Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia agresji i przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PAP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia agresji i przemocy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W12

PS_W16

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie rodzajów, przyczyn, teorii i konsekwencji agresji. Celem praktycznym jest poznanie metod badawczych w celu diagnostycznym.

Pełny opis:

Student wie jak interpretować zachowania agresywne, w zależności od czynników sytuacyjnych i relacji interpersonalnych. Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w kontekście kształtowania się agresji. Student zna metody diagnozujące agresję oraz formy zapobiegania agresji.

Efekty kształcenia to także formowanie postawy empatycznej i terapeutycznej względem sprawców różnorodnej agresji.

Treści:

1. Określenie agresji i przemocy.

2. Typy szczegółowe agresji.

3. Agresja emotogenna.

4. Agresja instrumentalna i zadaniowa.

5. Wrogość interpersonalna.

6. Agresja typu immanentno-spontanicznego.

7. Teoria instynktu agresji.

8. Teoria: frustracja - agresja.

9. Teoria społecznego uczenia się agresji.

10. Agresja a płeć.

11. Rodzinne uwarunkowania agresji.

12. Agresja w szkole.

13. Stałość i rozwój agresji.

14. Kontrolowanie agresji.

15. Projekt programu szkolenia odnośnie agresji.

16. Sprawcy zabójstw ze szczególnym okrucieństwem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barbara Krahe, Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

2. Irena Pospiszyl, Ofiary chroniczne - przypadek czy konieczność, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

3. Erich Fromm Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999.

4. Leo Murray, Psychologia wojny, Wydawnictwo RM, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie jak interpretować zachowania agresywne (1), w zależności od czynników sytuacyjnych (2) i relacji interpersonalnych (3). Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w kontekście kształtowania się agresji (4). Student zna metody diagnozujące agresję (5) oraz formy zapobiegania agresji (6).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: aktywność na zajęciach, praca własna (dopuszczalne dwie nieobecności).

Ocena podsumowująca: egzamin w formie ustnej w czasie kogo sprawdzana jest wiedza z treści wykładu i literatury obowiązkowej.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie ustnej, a w ciągu zajęć ma miejsce ocenianie ciągłe z uwzględnieniem obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności) oraz aktywności.

Ocena dobra oznacza dobrą orientację w zagadnieniach teoretycznych, a ocena bardzo dobra oznacza umiejętność przenoszenia zagadnień teoretycznych na płaszczyznę praktyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i rozwoju człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)