Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Percepcja wzrokowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPWZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Percepcja wzrokowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K02

PS_K03

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę percepcji wzrokowej: cele i zasady percepcji wrokowej, główne pytania nauk o percepcji wzrokowej. Założenia podstawowych ujęć teoretycznych.

2. Problem wczesnego widzenia (early vision). Spostrzeganie przestrzeni, koloru i ruchu. Budowa szlaku wzrokowego.

3. Problem stałości percepcyjnej (perceptual constancy) i organizacji percepcyjnej (perceptual organisation); złudzenia wzrokowe. Zakres pola widzenia.

4. Problem rozpoznania obiektu: główne ujęcia teoretyczne (view-based vs part-based)

5. Uwaga wzrokowa: ujęcia historyczne i współczesne teorie uwagi. Wpływ teorii informacji.

6. Uwaga wzrokowa: procesy oddolne, mapa wyrazistości.

7. Uwaga wzrokowa: procesy odgórne, mapa priorytetów. Rola wyobraźni, kody wizualne.

8. Problem świadomości wzrokowej (visual awareness).

9. Wzrokowa pamięć robocza (visual working memory). Przegląd klasycznych i aktualnych paradygmatów badawczych.

10. Metody nauk o percepcji wzrokowej: metody psychofizyki, analiza zachowania, metody neuropsychologii i neurofizjologii, neuroobrazowanie funkcjonalne.

11. Metody eyetrackingowe. Zastosowanie nauk o percepcji wzrokowej.

12. Rekonstrukcja wybranych eksperymentów z psychologii percepcji wzrokowej, uwagi wzrokowej i pamięci roboczej.

13. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle: Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Scholar.

Itti L., Rees G., Tsotsos, J.K. (2005). Neurobiology of Attention. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375731-9.X5000-9

Oberauer, K., Lewandowsky, S., Awh, E., Brown, G. D. A., Conway, A., Cowan, N., … Ward, G. (2018). Benchmarks for Models of Short-Term and Working Memory. Psychological Bulletin, 144(9), 885–958. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/bul0000153

Yantis, S. (Ed.). (2000). Key readings in cognition. Visual perception: Essential readings. New York, NY, US: Psychology Press.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student identyfikuje podstawowe koncepcje i paradygmaty badawcze z psychologii percepcji, psychologii uwagi wzrokowej oraz psychologii wzrokowej pamięci roboczej; potrafi opisać architekturę pojęć prezentowanej tematyki; potrafi wyszukać wartościowe merytorycznie źródła dotyczące prezentowanej tematyki; ma świadomość możliwości zastosowań nauk o percepcji wzrokowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Regularne czytanie wybranych fragmentów tekstu

- Obecność na zajęciach (dopuszczalne maks. 3 nieobecności)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)