Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychologiczne aspekty budowania wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PABW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologiczne aspekty budowania wizerunku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Kreowanie wizerunku osoby polega na budowaniu w taki sposób jego osobistej marki aby zwiększyć jej jej wartości w opinii innych ludzi lub nawet grup społecznych. Wykład koncentruje się wokół strategi i metod pomocnych w kreowaniu pozytywnego obrazu o nas samych w opinii odbiorców. Dlaczego np. niektóre marki także osobiste mają tak lojalnych obserwujących jak zbudować silną markę? Marka osobista może stać się najcenniejszych aktywem jej właściciela, a silna marka może mieć znaczący wpływ na decyzji klienta o ewentualnym kontakcie. Chociaż branding jest zarówno sztuką, jak i nauką, istnieją pewne wzorce i przewidywalność brandingu działania, które znacznie zwiększają szanse na sukces. Zapoznanie się z odpowiednimi teoriami i modelami może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących marki. Wraz z pojawieniem się wielu interaktywnych komunikatów i narzędzi, pojawiają się także coraz większe wyzwania i możliwości w procesie kreowania własnej marki.

Pełny opis:

1.Psychologiczne aspekty budowania wizerunku. Podstawowe założenia

2. Strategia budowania wizerunku osób znanych i definiowanie marki osobistej

3. Podejmowanie decyzji na podstawie wizerunku emocjonalnego

4. Strategie własne. Praktyczne aspekty kreowania wizerunku

5. PR personalny w kreowaniu wizerunku w internecie

6. Wzbudzenia zainteresowania unikalnymi kompetencjami kreowanego wizerunku

7. Kreowanie wizerunku psychologa

8. Zarządzanie “kryzysem wizerunkowym” Zły wizerunek osób publicznych.

9. Osobiste wartości, zdolności, umiejętności i wartości w pracy.

10. Autoprezentacja czyli sposoby wywierania wrażenia i wpływu

11. Taktyki i strategie autoprezentacyjne

12. Poprawa wizerunku własnej osoby

13. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kreowaniu wizerunku

14. Ochrona wizerunku. Strategie przeciwdziałania

15. Komunikacja z mediami społecznościowymi.

16. Rozwój marki osobistej w trakcie całego życia kariery zawodowej.

Literatura:

Chernatony, L. de. (2003). Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003.

Łebkowski M. (2009). E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowa- nia imagu, Helion, Gliwice

Hoffman, E. (2009). The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1959.

Khedher, M., (2015). A Brand for Everyone: Guidelines for Personal Brand Managing, “Journal of Global Business Issues” Vol. 9(1).

Królik, G. (2004). Autoprezentacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice

Leary, M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk 1999

Maciejowski, T. (2003). Narzędzia skutecznej promocji w Interne- cie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003

Malinowska-Parzydło, J. (2015). Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Gliwice

Montoya P., Vandehey T. (2009).The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded Marketplace, London 2009.

Murdoch, A. (2003). Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa

Pease, A. i B. (2014).Mowa ciała, Rebis, Poznań 2014

Trzeciak, S. (2015). Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci? Helion, Gliwice

Wojtaszczyk, K., Maszewski, F. (2014). Różnorodność metod zarządzania marką osobistą, [w:] M. Stor, A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)