Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-LOG
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki, ogólnej metodologii nauk i semiotyki. Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że wielką wartością w pracy psychologa jest umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie myślenia oraz komunikowania swoich myśli. Zajęcia dostarczają ponadto aparatury pojęciowej niezbędnej podczas studiów humanistycznych.

Efekt kształcenia: postawa – ukształtowanie postawy krytycznego myślenia. Kompetencja – znajomość dyscyplin – logika i metodologia nauk.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca języka.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne: historia logiki, jej przedmiot i cel nauczania.

2. Pojęcie znaku.

3. Syntaktyczne kategorie wyrażeń: zdania.

4. Syntaktyczne kategorie wyrażeń: nazwy.

5. Podziały nazw.

6. Stosunki zakresowe między nazwami.

7. Syntaktyczne kategorie wyrażeń: funktory i operatory.

8. Analiza syntaktyczna wyrażeń.

9. Analiza syntaktyczna wyrażeń c.d.

10. Klasyczny Rachunek Zdań: budowa języka.

11. Klasyczny Rachunek Zdań: tautologie logiczne, metoda zerojedynkowa.

12. Metoda zerojedynkowa - c.d.

13. Pojęcie wynikania logicznego.

14. Pojęcie i klasyfikacja rozumowań.

15. Typy rozumowań.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Wrocław 1987.

W. Marciszewski (red.), Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1988.

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

Z. Ziembiński. Logika praktyczna. Warszawa 1992.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowych zagadnień z zakresu logiki. Podstawowym założeniem przy konstrukcji programu zajęć było przekonanie, że nieocenioną wartością w pracy psychologa jest umiejętność precyzyjnego, poprawnego logicznie myślenia jak również komunikowania swoich myśli innym ludziom. Zajęcia te dostarczają ponadto aparatury pojęciowej, która jest niezbędna podczas studiów humanistycznych.

Wiedza: opanowanie pojęć: zdania, wartości zmiennych zdaniowych, matryc spójników logicznych, funkcji zdaniowej, tautologii logicznej, wynikania logicznego, reguł wnioskowania, języka i metajęzyka oraz interpretacji KRZ w języku naturalnym.

Umiejętności: Czynne opanowanie metody sprawdzania zero-jedynkowego formuł KRZ. Umiejętność wykazywania „sequitur” w dedukcji.

Kompetencje: Współczesny psycholog, powinien znać logiczną naturę języka, którym zamierza się posługiwać jako narzędziem poznania i terapii. Student omawianego przedmiotu ma także obowiązek krytycznie oceniać stan własnej wiedzy i dokonywać selekcji danych teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przewidziane są 3 kolokwia pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego

Pełny opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego - w szczególności: języka psychologii. Nabyte informacje mają ułatwić studentowi pracę z tekstem, przeprowadzanie analiz znaczeniowych, sprawdzanie poprawności wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem rozumowań i argumentacji.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Wrocław 1987.

W. Marciszewski (red.), Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1988.

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

Z. Ziembiński. Logika praktyczna. Warszawa 1992.

Wymagania wstępne:

Znajomość elementów gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej oraz elementów matematyki na poziomie szkoły średniej określonym dla klas o profilu humanistycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego

Pełny opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego - w szczególności: języka psychologii. Nabyte informacje mają ułatwić studentowi pracę z tekstem, przeprowadzanie analiz znaczeniowych, sprawdzanie poprawności wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem rozumowań i argumentacji.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Wrocław 1987.

W. Marciszewski (red.), Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1988.

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

Z. Ziembiński. Logika praktyczna. Warszawa 1992.

Wymagania wstępne:

Znajomość elementów gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej oraz elementów matematyki na poziomie szkoły średniej określonym dla klas o profilu humanistycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego

Pełny opis:

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego - w szczególności: języka psychologii. Nabyte informacje mają ułatwić studentowi pracę z tekstem, przeprowadzanie analiz znaczeniowych, sprawdzanie poprawności wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem rozumowań i argumentacji.

Literatura:

Logika w pigułce, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, Warszawa 2014

Nieznański E., Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, C.H.Beck, 2.wydanie, Warszawa 2006

Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Logika w pi1999

Wymagania wstępne:

Znajomość elementów gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej oraz elementów matematyki na poziomie szkoły średniej określonym dla klas o profilu humanistycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Filcek
Prowadzący grup: Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: przedmiot i zadania logiki; centralne pojęcie: wartość logiczna; zasada niesprzeczności; z historii dyscypliny

2. Język jako system znaków. Pojęcia podstawowe: znak, wyrażenie zmienne/wyrażenie stałe; korelat semantyczny, semiotyka: składnia, semantyka, pragmatyka, logika formalna, metodologia ogólna/szczegółowe

3. Kategorie semantyczne: nazwy, zdania, funktory, operatory

4. Elementy klasycznego rachunku zdań. Pojęcia: funkcja zdaniowa, spójniki

prawdziwościowe, tautologie

5. Tautologie klasycznej logiki zdaniowej. Skrócona metoda 0-1

6. Wynikanie logiczne, przykłady

7. Nazwy i ich klasyfikacje

8. Elementy teorii zbiorów: element, zbiór. Zbiory proste i złożone

9. Stosunki między zbiorami, stosunki między zakresami nazw

10. Podziały logiczne, typologiczne, analiza logiczna

11. Relacje i ich własności formalne 1

12. Relacje i ich własności formalne 2

13. Definicje równościowe i nierównościowe. Niektóre błędy

14. Dedukcja; indukcja; redukcja; analogia

15. Wybrane błędy rozumowań z punktu 14.

Literatura:

1. E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011;

2. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Warszawa 2022;

3. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)