Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORRW2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Seminarium przedmiotowe z psychologii rozwojowej i wychowawczej 1 WF-PS-N-ORRW1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U03

PS_U06

PS_K07

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz psychologii rodziny. Uczestnicy seminarium uczą się prowadzić badania własne w tym nurcie oraz nabywają umiejętności pisania pracy empirycznej z psychologii.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do napisania pracy empirycznej z psychologii o charakterze raportu z badań własnych. Tematyka zajęć dotyczy głównie rozwoju i wychowania oraz rodziny. Podczas zajęć studenci poznają zasady przygotowania tekstów naukowych z psychologii. Przygotowują prezentacje multimedialne z wybranych obszarów teoretycznych oraz koncepcji badań własnych, a następnie prowadzą badania, na podstawie których sporządzają pracę empiryczną.

Literatura:

Dobór literatury zależy przede wszystkim od wybranej tematyki badań własnych.

Literatura pomocna przy prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

- posiada wiedzę teoretyczną z obszaru, w jakim podejmuje badania własne;

- posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przygotowywania raportu empirycznego z badań psychologicznych

Efekty umiejętności:

- prowadzi badania empiryczne

- sporządza bazę danych

- prowadzi analizy statystyczne zgromadzonych danych

- przedstawia pisemnie wyniki badań

- interpretuje wyniki badań i wyciąga z nich wnioski

- potrafi przygotować prace empiryczną z psychologii

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- metoda seminaryjna

- metoda referatu

- elementy metody projektu

- indywidualne konsultacje

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność podczas zajęć

- oceny z prezentacji multimedialnych

- ocena postępów w prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej

- ocena z pracy pisemnej empirycznej

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knopp, Maria Ryś
Prowadzący grup: Katarzyna Knopp, Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz psychologii rodziny. Uczestnicy seminarium uczą się prowadzić badania własne w tym nurcie oraz nabywają umiejętności pisania pracy empirycznej z psychologii.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter badawczy. Dotyczy ono psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz psychologii rodziny. Studenci mają za zadanie: zapoznać się ze wskazaną literaturą, a następnie wybrać temat badań, opracować projekt badań na wybrany temat, przeprowadzić badania empiryczne, obliczyć i przeanalizować wyniki badań, przeprowadzić dyskusję wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań uczestnicy zajęć przygotowują pracę pisemną.

Ocenie podlegają postępy oraz poprawność w prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej, oraz ostateczna wersja pracy.

Literatura:

Dobór literatury zależy przede wszystkim od wybranej tematyki badań własnych.

Literatura pomocna przy prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie psychologią rozwojową, wychowawczą lub psychologią rodziny, podstawowa wiedza z tych dziedzin oraz z metodologii badań psychologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz psychologii rodziny. Uczestnicy seminarium uczą się prowadzić badania własne w tym nurcie oraz nabywają umiejętności pisania pracy empirycznej z psychologii.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55dc6a74813347fb8c8df40e97f03c6c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e489140-5bd5-4a20-a822-18e8218ba7b5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Seminarium ma charakter badawczy. Dotyczy ono psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz psychologii rodziny. Studenci mają za zadanie: zapoznać się ze wskazaną literaturą, a następnie wybrać temat badań, opracować projekt badań na wybrany temat, przeprowadzić badania empiryczne, obliczyć i przeanalizować wyniki badań, przeprowadzić dyskusję wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań uczestnicy zajęć przygotowują pracę pisemną.

Ocenie podlegają postępy oraz poprawność w prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej, oraz ostateczna wersja pracy.

Literatura:

Dobór literatury zależy przede wszystkim od wybranej tematyki badań własnych.

Literatura pomocna przy prowadzeniu badań i przygotowywaniu pracy pisemnej:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie psychologią rozwojową, wychowawczą lub psychologią rodziny, podstawowa wiedza z tych dziedzin oraz z metodologii badań psychologicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)