Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne aspekty w procesie resocjalizacji i jurydycznej pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PAR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty w procesie resocjalizacji i jurydycznej pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ps_W09, Ps_W12, Ps_U10, Ps_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie funkcjonowania człowieka w izolacji penitencjarnej oraz w danych ośrodkach resocjalizacyjnych, procesów psychologicznych zachodzących w tych jednostkach i ośrodkach. Ważny jest kontekst pomocy, wsparcia, resocjalizacji, jurydycznej pracy socjalnej. Celem praktycznym jest zachęta do pracy z więźniami, a także z byłym więźniami oraz wychowankami ośrodków resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia

Założenia i cele

Cele poznawcze przedmiotu to poznawanie systemów penitencjarnych i resocjalizacyjnych, funkcjonowanie osadzonego w jednostkach izolacyjnych, funkcjonowanie wychowanków w ośrodkach resocjalizacyjnych, zasad i metod resocjalizacji oraz pracy socjalnej. Podstawowy cel kształcący przedmiotu, to uczenie umiejętności nawiązywania komunikacji z więźniami i wychowankami ośrodków resocjalizacyjnych , w celu przychodzenia im ze skuteczna pomocą. Celem wychowawczym przedmiotu jest motywowanie studentów do pracy resocjalizacyjnej, terapeutycznej, korekcyjnej, pomocowej, do pracy socjalnej z więźniami i wychowankami ośrodków resocjalizacyjnych.

Treści programowe:

1. Określenie resocjalizacji i jurydycznej pracy socjalnej ze wskazaniem na aspekty psychologiczne.

2. Relacja pomiędzy psychologią a resocjalizacją i jurydyczną pracą socjalną.

3. Od diagnozy kryminologicznej do prognozy resocjalizacyjnej.

4. Historyczne spojrzenie na instytucje izolujące człowieka.

5. Koncepcje oddziaływań korekcyjno-pomocowych wobec niedostosowanych społecznie.

6. Funkcje, zasady, etapy, metody resocjalizacji.

7. Koncepcje, zasady, klient pracy socjalnej.

8. Podkultura więzienna i możliwość jej przenikania

9. Zjawisko samoagresji i symulowania w więzieniu: samoagresja a podkultura więzienna, psychologiczne tło samoagresji i jej rodzaje.

10. Samoagresja w ośrodkach resocjalizacyjnych.

11. Aglutynacja psychiczna w jednostkach penitencjarnych i ośrodkach resocjalizacyjnych.

Literatura:

1. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

2. Czapów C., Wychowanie resocjalizujące, WP, Warszawa 1978.

3. Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

4. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

5. Przybyliński S., "Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.

6. Przybiliński S., Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości pentencjarnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

7. Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

8. Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.

9. Woźniak W. (red.), Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej – Acta Universitatis Masuriensis & Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Olecko – Warszawa 2009.

10. Woźniak, W., Relacja pomiędzy psychologią a pracą socjalną, Wydawnictwo WSGK, Kutno 2020.

11. Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student wie jak interpretować zmienność zachowań osób znajdujących się w izolacji penitencjarnej i w ośrodkach resocjalizacyjnych; - zna metody psychologiczne wykorzystywane do diagnozy w przypadku więźniów i wychowanków ośrodków resocjalizacyjnych; - zna sposoby interwencji psychologicznej w przypadku więźniów z danej kategorii i w przypadku wychowanków ośrodków resocjalizacyjnych; - zna zasady i metody oddziaływań resocjalizacyjnych i oddziaływań z zakresu pracy socjalnej .

Umiejętności - student potrafi dobierać metody do badań psychologicznych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych i ośrodkach resocjalizacyjnych.

Kompetencje - student posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej realizowanej w środowisku więziennym i wśród wychowanków ośrodków resocjalizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej (rozmowa sprawdzająca): na ocenę 3 wymagana jest podstawowa znajomość materiału, na ocenę dobrą - szczegółowa znajomość materiału, na ocenę bardzo dobrą - umiejętność przenoszenia teoretycznych treści na płaszczyznę praktyki penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Dwie nieobecności na zajęciach są dopuszczalne. W ocenie uwzględniana jest również aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie funkcjonowania człowieka w izolacji penitencjarnej oraz w danych ośrodkach resocjalizacyjnych, procesów psychologicznych zachodzących w tych jednostkach i ośrodkach. Ważny jest kontekst pomocy, wsparcia, resocjalizacji, jurydycznej pracy socjalnej. Celem praktycznym jest zachęta do pracy z więźniami, a także z byłym więźniami oraz wychowankami ośrodków resocjalizacyjnych.

Treści programowe:

1. Określenie resocjalizacji i jurydycznej pracy socjalnej ze wskazaniem na aspekty psychologiczne.

2. Relacja pomiędzy psychologią a resocjalizacją i jurydyczną pracą socjalną.

3. Od diagnozy kryminologicznej do prognozy resocjalizacyjnej.

4. Historyczne spojrzenie na instytucje izolujące.człowieka.

5. Koncepcje oddziaływań korekcyjno-pomocowych wobec niedostosowanych społecznie.

6. Funkcje, zasady, etapy, metody resocjalizacji.

7. Koncepcje, zasady, klient pracy socjalnej.

8. Podkultura więzienna i możliwość jej przenikania

9. Zjawisko samoagresji i symulowania w więzieniu: samoagresja a podkultura więzienna, psychologiczne tło samoagresji i jej rodzaje.

10. Samoagresja w ośrodkach resocjalizacyjnych.

11. Aglutynacja psychiczna w jednostkach penitencjarnych i ośrodkach resocjalizacyjnych.

Wymagania wstępne:

Student winien mieć podstawową wiedzę z zakresu osobowości i rozwoju człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis (3) punktów ECTS:

- zajęcia ćwiczeniowe na uczelni (30 godzin);

- przygotowanie do zajęć (praca domowa (20 godzin);

- przygotowanie do zaliczenia końcowego przedmiotu w formie rozmowy sprawdzającej (25) godzin).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie funkcjonowania człowieka w izolacji penitencjarnej oraz w danych ośrodkach resocjalizacyjnych, procesów psychologicznych zachodzących w tych jednostkach i ośrodkach. Ważny jest kontekst pomocy, wsparcia, resocjalizacji, jurydycznej pracy socjalnej. Celem praktycznym jest zachęta do pracy z więźniami, a także z byłym więźniami oraz wychowankami ośrodków resocjalizacyjnych.

Treści programowe:

1. Określenie resocjalizacji i jurydycznej pracy socjalnej ze wskazaniem na aspekty psychologiczne.

2. Relacja pomiędzy psychologią a resocjalizacją i jurydyczną pracą socjalną.

3. Od diagnozy kryminologicznej do prognozy resocjalizacyjnej.

4. Historyczne spojrzenie na instytucje izolujące.człowieka.

5. Koncepcje oddziaływań korekcyjno-pomocowych wobec niedostosowanych społecznie.

6. Funkcje, zasady, etapy, metody resocjalizacji.

7. Koncepcje, zasady, klient pracy socjalnej.

8. Podkultura więzienna i możliwość jej przenikania

9. Zjawisko samoagresji i symulowania w więzieniu: samoagresja a podkultura więzienna, psychologiczne tło samoagresji i jej rodzaje.

10. Samoagresja w ośrodkach resocjalizacyjnych.

11. Aglutynacja psychiczna w jednostkach penitencjarnych i ośrodkach resocjalizacyjnych.

Wymagania wstępne:

Student winien mieć podstawową wiedzę z zakresu osobowości i rozwoju człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)