińska P., Starzomska M. (2018). Sprawozdanie PFRON dotyczące pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały własne.

27. Rothschild B. (2014). Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

28. Rothschild B. (2021). Ciało pamięta. Tom 2. Rewolucja w terapii traumy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29. Sawicka M., Kucharska K., Wilkos E. (2013). Trening społecznego poznania i neuropoznania. Warszawa: IPiN

30. Starzomska M. (2019). Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Warszawa: Liberi Libri.

31. Steward J. (red.) (2005). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

32. Strus W. (2011). Wypalenie – kryzys zawodowy. W: Jankowska M., Starzomska M. (red.) Kryzys. Pułapka czy szansa? (s. 257-268). Kraków: Akapit.

33. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. (2004). Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1): 1-18.

34. Witkowski T. (2018). Psychoterapia bez makijażu. Wrocław: Wydawnictwo Bez Maski.

35. Yapko M. (2002). Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji. Gdańsk: GWP.

Wymagania wstępne:

nieużywanie telefonów komórkowych na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)