Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne - Psychologia w myśli teologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPWT
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne - Psychologia w myśli teologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Konwersatoria teologiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W18


Skrócony opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu i pogłębieniu tych tematów teologicznych, które mogą być inspirowane współczesną wiedzą psychologiczną. Podczas zajęć będzie miało miejsce:

1. Wprowadzenie - wykład z prezentacją w Power Point

2. Studenci będą przygotowywać w postaci prezentacji materiał, który będzie podstawą dyskusji i penetracji problemu z perspektywy psychologicznej i teologicznej

3. Studenci przygotują esej na wybrany i zatwierdzony przez prowadzącego temat.

3. Podsumowanie

Pełny opis:

Wybrane, znaczące tematy teologiczne poddane są analizie z perspektywy psychologicznej. Uwzględniona jest podwójna perspektywa merytoryczna i metodologiczna w podejmowaniu ważnych faktów czy doświadczeń życiowych, takich jak np.: miłość, samotność, przebaczenie, cierpienie, pokora, sens życia, opętanie, ojcostwo, post.

Każdy ze studentów wybiera jeden z tematów i przedstawia go w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej w programie Power Point. Celem zajęć jest ukazanie podobieństw i różnic w spostrzeganiu opisywanych zjawisk czy faktów, a także uwrażliwienie na inspirującą obecność ujęć interdyscyplinarnych badanej rzeczywistości. W części wykładowej podjęte zostaną następujące tematy:

1. Redukcjonizm czy dialog: merytoryczne i metodologiczne podstawy teologii i psychologii

2. Antropologia teologiczna i psychologiczne koncepcje człowieka

3. Teologia sięgająca do psychologii i psychologia inspirowana teologią

4. Obecność psychologii w teologii biblijnej

5. Znaczenie psychologii dla teologii systematycznej - fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej)

6. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w teologii pastoralnej.

7. Teologiczna i psychologiczna Interpretacje ludzkich doświadczeń: powołania,cierpienia, traumy, przebaczenia, rozwoju, pełni życia, eksatazy, opętania, jasnowidzenia

8. Biblijne opisy zaburzeń psychicznych

9. Duszpasterstwo i psychoterapia

10. Psychologia w formacji religijnej

11. Psychologia w kierownictwie duchowym

12. Psychologiczna interpretacja postaci biblijnych - bibliodrama

W części warsztatowej podejmowane będą dyskusje nad tezami na wybrane tematy, przygotowanymi i przedstawionymi przez studentów . Ta część konwersatoryjna zajmuje 2/3 bloku półtoragodzinnego (ok 60 minut)

Literatura:

1. Bielecka Bogna „Psychologia a życie duchowe” Flos Carmeli 2008.

2. Borys Bogusław „Psychologia pisana życiem” Wyd. Jedność 2001.

3. Dziewiecki Marek „Psycholog w konfesjonale” Wyd. M2012.

4. Grun Anselm „Doświadczyć Boga całym sobą” WAM2002.

5. Hahn Winfried „Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii” Wyd. Koinonia 2008.

6. Kożuch Mieczysław i Poznański Jacek „Czy dzisiaj można formować bez psychologii”. WAM 2002.

7. Krzysteczko Henryk „Poradnictwo duszpasterskie” Wyd. Powiernik Rodzin1998.

8. LaHaye Tim „Temperament a Duch Święty” Wyd. Vocatio 2012.

9. Nowak Antoni J. „Identyfikacja postaw” Red. Wyd. KUL 2000.

10. Padovani Martim H. „Uleczyć zranione emocje. Przezwyciężanie życiowych ran” Wyd. Jedność 2000.

11. Paszkowska Teresa, „Psychologia w kierownictwie duchowym, Wyd KUL Lublin 2006.

12. Urs von Balthasar Hans „Chrześcijanin i lęk” WAM 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

K_W02 - Student posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z perspektywy teologicznej i psychoanalitycznej.

K_W03 - Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować procesy psychiczne (poznawcze, emocjonalne, itd.) z perspektywy teologicznej

K_W05 - Ma wiedzę o historycznych i wspólczesnych uwarunkowaniach relacji między teologią i psychologią.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Student umie tworzyć opinie i sądy na temat różnych faktów psychospołecznych i duchowych zarówno z perspektywy psychologicznej jak i teologicznej.

KOMPETENCJE

K_K01 - Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość dialogu dotyczącego odrębności interpretacyjnych faktów psychoduchowych analizowanych z perspektywy psychologii i teologii

K_K03 - Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb, zmian

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć, do dyskusji: 10 godz.

przygotowanie prezentacji w Power Point: 10 godz.

Napisanie eseju: 10 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=2

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter konwersatorium, a więc oceniana będzie aktywność na zajęciach o poziom wiedzy z prezentowanego tematu.

Studentom zaprezentowana zostanie lista tematów do wyboru. Jeden z tych tematów ma zostać przez studenta opracowany i przedstawiony w postaci prezentacji multimedialnej w Power Point a następnie w formie eseju. Oceniane będą: obecność na zajęciach oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranego tematu oraz esej - praca zaliczeniowe. Im wyższy poziom zaangażowania w zajęcia i im bardziej interesująca prezentacja i esej tym ocena wyższa.

Jedna nieobecność w semestrze jest uprawniona, pozostałe mogą spowodować obniżenie oceny końcowej. Nieobecność na połowie zajęć dyskwalifikuje studenta i uniemożliwia uzyskanie pozytywnej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Jaworski
Prowadzący grup: Romuald Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym. Podejmowana jest dyskusja i dialog dotyczące interpretacji psychologicznej i teologicznej ważnych egzystencjalnych aspektów ludzkiego życia.

Studenci przygotowują wprowadzenie do dyskusji oraz opracowują esej na wybrany (z zaproponowanych) temat.

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Oceniane są: obecność na zajęciach, żywy w nich udział, prezentacja wybranego tematu oraz jakość przygotowanego eseju.

Pełny opis:

W części wykładowej podjęte zostaną następujące tematy:

1. Redukcjonizm czy dialog: merytoryczne i metodologiczne podstawy teologii i psychologii

2. Antropologia teologiczna i psychologiczne koncepcje człowieka

3. Teologia sięgająca do psychologii i psychologia inspirowana teologią

5. Znaczenie psychologii dla teologii systematycznej - fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej)

6. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w teologii pastoralnej.

7. Teologiczna i psychologiczna Interpretacje ludzkich doświadczeń: powołania,cierpienia, traumy, przebaczenia, rozwoju, pełni życia, eksatazy, opętania, jasnowidzenia

W części warsztatowej podejmowane będą dyskusje nad tezami na wybrane tematy, przygotowanymi i przedstawionymi przez studentów

Literatura:

1. Bielecka Bogna „Psychologia a życie duchowe” Flos Carmeli 2008.

2. Borys Bogusław „Psychologia pisana życiem” Wyd. Jedność 2001.

3. Dziewiecki Marek „Psycholog w konfesjonale” Wyd. M2012.

4. Grun Anselm „Doświadczyć Boga całym sobą” WAM2002.

5. Hahn Winfried „Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii” Wyd. Koinonia 2008.

6. R. Jaworski ABC udanego życia. Psycholog na tropie szczęśćia. PIW Płock 2018.

7. Krzysteczko Henryk „Poradnictwo duszpasterskie” Wyd. Powiernik Rodzin1998.

8. LaHaye Tim „Temperament a Duch Święty” Wyd. Vocatio 2012.

9. Nowak Antoni J. „Identyfikacja postaw” Red. Wyd. KUL 2000.

10. Padovani Martim H. „Uleczyć zranione emocje. Przezwyciężanie życiowych ran” Wyd. Jedność 2000.

11. Paszkowska Teresa, „Psychologia w kierownictwie duchowym, Wyd KUL Lublin 2006.

12. Urs von Balthasar Hans „Chrześcijanin i lęk” WAM 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)