Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii pracy i stresu 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORPS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii pracy i stresu 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Seminarium przedmiotowe z psychologii pracy i stresu 1 WF-PS-N-ORPS1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U03

PS_U06

PS_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykonanie pracy naukowej na wybrany przez studenta temat z zakresu seminarium.

Pełny opis:

Student wybiera interesujący go temat z zakresu psychologii pracy i stresu.

Ponadto proponuje:

1). literaturę, którą wykorzysta do realizacji zaproponowanego tematu,

2). na podstawie przeanalizowanej literatury sformułuje pytania, hipotezy badawcze,

3). zaproponuje grupę badawczą (eksperymentalną, kontrolną),

4). zaproponuje metody badań adekwatne do postawionych pytań, hipotez,

5). przeprowadzi badania,

6). dokona analizy uzyskanych wyników,

7). przeprowadzi dyskusję wyników,

8). wskaże wykorzystaną literaturę.

Literatura:

- Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WF-PS-N-ORPS2&callback=g_ccc08b2cStandardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

- Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

- Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

- Szrajda, J., Tudorowska, M., Kujawski, S., Weber-Rajek, M., Sygit-Kowalkowska E., Kobos Z., Słomko J., Tafil-Klawe M., Zalewski P. (2017). The Big Five personality and temperamental traits and its correlation with styles of coping with stress in the fire brigade officers. Journal of Education Culture and Society, 8(2), 163-173.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efektem seminarium jest realizacja pracy naukowej, która składa się z części teoretycznej oraz empirycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegała część teoretyczna i empiryczna pracy, uwzględniając:

1) adekwatność wykorzystanej literatury w odniesieniu do zaproponowanego tematu,

2) sposób analizy tematu,

3) trafność postawionych pytań, hipotez badawczych,

4) dobór metod badawczych,

5) dobór osób do badań,

6) sposób przeprowadzenia badań,

7) sposób prezentacji i analizy uzyskanych wyników,

8) dyskusję uzyskanych rezultatów w odniesieniu do postawionych pytań, hipotez badawczych,

9) przestrzeganie zasad edycji prac naukowych,

10) innowacyjność tematu.

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna - termin oddania- drugi tydzień 05.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna - (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z warsztatem pracy naukowej

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z sposobami działalności psychologów pracy i organizacji w różnych formach aktywności zawodowej. Szczególnie w zakresie prowadzenia diagnostyki dla celów doboru zawodowego, prowadzenia badań eksploracyjnych, aplikacyjnych i naukowych. Studenci poznają zasady działalności naukowej (wykład, referat, doniesienie, artykuł naukowy) oraz sposobów pozyskiwania informacji, wymogów redakcyjnych, recenzji naukowych. Omówione zostaną także zasady prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie psychologii pracy.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013), Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WF-PS-N-ORPS2&callback=g_ccc08b2cStandardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M. , Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

4) Szrajda, J., Tudorowska, M., Kujawski, S., Weber-Rajek, M., Sygit-5) Kowalkowska E., Kobos Z., Słomko J., Tafil-Klawe M., Zalewski P. (2017). The Big Five personality and temperamental traits and its correlation with styles of coping with stress in the fire brigade officers. Journal of Education Culture and Society, 8(2), 163-173.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllM2JiODMtNzFkYy00ZTkwLWEwNjItNjFiMmZkYmZkZTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z warsztatem pracy naukowej, tj.:

1) Charakterystyka czasopism naukowych,

2) Charakterystyka wydawnictw naukowych,

3) Zasady pracy naukowej,

4 Jak napisać artykuł naukowy ?,

5) Źródła informacji naukowej,

6) Wydarzenia naukowe, punkty edukacyjne,

7) Przygotowanie posteru na konferencję naukową,

8) Przygotowanie doniesienia z badań,

9) Przygotowanie referatu na konferencję naukową,,

10) "Punktoza"

11) Recenzowanie pracy naukowej

12) Bazy danych.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z sposobami działalności psychologów pracy i organizacji w różnych formach aktywności zawodowej. Szczególnie w zakresie prowadzenia diagnostyki dla celów doboru zawodowego, prowadzenia badań eksploracyjnych, aplikacyjnych i naukowych. Studenci poznają zasady działalności naukowej (wykład, referat, doniesienie, artykuł naukowy) oraz sposobów pozyskiwania informacji, wymogów redakcyjnych, recenzji naukowych. Omówione zostaną także zasady prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie psychologii pracy.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013), Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WF-PS-N-ORPS2&callback=g_ccc08b2cStandardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M. , Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

4) Szrajda, J., Tudorowska, M., Kujawski, S., Weber-Rajek, M., Sygit-5) Kowalkowska E., Kobos Z., Słomko J., Tafil-Klawe M., Zalewski P. (2017). The Big Five personality and temperamental traits and its correlation with styles of coping with stress in the fire brigade officers. Journal of Education Culture and Society, 8(2), 163-173.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)