Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Dysfunkcje w rodzinie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-NDR2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Dysfunkcje w rodzinie 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest analiza uwarunkowań dysfunkcji w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3dc6888abd064460a23de27060d84edc%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6718975-aec7-432c-bb09-85d88977e958&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Problem odporności psychicznej

Rodzinne uwarunkowania nabywania odporności psychicznej

Poczucie osamotnienia w rodzinie

Osamotnienie małżonka, rodzica

Osamotnienie dziecka

Pracoholizm

Zakupoholizm

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja

Bulimia

Przemoc w rodzinie

Sprawca przemocy

Osoba doświadczająca przemocy

Przemoc wobec kobiet i dzieci

Skutki przemocy

Seksualne wykorzystywanie dzieci

Prostytucja dzieci i młodzieży

Narkomania

Uzależnienia od internetu

Zamachy samobójcze dzieci i młodzieży

Nadużycia emocjonalne w rodzinie

Choroba psychiczna członka rodziny

Choroba somatyczna członka rodziny

Choroba rodzica

Choroba dziecka

Niepełnosprawność członka rodziny

Niepełnosprawność rodzica

Niepełnosprawność dziecka

Dziecko z wadami letalnymi

Hospicjum perinatalne

Poronienie

Śmierć i przeżywanie żałoby w rodzinie

Śmierć rodzica

Śmierć dziecka

Możliwości pomocy rodzinom dysfunkcyjnym

Profilaktyka dysfunkcji w rodzinie

Literatura:

Barakat M., Chylewska L. (1995). Przemoc małżeńska. W: Waligóra B. (Red.). Elementy psychologii klinicznej. T. 4. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 145—156.

Borecka-Biernat D. (2005). Percepcja postaw rodzicielskich a emocjonalno-obronne strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji trudnej. W: Sołtysiak T. (Red.). Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Braun-Gałkowska M. (2003). Psychoprofilaktyka życia rodzinnego. W: Janicka I., Rostowska T. (Red.). Psychologia w służbie rodziny. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Cekiera C. (2005). Przemoc w rodzinie i w społeczeństwie a nadużywanie substancji psychotropowych oraz ich psychoprofilaktyka. W: Sołtysiak T. (Red.). Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s. 178—189.

Herman J.L. (2007). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Przekł. A. Kacmajor,M. Kacmajor. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herzberger S.D. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Tłum.E. Bielawska-Batorowicz.Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łuszczyńska A. (2004). Czy poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem sprzyjają adaptacji w sytuacji doświadczenia gwałtu i przemocy fizycznej? W: Strelau J.(Red.). Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rode D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie : charakterystyka sprawców. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zmarzlik J. (2001). Portret dziecka krzywdzonego. Niebieska Linia, 1, 12.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA Student posiada wiedzę o dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, potrafi określić przyczyny dysfunkcji, ich przebieg i uwarunkowania, potrafi wskazać źródła kryzysów w rodzinie, zna problematykę dotyczącą agresji i przemocy w rodzinie, zna problematykę uzależnień i współuzależnień w rodzinie. Potrafi wskazać możliwości pomocy rodzinom z różnego typu dysfunkcjami.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi identyfikować przyczyny dysfunkcji w rodzinie, przeanalizować główne wątki treści tekstów źródłowych w obszarze poruszanych zagadnień, potrafi interpretować zjawiska społeczne odnoszące się do problematyki powstawania dysfunkcji, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk związanych z dysfunkcjami, identyfikując ich przyczyny i przebieg, wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy proponowanych form pomocy w obszarze różnego typu dysfunkcji, potrafi zaproponować odpowiednie formy pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

KOMPETENCJE/POSTAWY: Student krytycznie i logicznie posługuje się zdobytą wiedzą w zakresie uwarunkowań dysfunkcji rodzinnych. Formułuje problemy i rozróżnia rozmaite podejścia i ujęcia dysfunkcji, jest świadomy potrzeby stałego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodzinami, zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z problematyką dysfunkcji w rodzinie, ich diagnozą oraz metodami pomocy rodzinie, potrafi samodzielnie dokonywać rozpoznania problemu, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 60

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS – 4

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych dysfunkcji, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi wskazać przyczyny poszczególnych dysfunkcji, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać dysfunkcje w rodzinie i wskazać na ich przyczyny, potrafi omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)