Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia Gestalt w warunkach izolacji więziennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PGW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia Gestalt w warunkach izolacji więziennej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ps_W12, Ps_W13, Ps_U12, Ps_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad, etapów psychoterapii Gestalt, a następnie ukazanie możliwości stosowania tej terapii w izolacji penitencjarnej. Celem praktycznym jest zachęta do poszukiwania form terapeutycznych dostosowanych do pracy z więźniami.

Pełny opis:

Założenia i cele

Cele poznawcze przedmiotu to poznanie zasad i etapów terapii Gestalt.

Cel kształcący przedmiotu to uczenie umiejętności prowadzenia terapii (w tym terapii Gestalt) indywidualnej czy grupowej wśród więźniów i wychowanków zakładów poprawczych, a cel wychowawczy to zachęta do otwartości terapeutycznej na świat izolacji zakładowej.

Forma zaliczenia: przygotowanie pracy pisemnej na podany temat.

Treści programowe

1. Terapia Gestalt – cel terapii, teoria (postać, figura).

2. Możliwy wpływ mechanizmów z zakresu psychologii tłumu i psychomanipulacji na skuteczność psychoterapii Gestalt.

3. Fazy terapii – świadomość, odpowiedzialność, eksperymentowanie, konsolidacja.

4. Metody pokrewne (pomocnicze) mogące być stosowane razem z psychoterapią Gestalt.

5. Niezaburzone funkcje organizmu w terapii Gestalt.

6. Zaburzone funkcje organizmu w terapii Gestalt.

7. Mechanizmy obronne w terapii Gestalt – introjekcja, projekcja, retrofleksja, konfluencja.

8. Odniesienie psychoterapii Gestalt do warunków izolacji penitencjarnej (zakładowej).

Literatura:

Sills, Ch., Fish, S., Lapworth (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia - Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dawidson, I.(1996). Tu i Teraz - Uzdrowienie chrześcijańskie a terapia Gestalt. Kraków: Wydawnictwo m.

Zinker, J. (1992). Twórczy proces myślenia w terapii Gestalt. Warszawa: J. Santorski & Co. AGENCJA WYDAWNICZA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student po zakończeniu zajęć będzie potrafił wyjaśnić istotę i omówić najważniejsze elementy psychoterapii w ogóle.

EK2. Student po zakończonych zajęciach będzie umiał scharakteryzować najważniejsze różnice między terapią a profilaktyką.

EK3. Student po zakończonych zajęciach będzie znał podstawowe formuły Gestaltu.

EK4. Student po zakończonych zajęciach będzie znał etapy terapii Gestalt

EK5. Student po zakończonych zajęciach będzie umiał ukazać „postaci” Gestaltu u różnych kategorii więźniów (wychowanków zakładów poprawczych).

Metody i kryteria oceniania:

F: ocena formująca obejmuje informacje zwrotne dla studenta od prowadzącego w trakcie zajęć, odnoszące się do:

F1 – przygotowanego wcześniej materiału i zaprezentowanego przez studenta na zajęciach;

F2 – wypowiedzi studenta świadczących o zrozumieniu bądź brakach w zrozumieniu treści omawianych podczas zajęć;

F3 – pytań zadawanych przez studenta świadczących o poziomie wiedzy i zainteresowania poruszaną problematyką;

F4 – aktywności poznawczej studenta podczas zajęć (znajomości literatury przedmiotu, dokonywania porównań, samodzielnego wyciągania wniosków itp.).

P: ocena podsumowująca umożliwiająca zaliczenie przedmiotu wystawiana jest na zakończenie zajęć i obejmuje:

P1 – ocenę aktywności studenta podczas zajęć (uwzględniana jest też obecność na zajęciach);

P2 – ocenę samodzielnie przygotowanego i zaprezentowanego podczas zajęć tematu;

P3 – ocenę z egzaminu ustnego (to jest zasadniczy element końcowej oceny).

W przypadku egzaminu ustnego ocena bardzo dobra oznacza bardzo dobrą znajomość treści wykładu i zadanej literatury, wraz ze wskazaniami praktycznymi, ocena dobra oznacza dobrą znajomość treści wykładu i zadanej literatury, ocena dostateczna oznacza podstawową orientację w treści przedmiotu, ocena niedostateczna oznacza brak podstawowej orientacji w treści przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność na platformie MS Teams - 30 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W celu zrozumienia przebiegu psychoterapii Gestalt w warunkach izolacji zakładowej, pomocne są:

1. podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwoju, osobowości;

2. podstawowa wiedza z zakresu psychologii penitencjarnej;

3. podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej;

4. podstawowa wiedza z zakresu systemów penitencjarnych;

5. umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w wykładzie na uczelni - 30 godzin (1 p. ECTS).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W celu zrozumienia przebiegu psychoterapii Gestalt w warunkach izolacji zakładowej, pomocne są:

1. podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwoju, osobowości;

2. podstawowa wiedza z zakresu psychologii penitencjarnej;

3. podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej;

4. podstawowa wiedza z zakresu systemów penitencjarnych;

5. umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)