Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii pracy i stresu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORPS1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii pracy i stresu 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_W04

PS_U03

PS_U05

PS_K07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rożnymi obszarami aktywności zawodowej psychologa.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposobów korzystania ze źródeł wiedzy,

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową,

6) Przygotowania posteru,

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna),

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I,

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II,

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III,

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych,

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji,

15) Podsumowanie

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1) zaznajomić się z zasadami poszukiwania materiałów źródłowych do tematów naukowych,

2) umieć analizować literaturę naukową,

3) znać zasady tworzenia artykułów naukowych,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przedstawionej części teoretycznej zaprojektowanych przez studenta badań.

Obejmuje ona:

- adekwatność zawartości treściowej do zaproponowanego tematu,

- sprawności używania języka naukowego,

- przestrzegania zasad pisania prac naukowych,

- doboru literatury do tematu.Metody oceny:

• semestralna praca pisemna, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna - termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna - (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Praktyki zawodowe:

Aktywny udział w konferencji naukowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rożnymi obszarami aktywności zawodowej psychologa (diagnostycznej, naukowej).

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z sposobami działalności psychologów pracy i organizacji w różnych formach aktywności zawodowej. Szczególnie w zakresie prowadzenia diagnostyki dla celów doboru zawodowego, prowadzenia badań eksploracyjnych, aplikacyjnych i naukowych. Studenci poznają zasady działalności naukowej (wykład, referat, doniesienie, artykuł naukowy) oraz sposobów pozyskiwania informacji, wymogów redakcyjnych, recenzji naukowych. Omówione zostaną także zasady prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie psychologii pracy.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQwZmU5NWEtYzhmMi00MjgzLTg4YzAtNmZiNzI2NzM3ZDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rożnymi obszarami aktywności zawodowej psychologa (diagnostycznej, naukowej).

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z sposobami działalności psychologów pracy i organizacji w różnych formach aktywności zawodowej. Szczególnie w zakresie prowadzenia diagnostyki dla celów doboru zawodowego, prowadzenia badań eksploracyjnych, aplikacyjnych i naukowych. Studenci poznają zasady działalności naukowej (wykład, referat, doniesienie, artykuł naukowy) oraz sposobów pozyskiwania informacji, wymogów redakcyjnych, recenzji naukowych. Omówione zostaną także zasady prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie psychologii pracy.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)