Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia antropologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PA
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia antropologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_W08

UKSW-PO

Skrócony opis:

Istotę przedmiotu oddaje fragment: „All anthropology is psychological. All psychology is cultural” (Bock, 1988, Rethinking Psychological Anthropology, s. 27. New York: W. H. Freeman). Konsekwetnie celem wykładów jest zgłębienie relacji między psyche a kulturą i poznanie programów badań psychologicznych oraz nauk o kulturze dotyczących budowania adekwatnego obrazu człowieka. Ideę przewodnią/lejtmotyw kursu stanowić będzie perspektywa duszy a metodą antropoanaliza.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: psychologia a antropologia i psychologia. antropologiczna; antropologia psychologiczna a psychologia antropologiczna.

2. Proweniencja i historia psychologii antropologicznej; dyscypliny pokrewne.

3. Psychologia Anthropologica Otto Casmanna.

4. Amerykańska antropologia psychologiczna, psychoanalityczna i kognitywna – proweniencja i historia paradygmatów, przedmiot, założenia, metody.

5. Psychologia kulturowa jako tzw. druga psychologia (M. Cole, R. Shweder, C. Ratner, J. Bruner).

6. Psyche i osobowość a kultura (E. Sapir, R. Benedict, M. Mead, R. Linton, C. Kluckhohn): self, emocje kulturowe, moralność, wychowanie.

7. Antropologie psychologiczne/obrazy człowieka w klasycznych i alternatywnych koncepcjach psychologicznych.

8. Wybrane antropologie psychologizujące: m.in. Krakowska Szkoła Antropologii (K. Wojtyła, J. Tischner, A. Kępiński, R. Ingarden).

9. Idea duszy jako core idea psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey) – projekt autorski.

10. Relacja mit-fantazmat jako idea rdzeniowa psychologii antropologicznej.

11. Psychologia historyczno-kulturowa i indygeniczna.

12. Re-wizje psychologii/filozofii człowieka w koncepcjach Jamesa Hillmana i Ernesta Boescha.

13. Metody antropoanalizy (m.in. Analiza Konotacyjna, psychologia imaginalna, analiza egzystencjalna, analiza psychokulturowa/mitoanaliza).

14. Wybrane aplikacje psychologii antropologicznej:

a. Kulturoterapia.

b. Psychologia Słowian.

c. Psychologia kultury współczesnej.

d. Komunikacja transkulturowa.

e. Transreligijność.

f. Mit miłości.

g. Fantazmat polskości.

15. Analiza psychokulturowa autorskiego materiału badawczego/filmów dokumentalnych (m.in. Meksyk, Gwatemala, Indonezja, Chiny, Korea Północna, Syberia/Buriacja, Amazonia Ekwadorska, Japonia, Tajlandia, kraje Afryki).

Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Buchowski, M. (red.) (1993). Amerykańska antropologia kognitywna. Warszawa: Instytut Kultury.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Geertz, C. (2006). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.

Kępiński, A. (2012). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

MacDonald, P. S. (2019). Psyche. Dzieje pojęcia. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A., Klaus, Z. (2010). Mitoterapia. Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe, Black Unicorn, Wydawnictwo Psychologii Mitu.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- zna i rozumie czym zajmuje się psychologia antropologiczna

- zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań cżłowieka z perspektywy psychologii antropologicznej

- zna i rozumie metody interpreacji zmienności zachowań jednostkowych

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Egzamin pisemny - test i pytania otwarte.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Istotę przedmiotu oddaje fragment: „All anthropology is psychological. All psychology is cultural” (Bock, 1988, Rethinking Psychological Anthropology, s. 27. New York: W. H. Freeman). Konsekwetnie celem wykładów jest zgłębienie relacji między psyche a kulturą i poznanie programów badań psychologicznych oraz nauk o kulturze dotyczących budowania adekwatnego obrazu człowieka. Ideę przewodnią/lejtmotyw kursu stanowić będzie perspektywa duszy a metodą antropoanaliza.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: psychologia a antropologia i psychologia. antropologiczna; antropologia psychologiczna a psychologia antropologiczna.

2. Proweniencja i historia psychologii antropologicznej; dyscypliny pokrewne.

3. Psychologia Anthropologica Otto Casmanna.

4. Amerykańska antropologia psychologiczna, psychoanalityczna i kognitywna – proweniencja i historia paradygmatów, przedmiot, założenia, metody.

5. Psychologia kulturowa jako tzw. druga psychologia (M. Cole, R. Shweder, C. Ratner, J. Bruner).

6. Psyche i osobowość a kultura (E. Sapir, R. Benedict, M. Mead, R. Linton, C. Kluckhohn): self, emocje kulturowe, moralność, wychowanie.

7. Antropologie psychologiczne/obrazy człowieka w klasycznych i alternatywnych koncepcjach psychologicznych.

8. Wybrane antropologie psychologizujące: m.in. Krakowska Szkoła Antropologii (K. Wojtyła, J. Tischner, A. Kępiński, R. Ingarden).

9. Idea duszy jako core idea psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey) – projekt autorski.

10. Relacja mit-fantazmat jako idea rdzeniowa psychologii antropologicznej.

11. Psychologia historyczno-kulturowa i indygeniczna.

12. Re-wizje psychologii/filozofii człowieka w koncepcjach Jamesa Hillmana i Ernesta Boescha.

13. Metody antropoanalizy (m.in. Analiza Konotacyjna, psychologia imaginalna, analiza egzystencjalna, analiza psychokulturowa/mitoanaliza).

14. Wybrane aplikacje psychologii antropologicznej:

a. Kulturoterapia.

b. Psychologia Słowian.

c. Psychologia kultury współczesnej.

d. Komunikacja transkulturowa.

e. Transreligijność.

f. Mit miłości.

g. Fantazmat polskości.

15. Analiza psychokulturowa autorskiego materiału badawczego/filmów dokumentalnych (m.in. Meksyk, Gwatemala, Indonezja, Chiny, Korea Północna, Syberia/Buriacja, Amazonia Ekwadorska, Japonia, Tajlandia, kraje Afryki).

Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Buchowski, M. (red.) (1993). Amerykańska antropologia kognitywna. Warszawa: Instytut Kultury.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Geertz, C. (2006). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.

Kępiński, A. (2012). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

MacDonald, P. S. (2019). Psyche. Dzieje pojęcia. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A., Klaus, Z. (2010). Mitoterapia. Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe, Black Unicorn, Wydawnictwo Psychologii Mitu.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Istotę przedmiotu oddaje fragment: „All anthropology is psychological. All psychology is cultural” (Bock, 1988, Rethinking Psychological Anthropology, s. 27. New York: W. H. Freeman). Konsekwetnie celem wykładów jest zgłębienie relacji między psyche a kulturą i poznanie programów badań psychologicznych oraz nauk o kulturze dotyczących budowania adekwatnego obrazu człowieka. Ideę przewodnią/lejtmotyw kursu stanowić będzie perspektywa duszy a metodą antropoanaliza.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: psychologia a antropologia i psychologia. antropologiczna; antropologia psychologiczna a psychologia antropologiczna.

2. Proweniencja i historia psychologii antropologicznej; dyscypliny pokrewne.

3. Psychologia Anthropologica Otto Casmanna.

4. Amerykańska antropologia psychologiczna, psychoanalityczna i kognitywna – proweniencja i historia paradygmatów, przedmiot, założenia, metody.

5. Psychologia kulturowa jako tzw. druga psychologia (M. Cole, R. Shweder, C. Ratner, J. Bruner).

6. Psyche i osobowość a kultura (E. Sapir, R. Benedict, M. Mead, R. Linton, C. Kluckhohn): self, emocje kulturowe, moralność, wychowanie.

7. Antropologie psychologiczne/obrazy człowieka w klasycznych i alternatywnych koncepcjach psychologicznych.

8. Wybrane antropologie psychologizujące: m.in. Krakowska Szkoła Antropologii (K. Wojtyła, J. Tischner, A. Kępiński, R. Ingarden).

9. Idea duszy jako core idea psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey) – projekt autorski.

10. Relacja mit-fantazmat jako idea rdzeniowa psychologii antropologicznej.

11. Psychologia historyczno-kulturowa i indygeniczna.

12. Re-wizje psychologii/filozofii człowieka w koncepcjach Jamesa Hillmana i Ernesta Boescha.

13. Metody antropoanalizy (m.in. Analiza Konotacyjna, psychologia imaginalna, analiza egzystencjalna, analiza psychokulturowa/mitoanaliza).

14. Wybrane aplikacje psychologii antropologicznej:

a. Kulturoterapia.

b. Psychologia Słowian.

c. Psychologia kultury współczesnej.

d. Komunikacja transkulturowa.

e. Transreligijność.

f. Mit miłości.

g. Fantazmat polskości.

15. Analiza psychokulturowa autorskiego materiału badawczego/filmów dokumentalnych (m.in. Meksyk, Gwatemala, Indonezja, Chiny, Korea Północna, Syberia/Buriacja, Amazonia Ekwadorska, Japonia, Tajlandia, kraje Afryki).

Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Buchowski, M. (red.) (1993). Amerykańska antropologia kognitywna. Warszawa: Instytut Kultury.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Geertz, C. (2006). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.

Kępiński, A. (2012). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

MacDonald, P. S. (2019). Psyche. Dzieje pojęcia. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A., Klaus, Z. (2010). Mitoterapia. Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe, Black Unicorn, Wydawnictwo Psychologii Mitu.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)