Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-OWI
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10

PS_K05


Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest ochrona własności intelektualnej w perspektywie prawnej, społecznej i etycznej.

Pełny opis:

Ochrona własności intelektualnej to zajęcia prowadzone on-line, których celem jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia własności intelektualnej w kontekście rozwijającej się gospodarki i strukturalnych zmian społecznych oraz zmiana przekonań na ten temat - w perspektywie etycznej i pragmatycznej. Zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej mają uświadomić studentom, że w codziennym życiu i obrocie cywilnoprawnym występują niezwykle istotne dobra niematerialne (intelektualne), czyli dobra nieposiadające postaci materialnej, stanowiące jednak wynik twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej. Zajęcia dotyczą prawnych i etycznych aspektów ochrony własności intelektualnej. Ich celem jest zapoznanie studentów z treścią prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, a także ze współczesnym stanem dyskusji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami IP. Ważną częścią modułu jest jego praktyczna część - umożliwienie korzystania z własności innych osób, procedury rejestracji i znajomość stron internetowych związanych z tym tematem.

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 8.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508.

Barta Janusz ( red.), Własność intelektualna: nowe problemy, nowe spojrzenie, UJ , Kraków 1999

Dereń Aldona Małgorzata, Własność intelektualna i przemysłowa: kompendium wiedzy, DWSZ, Nysa 2007

Strzeszewski Czesław, Własność zagadnienie społeczno-moralne, Warszawa, ODiSS, 1981

Spooner Lysander, A Letter to scientists and inventors, on the science of justice, and their right of perpetual property in their discoveries and inventions, [w:] The Collected Works of Lysander Spooner, tom 3, M & S Press, Weston 1971

Spooner Lysander, The law of intellectual property; or an essay on the right of authors and inventors to a perpetual property in their ideas, [w:] The Collected Works of Lysander Spooner, tom 3, , M & S Press, Weston 1971

Palmer Tom G., Are patents and copyrights morally justified? The philosophy of property rights and ideal objects, [w:] Harvard journal of law & public policy, r. 13, nr 3, 1990

Rand Ayn, Patents and Copyrights, [w:] Capitalism: the unknown ideal, New American Library, New York 1967

Rothbard Murray N., The ethics of liberty, New York University Press, New York 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student definiuje własność intelektualną i zna jej podstawę prawną, ma wiedzę o normach prawnych ochrony własności intelektualnej, konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania – indywidualne i społeczne; zna granice użytkowania cudzej własności intelektualnej, prezentuje stanowiska zwolenników oraz przeciwników IP.

Umiejętności:

Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat IP; stosuje wiedzę prawną w praktyce.

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problematykę prawno-etyczną związaną z odpowiedzialnością za ochronę własności intelektualnej.

ECTS:

udział w kursie (samodzielna lektura tekstów i prezentacji) - 15 godzin

przygotowanie do kolokwium - 10 godzin

konsultacje - 5 godzin

suma godzin 30 : 30 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.):

Student nie definiuje własnośi intelektualną i nie zna jej podstawy prawnej, nie ma wiedzy o normach prawnych ochrony własności intelektualnej, konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania – indywidualne i społeczne

- na ocenę 3 (dst.):

Student definiuje własność intelektualną i zna jej podstawę prawną, ma wiedzę o normach prawnych ochrony własności intelektualnej, konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania – indywidualne i społeczne

- na ocenę 4 (db.):

Student definiuje własność intelektualną i zna jej podstawę prawną, ma wiedzę o normach prawnych ochrony własności intelektualnej, konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania – indywidualne i społeczne; ma wiedzę na temat stosowania prawa w warunkach codziennego życia; ma wiedzę na temat organizacji ochrony własności intelektualnej

- na ocenę 5 (bdb.):

Student definiuje własność intelektualną i zna jej podstawę prawną, ma szeroką wiedzę o normach prawnych ochrony własności intelektualnej, konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania – indywidualne i społeczne; ma wiedzę na temat stosowania prawa w warunkach codziennego życia; ma wiedzę na temat organizacji ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst):

Student nie wyszukuje i nie analizuje informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat IP

- na ocenę 3 (dst):

Student wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat IP

- na ocenę 4 (db):

Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat IP

- na ocenę 5 (bdb):

Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat IP; stosuje wiedzę prawną w praktyce.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień wrażliwości na problematykę prawno-etyczną związaną z odpowiedzialnością za ochronę własności intelektualnej.

Ocenę końcową stanowi ocena z pisemnego kolokwium, które odbywa się na kampusie i trwa 60 minut. Obejmuje ono pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte, na które należy udzielić odpowiedzi możliwie zwięzłej, ujmującej istotę zagadnienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)