Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PAT1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W17

PS_U04

PS_U11

PS_K04

PS_K06

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

1. Psychopatologia ogólna - podstawowe definicje.

2. Psychopatologia szczegółowa. Zespoły psychopatologiczne.

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych: zasady klasyfikacji zaburzeń psychicznych, kryteria klasyfikacji.

4. Zaburzenia osobowości.

5. Zaburzenia osobowości chwiejnej emocjonalnie.

6. Zaburzenia adaptacyjne. Reakcja na stres.

7. Zaburzenia lękowe.

8. Zaburzenie obsesyjno-komplusyjne.

9. Zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne.

10. Uraz psychiczny i jego leczenie.

11. Zaburzenia odżywiania się - anorexia nervosa. Programy rehabilitacji wagi.

12. Zaburzenia odżywiania się - bulimia nervosa.

13. Schizofrenia.

14. Zaburzenia psychotyczne: zaburzenia schizoafektywnne, ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, uporczywe zaburzenia urojeniowe.

15. Depresja.

16. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

17. Okołoporodowe zaburzenia psychiczne.

18. Zachowania samobójcze.

19. Zaburzenie psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

20. Uzależnienie od alkoholu. Uzależnienia behawioralne.

21. ADHD.

22. Całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm. Całościowe zaburzenia rozwoju - zespół Asperge-ra.

23. Zaburzenia psychiczne w organicznych uszkodzeniach OUN. Psychogeriatria.

24. Otępienia. Diagnostyka i postępowanie.

25. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych.

26. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – leczenie bez zgody, przymus bezpośredni.

27. Orzecznictwo w psychiatrii.

28. Opiniowanie sądowo psychiatryczno -psychologiczne.

29. Organizacja opieki psychiatrycznej.

30. Stany nagłe w psychiatrii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student zna i rozumie, jakie jest znaczenie stresu, kryzysów,

konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

EK 2. Student zna i rozumie typologię i zachowania osób będących w

izolacji społecznej oraz procedury związane z psychologicznym orzecznictwem sądowym.

EK 3. Student potrafi dobrać odpowiednie techniki badawcze do

diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne,

preferencje wartości, postawy religijne, i in.), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych.

EK4. Student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych

form uzależnienia oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej.

EK 5. Student jest gotów do organizowania szkoleń prezentujących problemy psychologiczne oraz analizowania praktycznych zagadnień psychologicznych.

EK 6. Student jest gotów do udzielania pomocy psychologicznej i

interwencji kryzysowej.

Metody i kryteria oceniania:

Potwierdzeniem zdobytej na wykładach wiedzy będzie egzamin (test):

Ocena 2 (ndst) - student odpowiada prawidłowo na mniej niż 51% pytań

Ocena 3 (dst) - student odpowiada prawidłowo na 51-60% pytań

Ocena 3+ (dst+) - student odpowiada prawidłowo na 61-70% pytań

Ocena 4 ( db)- student odpowiada prawidłowo na 71-80% pytań

Ocena 4+ (db+) - student odpowiada prawidłowo na 81-90% pytań

Ocena 5 (bdb) - student odpowiada prawidłowo na 91-100% pytań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mosiołek
Prowadzący grup: Anna Mosiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Usystematyzowane przedstawienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej, w tym zapoznanie z objawami chorób zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji, etiologii i sposobów leczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:udział w wykładzie: 30 godz.


studium literatury, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.


suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Usystematyzowane przedstawienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej, w tym zapoznanie z objawami chorób zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji, etiologii i sposobów leczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)