Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPPKI1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgzYjAyYjYtYmIzZS00MWRkLWJhY2UtMGU4MzZlYWE3NDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11

PS_U05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z problemami zarządzania kapitałem intelektualnym

Celem kształcącym jest zapoznanie się z uwarunkowaniami praktycznego wykonywania zawodu psychologa w aspekcie pracy w przedsiębiorstwa, instytucjach, firmach.

Celem wychowawczym jest poznanie różnych aspektów warsztatu pracy psychologa w różnych subdyscyplinach.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z problematyką wykonywania zawodu psychologa w różnych placówkach (służba zdrowia, pracownie resortowe; wojsko, policja, straż pożarna, służby specjalne, grypy poszukiwawczo-ratownicze oraz telefonie zaufania, ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), a także z możliwości prowadzenia badań aplikacyjnych i diagnostycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań, 1995,

- Bańka A., Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Print B, Poznań, 1992,

- Czasopismo "European Journal of Work and Organizational Psychology".

- Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

- Dominiak P., Metody pomiaru kapitału intelektualnego,

- Harsim W. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012,

- Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, wyd PTP, Warszawa 2001.

- Karney J., Człowiek i praca, Wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2000,

- Terelak J. "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności" wyd. UKSW, Warszawa 2011,

Literatura uzupełniająca:

- Kobos Z., Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność pseudoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. MON, (red.),

- Lipczyński A., Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Difin, Warszawa 2007.

- Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin , Warszawa,

- Łukasiewicz G., Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Difin , Warszawa,

- Micuła I., Micuła K., Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2015/11, 269-280,

- Malkiewicz M., Borkowska A., Kobos Z., Gołuch D., Terelak J F., (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45,

- Markiewicz K., Psychologia przemysłowa, Wyd. Difin, Warszawa 2014,

- Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Wyd. DIFIN, Warszawa,2009,

- Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa 2001,

- Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008,

- Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, E. Skrzypek [red.]. t. 1, Wyd. UMCS, Lublin 2005,

- Stalończyk I., Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Economy and Management, 2/12, 28-36,

- Strelau J., Temperament jako regulator zachowania, Wyd. GWP, Gdańsk, 2006,

- Szałkowski A., Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005,

- Terelak J., Stres życia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017,

- Witkowski T., Dobór personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Wrocław 2007.

- Wyrzykowska, B., Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1268/Pragmata_7_21.pdf,

- Zborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Wyd. Ars boni, Poznań 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza;

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Umiejętności;

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Kompetencje;

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu zagadnień związanych z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane ocenie kapitału intelektualnego

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań kapitału intelektualnego, nie zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiot jest zaznajomienie studentów z problemami psychologii stosowanej, oceny przydatności zawodowej i zakresie zarządzania zespołami ludzkimi w rożnych obszarach funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z problematyką wykonywania zawodu psychologa w różnych placówkach (służba zdrowia, pracownie resortowe; wojsko, policja, straż pożarna, służby specjalne, grypy poszukiwawczo-ratownicze oraz telefonie zaufania, ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), a także z możliwości prowadzenia badań aplikacyjnych i diagnostycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Harsim W. (2012), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa,

2) Juczyński Z (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, wyd PTP, Warszawa 2001.

3) Łukasiewicz G. (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Difin , Warszawa,

4) Miciuła I., Kogut J., Tytko O. (2018) Kapitał intelektualny w gospodarce. opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Warszawa,

5) Micuła I., Micuła K. (20150, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2015/11, 269-280,

6) Malkiewicz M., Borkowska A., Kobos Z., Gołuch D., Terelak J F. (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45,

7) Skrzypek E. (2005) Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, (red) E. Skrzypek , Wydawnictwo-. UMCS, Lublin,

8) Stalończyk I. (2012) Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Economy and Management, 2/12, 28-36,

9) Szydło J. (2018). Kulturowe ramy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Warszawa,

10) Terelak J.(2011) Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Wydawnictwo. UKSW, Warszawa,

11) Zborowska R., (20090 Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Wyd. Ars boni, Poznań,

Literatura uzupełniająca:

1) Bańka A. (2005) Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

2) Markiewicz K. (2014), Psychologia przemysłowa, Wyd. Difin, Warszawa,

3) Paszkowska-Rogacz A(2009) Doradztwo zawodowe, Wyd. DIFIN, Warszawa,

4) Terelak J. (2017) Stres życia-. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa,

5) Wyrzykowska, B. (2013) Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1268/Pragmata_7_21.pdf,

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgzYjAyYjYtYmIzZS00MWRkLWJhY2UtMGU4MzZlYWE3NDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiot jest zaznajomienie studentów z problemami psychologii stosowanej, oceny przydatności zawodowej i zakresie zarządzania zespołami ludzkimi w rożnych obszarach funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z problematyką wykonywania zawodu psychologa w różnych placówkach (służba zdrowia, pracownie resortowe; wojsko, policja, straż pożarna, służby specjalne, grypy poszukiwawczo-ratownicze oraz telefonie zaufania, ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), a także z możliwości prowadzenia badań aplikacyjnych i diagnostycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Harsim W. (2012), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa,

2) Juczyński Z (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, wyd PTP, Warszawa 2001.

3) Łukasiewicz G. (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Difin , Warszawa,

4) Miciuła I., Kogut J., Tytko O. (2018) Kapitał intelektualny w gospodarce. opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Warszawa,

5) Micuła I., Micuła K. (20150, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2015/11, 269-280,

6) Malkiewicz M., Borkowska A., Kobos Z., Gołuch D., Terelak J F. (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45,

7) Skrzypek E. (2005) Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, (red) E. Skrzypek , Wydawnictwo-. UMCS, Lublin,

8) Stalończyk I. (2012) Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Economy and Management, 2/12, 28-36,

9) Szydło J. (2018). Kulturowe ramy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Warszawa,

10) Terelak J.(2011) Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Wydawnictwo. UKSW, Warszawa,

11) Zborowska R., (20090 Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Wyd. Ars boni, Poznań,

Literatura uzupełniająca:

1) Bańka A. (2005) Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

2) Markiewicz K. (2014), Psychologia przemysłowa, Wyd. Difin, Warszawa,

3) Paszkowska-Rogacz A(2009) Doradztwo zawodowe, Wyd. DIFIN, Warszawa,

4) Terelak J. (2017) Stres życia-. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa,

5) Wyrzykowska, B. (2013) Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1268/Pragmata_7_21.pdf,

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiot jest zaznajomienie studentów z problemami psychologii stosowanej, oceny przydatności zawodowej i zakresie zarządzania zespołami ludzkimi w rożnych obszarach funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z problematyką wykonywania zawodu psychologa w różnych placówkach (służba zdrowia, pracownie resortowe; wojsko, policja, straż pożarna, służby specjalne, grypy poszukiwawczo-ratownicze oraz telefonie zaufania, ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), a także z możliwości prowadzenia badań aplikacyjnych i diagnostycznych.

Literatura:

1) Bańka A. (2005) Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

2) Markiewicz K. (2014), Psychologia przemysłowa, Wyd. Difin, Warszawa,

3) Paszkowska-Rogacz A(2009) Doradztwo zawodowe, Wyd. DIFIN, Warszawa,

4) Terelak J. (2017) Stres życia-. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa,

5) Wyrzykowska, B. (2013) Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1268/Pragmata_7_21.pdf,

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)