Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia 1 (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PATO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia 1 (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W17

PS_U04

PS_U11

PS_K04

Wymagania wstępne:

Równoległy lub wcześniejszy udział w wykładzie z psychopatologii.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej na wykładzie z psychopatologii poprzez odniesienie wiedzy do analizy studium przypadku. W ramach ćwiczeń analizowane będą badania na temat epidemiologii zaburzeń, ćwiczona umiejętność posługiwania się klasyfikacjami zaburzeń i kryteriami diagnostycznymi. Studenci będą mieli okazję także ćwiczyć rozpoznawanie wybranych symptomów psychopatologii.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne. Wstęp do psychopatologii

2) Zaburzenia procesów poznawczych- omówienie

3) Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. Technika nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zasady prowadzenia wywiadu klinicznego - część 1

4) Wywiad kliniczny - część 2

5) Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowych (F20-F29) - część 1

6) Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowych (F20-F29) - część 2

7) Zaburzenia afektywne (F30-F39) - część 1

8) Zaburzenia afektywne (F30-F39) - część 2

9) Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

10) Zaburzenia osobowości (F60-F69) - część 1

11) Zaburzenia osobowości (F60-F69) - część 2

12) Zaburzenia nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48) - część 1

13) Zaburzenia nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48) - część 2

14) Podsumowanie

15) Zaliczenie (w zależności od grupy: pisemnie w formie opisu przypadku, prezentacja na zajęciach, obecność na zajęciach lub zaliczenie ustne- w jednej grupie)

Literatura:

Spis zalecanych lektur:

1. Cierpiałkowska Lidia (2013). Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

2. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. (2003) red: Bilikiewicz A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10. (2002) IPiN Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie:

- wiedzy: … student posiada wiedzę odnośnie teoretycznych koncepcji wyjaśniających przyczynę zaburzeń i chorób psychicznych

- umiejętności: …student potrafi dotrzeć do źródeł właściwych dla określonego problemu z obszaru psychiatrii, właściwie ocenić te źródła i wykorzystać w działaniu psychologicznym

- kompetencji społecznych:… potrafi wskazać i zastosować właściwe środki naukowe z dziedziny psychiatrii dla rozwiązania problemów dotyczących zaburzeń życia psychicznego jednostki

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (Określenie poziomu osiągniecia - wg skali ocen - założonych dla przedmiotu efektów kształcenia; opis składowych oceny końcowej):

Wiedza:

ocena 2 (nd) student nie posiada podstawowej wiedzy z psychopatologii ogólnej, nie zna teorii wyjaśniających przyczyny zaburzeń zachowania, nie zna zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego z obszaru psychopatologii

ocena 3(dst) student ma ograniczoną wiedzę podstawową z psychopatologii ogólnej, a także odnośnie teorii wyjaśniających przyczyny tych zaburzeń; w ograniczonym stopniu zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego stosowane w psychopatologii

ocena 4(db) student dysponuje zadowalającą wiedzą odnośnie zaburzeń psychicznych oraz na temat teorii wyjaśniających przyczyny tych zaburzeń; zna podstawowe metody diagnoz z obszaru psychopatologii

ocena 5 (bdb) student posiada w pełni uporządkowaną wiedzę odnośnie zaburzeń zachowania i chorób psychicznych, a także koncepcji teoretycznych wyjaśniających przyczyny tych zaburzeń, zna zasady ich diagnozy i terapii.

Umiejętności:

ocena 2 (nd) student nie potrafi scharakteryzować podstawowych problemów patologii ani wyjaśnić ich genezy z perspektywy teoretycznej; nie potrafi wskazać na właściwe sposoby diagnozowania i terapii zaburzeń oraz chorób psychicznych

ocena 3 (dst) student ma ograniczoną wiedzę z obszaru psychopatologii a także na temat koncepcji wyjaśniających etiologię zaburzeń i chorób psychicznych; potrafi w ograniczonym stopniu wskazać na specyficzne dla psychiatrii sposoby diagnozy i terapii zaburzeń i chorób psychicznych.

ocena 4 (db) student potrafi trafnie scharakteryzować rodzaje zaburzeń zachowania i chorób psychicznych, potrafi wyjaśnić etiologię tych zaburzeń z różnych perspektyw teoretycznych i podać sposoby diagnozowania oraz terapii stosowane w psychiatrii

ocena 5 (bdb) student potrafi w pełni poprawnie odnieść się do głównych problemów psychopatologii oraz sposobów ich wyjaśniania z perspektywy teoretycznej, potrafi także wskazać na właściwe metody diagnozy i terapii.

Kompetencje:

ocena 2 (nd) student nie potrafi różnicować zaburzeń i chorób psychicznych ani wyjaśniać rodzaju zaburzeń z różnych perspektyw teoretycznych; nie potrafi wskazać na odpowiedni sposób postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

ocena 3 (dst)student potrafi w ograniczonym stopniu różnicować zaburzenia i choroby psychiczne oraz wyjaśniać przyczyny tych zaburzeń z różnych perspektyw teoretycznych; częściowo potrafi wskazać na specyficzne sposoby diagnozy i terapii w psychiatrii

ocena 4 (db) student potrafi poprawnie różnicować postacie zaburzeń i chorób psychicznych, krytycznie odnieść się do koncepcji teoretycznych wyjaśniających te zaburzenia; potrafi wskazać na właściwe metody diagnozy i terapii stosowane w psychiatrii

ocena 5 (bdb) student potrafi w pełni poprawnie różnicować zaburzenia i choroby psychiczne; kompetentnie ocenić wartość danej kompetencji wyjaśniającej etiologię tych zaburzeń; potrafi wskazać na adekwatne do problemu metody diagnozy i terapii stosowane w psychiatrii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Dorota Parnowska
Prowadzący grup: Maria Cichocka, Jolanta Jafernik-Hubert, Daryna Mileuskaya, Irena Musiałkiewicz, Agata Olesiewicz, Irena Staszczyszyn, Aneta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem ćwiczeń jest zdobycie wiedzy na temat oraz umiejętności praktycznych w zakresie podjęcia i nawiązania kontaktu w procesie diagnostycznym, dokonywania podstawowej oceny i opisu stanu psychicznego, wykorzystania wiedzę dotyczącą zaburzeń i formułowania hipotez diagnostycznych, argumentowania swojego stanowiska w oparciu o kryteria diagnostyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:
udział w ćwiczeniach: 30 godz.studium literatury, przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.suma godzin: 60 [60/30(25)=2]liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)