Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-NEUR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07;

K_U04;

K_U07;

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Seria wykładów wprowadzająca kluczowe zagadnienia dotyczące neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami neuroanatomii funkcjonalnej i neurofizjologii mózgowia, ze szczególnym uwzględnieniem związku mózg – zachowanie człowieka. Omawiane są współczesne metody obrazowania struktury i funkcji mózgu, ze wskazaniem na rodzaj uzyskiwanych informacji i ich użyteczność w diagnozie neuropsychologicznej. Główna część wykładu poświęcona jest neuropsychologicznej charakterystyce zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania. Ponadto, charakteryzowane są wybrane zespoły otępienne z ukazaniem dynamiki i obrazu zmian poznawczych specyficznych dla każdego z nich. Wśród omawianych kwestii znajdują się także zagadnienia dotyczące terapii, rehabilitacji i reedukacji oraz sposoby pomocy neuropsychologicznej, z odniesieniem do mechanizmów plastyczności mózgu jako podstawy optymizmu terapeutycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (K_W07)

Student dysponuje wiedzą w zakresie podstawowych pojęć z zakresu neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki; posiada wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz wykazuje się znajomością i rozumieniem związku między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem.

Umiejętności (K_U04; K_U07)

Student potrafi posługiwać się wiedzą w zakresie doboru metod oceny funkcji psychicznych i neuroobrazowania mózgowia, z uwzględnieniem jakich danych dostarczają różne metody diagnostyki oraz oceną ich przydatności w diagnostyce neuropsychologicznej.

Student potrafi wskazać techniki i sposoby pomocy neuropsychologicznej, z uwzględnieniem różnych form terapii, rehabilitacji i reedukacji, odpowiednio dla różnych form zaburzeń i dysfunkcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu końcowego. Zakres materiału egzaminacyjnego obejmuje treść wykładów oraz podaną literaturę obowiązkową.

Zasady oceniania:

• poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

• od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

• od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

• od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

• od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

• od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu. Lepsze rozumienie trudności jakie napotyka pacjent oparte jest na wiedzy o związkach między mózgiem a zachowaniem

Pełny opis:

Treści wykładów:

Neuropsychologia jako odrębna dyscyplina teoretyczna i empiryczna.

2) Przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego

- Standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

- Ośrodkowy układ nerwowy

- Kora mózgowa

3) Zróżnicowanie funkcjonalne płatów mózgowych mózgu człowieka

- płaty potyliczne - zróżnicowanie i rola

- płat ciemieniowy - zróżnicowanie funkcjonalne

- płaty skroniowe - zróżnicowanie i funkcje

- płaty czołowe - organizacja funkcjonalna

4) Czynniki modyfikujące standardowy model organizacji funkcjonalnej mózgu

5) Czynniki patogenne zdarzeniowe

6) Zaburzenia krążenia mózgowego - stany patologiczne

7) Czynniki patogenne działające przewlekle -procesy rozrostowe

8) Choroby neurodegeneracyjne

9) Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu:

- procesy poznawcze

- procesy wykonawcze

- procesy emocjonalne

10) Organizacja mózgowa pamięci

11) Diagnoza neuropsychologiczna

12)Fizjologiczny i patologiczny proces starzenia mózgu; charakterystyka wybranych chorób otępiennych. Diagnoza otępienia

14)) Uszkodzenia mózgu na tle alkoholowym

15) Współczesne metody terapeutyczne pacjentów z uszkodzeniami mózgu, interfejs człowiek-komput

Literatura:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS

2. Grabowska, A., Jaśkowski, P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP

3. Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1 i t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna, GWP

5. Walsh, K W ( 2001) Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seria wykładów poświęcona kluczowym zagadnieniom dotyczącym neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)