Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z psychologii religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPR Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z psychologii religii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Zajęcia opierają się na dyskusji pomiędzy studentami oraz studentami a prowadzącym w oparciu o prezentacje wybranych zagadnień z psychologii religii – religijność a inne zmienne, kognitywne teorie religii, religijność jako system znaczeń.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do zajęć. Religijność czy duchowość.

2. Osobowościowe korelaty religijności.

3. Różnice międzypłciowe w religijności.

4. Koncepcja religijności Davida Wulffa.

5. Style poznawcze a religijność.

6. Religijność a dwa systemy przetwarzania informacji.

7. Kognitywne teorie religii.

8. Koncepcja genezy idei religijnych Pascala Boyera.

9. Celowościowe postrzeganie świata w koncepcji Debory Kelemen.

10. Hipoteza tzw. poprawności teologicznej Justina Barretta.

11. Kognitywna teoria działań rytualnych Roberta M. McCauleya i E. Thomasa Lawsona.

12. Koncepcja stylów religijności Harveya Whitehousa.

13. Koncepcja religijności jako rodzaju antropomorfizmu Stewarta Guthrie’go.

14. Religijność jako system znaczeń.

15. Podsumowanie i test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Literatura:

Aarnio, K., Lindeman, M. (2005). Paranormal beliefs, education, and thinking styles. Personality and Individual Differences, 39(7), 1227-1236.

Argyle, M., Beit-Hallahmi, B. (2013). The Social Psychology of Religion (Psychology Revivals). London/New York: Routledge.

Ashton, M. C., Lee, K. (2014). Personality and religiousness. W: V. Saroglou (red.), Religion, Personality, and Social Behavior (s. 31-45). New York/London: Psychology Press.

Barrett, J. L. (2011). Cognitive science, religion, and theology: From human minds to divine minds. West Conshohocken, PA: Templeton Press.

Boyer, P. (2008). Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. New York: Random House.

Guthrie, S. E. (1993). Faces in the clouds: A new theory of religion. New York: Oxford University Press.

Kelemen, D., Rosset, E. J. C. (2009). The human function compunction: Teleological explanation in adults. Cognition, 111(1), 138-143.

Lindeman, M., Lipsanen, J. (2016). Diverse Cognitive Profiles of Religious Believers and Nonbelievers. The International Journal for the Psychology of Religion, 26(3), 185-192.

McCauley, R. N. (2011). Why religion is natural and science is not. Oxford, UK: Oxford University Press.

Oman, D. (2013). Defining Religion and Spirituality. W: R. F. Paloutzian, C. L. Park (red.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (s. 23-47). New York/London: The Guilford Press.

Paloutzian, R. F. (2017). Invitation to the Psychology of Religion. New York/London: Guilford Press.

Pargament, K. I., Mahoney, A., Exline, J. J., Jones, J. W., Shafranske, E. P. (2013). Envisioning an integrative paradigm for the psychology of religion and spirituality. W: K. I. Pargament, J. J. Exline, J. Jones (red.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality (Vol 1): Context, theory, and research (s. 3-19). Washington, DC, US: American Psychological Association.

Park, C. L. (2013). Religion and meaning. W: R. F. Paloutzian,C. L. Park (red.), The handbook of psychology of religion and spirituality (s. 357-379). New York: Guilford Press.

Pennycook, G., Ross, R. M., Koehler, D. J., Fugelsang, J. A. (2016). Atheists and agnostics are more reflective than religious believers: Four empirical studies and a meta-analysis. PloS ONE, 11(4): e0153039.

Sørensen, J. (2005). Religion in mind: A review article of the cognitive science of religion. Numen, 52(4), 465-494.

Szocik, K. (2014). Kognitywna teoria religii a naturalność teizmu i ateizmu. Krytyka założenia o intuicyjnej religijności człowieka. W: A. Dąbrowski, J. Woleński (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (s. 349-387). Kraków: Copernicus Center Press.

Sztajer, S. (2013). Religioznawstwo kognitywne – jego osiągnięcia i ograniczenia. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 7(1), 98-114.

Whitehouse, H. (2004). Modes of religiosity: A cognitive theory of religious transmission. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Wulff, D. (1999). Psychologia religii. Klasyczna i współczesna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30h.

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h.

Konsultacje: 5h.

Czas na przygotowanie prezentacji i dyskusji: 20h

Przygotowanie do zaliczenia: 20h

Liczba ECTS: 90 godzin/30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia konwersatorium:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie prezentacji (1-3) w oparciu o artykuły z zakresu psychologii religii (polskie lub anglojęzyczne) zgodne z zakresem tematów.

3. Przygotowanie pięciu punktów do dyskusji po każdej prezentacji (50% oceny końcowej z konwersatorium).

4. Zaliczenie testu (50% oceny końcowej z konwersatorium).

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku religijności z innymi zmiennymi, objaśnia kognitywne teorie religii oraz charakteryzuje religijny system znaczeń.

- na ocenę 4 (db.): dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku religijności z innymi zmiennymi, objaśnia kognitywne teorie religii oraz charakteryzuje religijny system znaczeń.

- na ocenę 3 (dst.): słabo wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku religijności z innymi zmiennymi, objaśnia kognitywne teorie religii oraz charakteryzuje religijny system znaczeń.

- na ocenę 2 (ndst.): nie wyjaśnia podstawowych zagadnień dotyczących związku religijności z innymi zmiennymi, nie objaśnia kognitywnych teorii religii oraz nie charakteryzuje religijnego systemu znaczeń.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

- na ocenę 4 (db.): dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

- na ocenę 3 (dst.): słabo porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

- na ocenę 2 (ndst.): nie porządkuje zagadnień podjętych w prezentacji, nie poddaje krytyce w ramach dyskusji.

Kompetencje (Postawy):

Dyskutuje nad poruszanymi zagadnieniami z zakresu religijności, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wykazuje się odpowiedzialnością za wypowiadane słowo, zachowuje otwartość na różne formy życia religijnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.