Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-OROP2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ViY2Y5MWYtZWFmYy00NTJjLWE4ZGItZDUyMWZlZTQ1YmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e8393dd9-bec5-408e-83af-fd40897095fe%22%7d
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Seminarium przedmiotowe z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki 1 WF-PS-N-OROP1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U03

K_U06

K_K07

Skrócony opis:

Cel: nauka prowadzenia badań empirycznych. Zakres tematyki badawczej:

- narcyzm i roszczeniowość

- postawy wobec własnego narodu (patriotyzm, nacjonalizm, mesjanizm)

- wizerunek polityka, skandal polityczny

- spostrzeganie świata społecznego (wiara w gre o sumie zerowej, zaufanie, kultura narzekania)

Badania korelacyjne i eksperymentalne.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wykształcenie podstawowych umiejętności badawczych. Polega na zaplanowaniu, przeprowadzeniu i opisaniu prostego badania korelacyjnego (N = 100 osób badanych) lub ekspermentalnego pod kierunkiem prowadzącego przedmiot.

Literatura:

wynikająca z wybranego tematu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena raportu (poprawność struktury i zgodność ze standardami APA), przedstawienie wyników w formie prezentacji ppt

Zajęcia odbywają się online, synchronicznie, z wykorzystaniem platformy Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Jarosław Piotrowski, Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)