Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORRW2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 1 WF-PS-N-ORRW1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U03

PS_U06

PS_K07

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz psychologii rodziny. Uczestnicy seminarium uczą się prowadzić badania własne w tym nurcie oraz nabywają umiejętności pisania pracy empirycznej z psychologii.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do napisania pracy empirycznej z psychologii o charakterze raportu z badań własnych. Tematyka zajęć dotyczy głównie rozwoju i wychowania oraz rodziny. Podczas zajęć studenci poznają zasady przygotowania tekstów naukowych z psychologii. Przygotowują prezentacje multimedialne z wybranych obszarów teoretycznych oraz koncepcji badań własnych, a następnie prowadzą badania, na podstawie których sporządzają pracę empiryczną.

Literatura:

Dobór literatury zależy przede wszystkim od wybranej tematyki badań własnych.

Literatura pomocna przy prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

- posiada wiedzę teoretyczną z obszaru, w jakim podejmuje badania własne;

- posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przygotowywania raportu empirycznego z badań psychologicznych

Efekty umiejętności:

- prowadzi badania empiryczne

- sporządza bazę danych

- prowadzi analizy statystyczne zgromadzonych danych

- przedstawia pisemnie wyniki badań

- interpretuje wyniki badań i wyciąga z nich wnioski

- potrafi przygotować prace empiryczną z psychologii

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- metoda seminaryjna

- metoda referatu

- elementy metody projektu

- indywidualne konsultacje

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność podczas zajęć

- oceny z prezentacji multimedialnych

- ocena postępów w prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej

- ocena z pracy pisemnej empirycznej

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)