Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne - duchowość a psychologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KTDPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne - duchowość a psychologia religii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria teologiczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W18

Skrócony opis:

Zajęcia opierają się na dyskusji pomiędzy studentami oraz studentami a prowadzącym w oparciu o prezentacje wybranych zagadnień z teologii duchowości i psychologii religii.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie. Człowiek duchowo otwarty - zarys antropologii chrześcijańskiej.

2. Poziomy życia psychicznego i duchowego.

3. Religijność i duchowość w psychologii religii i w teologii duchowości.

4. Poziomy świadomości i strategie nieświadomości.

5. Spójności i niespójności w życiu duchowym.

6. Działanie mechanizmów obronnych i ich wpływ na życie duchowe.

7. Dojrzałość/niedojrzałość religijna w koncepcjach: Allporta i Wulffa.

8. Rozwój życia religijnego i duchowego.

9. Kryzysy religijne/duchowe w perspektywie rozwojowej.

10. Uzależnienie i łaska.

11. Wstyd, poczucie winy i poczucie małej wartości w doświadczeniu religijnym.

12. Teoria przywiązania i kształtowanie się doświadczenia duchowego.

13. Osobowościowe korelaty religijności.

14. Razem, czy osobno – o wspólnocie chrześcijańskiej, przekraczanie świata sprzecznych pragnień.

15. Człowiek, który pragnie miłości i lęka się kochać – „rana nieufności”. Zaliczenie.

Literatura:

Catalan, J. F. (2007). Duchowość a psychologia : jak odróżnić wezwania Boga od własnych pragnień? Kraków : Wydawnictwo eSPe.

Cencini, A. (1995). Psychologia spotkania z Bogiem. Kraków: Wydawnictwo M.

Cencini, A., Manenti, A. (2002). Psychologia a formacja. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fowler, J. (1995). Stages of faith. The psychology of human development and the quest fo meaning. San Francisco: Harper Collins.

Głaz, S. (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Griffith, J. L. (2013). Religia, która uzdrawia. Religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Grzywocz K. (2018). Na początku był sens. Warszawa: Biblioteka WIĘZI.

Kasper, W. (2014). Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciech.

Kotlewski, T. (2014) Razem, czy osobno. Droga wspólnoty chrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo Misericordia.

Manenti, A. (1995). Powołanie. Psychologia i łaska. Kraków: Wydawnictwo M.

May, G. (2011). Uzależnienie i łaska: miłość, duchowość, uwolnienie. Poznań: Harbor Point Media Rodzina.

Paloutzian, R. F. (2017). Invitation to the psychology of religion (Edycja trzecia). New York: Guilford Press.

Salij J. (2017). Teologia i wiara. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

Saroglou, V. (Red.) (2014). Religion, personality and social behavior. New York: Psychology Press.

Smith, Ch., Snell, P. (2009). Souls in transition. The religious & spiritual lives of emerging adults. Oxford: Oxford University Press.

Terruwe, A. A., Baars, C. W. (2002). Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.

Winter, R. (2013). W pułapce perfekcjonizmu. Prosta droga do porażki. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wulff, D. (1999). Psychologia religii. Klasyczna i współczesna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1. Definiuje pojęcia duchowości, religijności oraz duchowości teocentrycznej i antropocentrycznej, zewnętrznej i wewnętrznej.

2. Opisuje etapy rozwoju życia duchowego i religijnego, powstawanie kryzysu religijnego oraz znaczenie teorii przywiązania w tworzeniu obrazu Boga.

3. Wylicza osobowościowe korelaty religijności.

4. Charakteryzuje czynniki wpływające na tworzenie się dojrzałej/niedojrzałej duchowości/religijności.

5. Objaśnia zagadnienia psychologiczne związane z formowaniem wspólnoty chrześcijańskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Porządkuje podstawowe pojęcia z zakresu teologii duchowości i psychologii religii.

2. Poddaje krytyce znaczenie wzajemnych związków duchowości i psychologii.

3. Wdraża rozwiązania pomocne w pomocy psychologicznej osób wierzących.

4. Klasyfikuje etapy rozwoju duchowego człowieka.

5. Ocenia wpływ czynników wpływających hamująco na rozwój życia duchowego.

KOMPETENCJE:

1. Zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii.

2. Pracuje w zespole.

3. Zachowuje otwartość na różnorodne poglądy.

4. Wykazuje zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności.

ETCS: 1 punkt (udział w konwersatorium: 15; przygotowanie do zaliczenia: 5; przygotowanie prezentacji i dyskusji: 10), [30:30=1].

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia konwersatorium:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie prezentacji (1-3) w oparciu o artykuły z zakresu teologii duchowości i psychologii religii (polskie lub anglojęzyczne) zgodne z zakresem tematów.

3. Przygotowanie pięciu punktów do refleksji i przeprowadzenie dyskusji po każdej prezentacji.

4. Zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

-ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku duchowości z psychologią, objaśnia etapy rozwoju duchowego człowieka, teorię przywiązania i jej wpływ na kształtowanie obrazu Boga oraz charakteryzuje dojrzałą i niedojrzałą duchowość.

-na ocenę 4 (db.): dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku duchowości z psychologią, objaśnia etapy rozwoju duchowego człowieka, teorię przywiązania i jej wpływ na kształtowanie obrazu Boga oraz charakteryzuje dojrzałą i niedojrzałą duchowość.

-na ocenę 3 (dst.): słabo wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące związku duchowości z psychologią, objaśnia etapy rozwoju duchowego człowieka, teorię przywiązania i jej wpływ na kształtowanie obrazu Boga oraz charakteryzuje dojrzałą i niedojrzałą duchowość.

-na ocenę 2 (ndst.): nie wyjaśnia podstawowych zagadnień dotyczących związku duchowości z psychologią, nie objaśnia etapów rozwoju duchowego człowieka, teorii przywiązania i jej wpływu na kształtowanie obrazu Boga oraz nie charakteryzuje dojrzałej i niedojrzałej duchowości.

Kompetencje:

-na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

-na ocenę 4 (db.): dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

-na ocenę 3 (dst.): słabo porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji.

-na ocenę 2 (ndst.): nie porządkuje zagadnień podjętych w prezentacji, nie poddaje krytyce w ramach dyskusji.

Umiejętności:

Oceniane są: zachowanie ostrożności/krytycyzmu w wyrażaniu opinii, praca w zespole, wykazanie zrozumienia i i tolerancji wobec różnorodności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)