Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-OROP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U03

K_U06

K_K07

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający w praktyczne aspekty prowadzenia badań empirycznych ze szczególnym uwzględnieneim psychologii międzykulturowej i kontekstu kulturowego zjawisk społecznych.

Pełny opis:

Krótkie wprowadzenie do metodologii badań empirycznych:

- źródło problemów i hipotez badawczych; (skąd badacz ma wiedzieć co ma badać)

- weryfikacja empiryczna hipotez: metody badawcze (jak badać to, co ma być zbadane)

- analiza danych i interpretacja wyników

- zasady pisania raportu empirycznego zgodnie ze standardami APA.

Blok rozszerzający: znaczenie kontekstu kulturowego w prowadzeniu badań empirycznych.

Zakres tematów:

- narcyzm i roszczeniowość

- postawy wobec własnego narodu (patriotyzm, nacjoanlizm, mesjanimz)

- wizerunek polityka i skandal polityczny, zachowania wyborcze

- spostrzeganie świata społecznego (zaufanie, wiara w grę o sumie zerowej, kultura narzekania).

Replikacja opublikowanego prostego badania empirycznego.

Literatura:

Wynikajaca z tematyki badawczej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zasady projektowania i przeprowadzania badań naukowych. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić własne badanie. Współpracuje w grupie z innymi studentami nad realizacją celu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena postępów dotychczasowej pracy: zebrania materiałów i analizy staystycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Mateusz Jaworski, Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Jarosław Piotrowski, Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)