Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PKP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna i psychoterapia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03;

PS_W04; PS_W08;

PS_W09; PS_W11;

PS_W13; PS_W14;

PS_W16; PS_U03;

PS_U04; PS_U05;

PS_U11; PS_K01;

PS_K02; PS_K04;

PS_K06

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami psychologii klinicznej i psychoterapii oraz nabycie umiejętności rozróżniania subdyscyplin psychologii klinicznej i szkół psychoterapeutycznych. Ma także służyć rozeznaniu studenta w pracy psychologa klinicznej i psychoterapeuty, tak aby mógł podjąć decyzję w sprawie ewentualnego kształcenia w tym kierunku. Obejmuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Przedstawione zostaną kluczowe subdyscypliny psychologii klinicznej, w tym psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia kliniczna, kliniczna psychologia zdrowia, psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji oraz psychogerontologia.Program wykładów obejmuje także zapoznanie studentów z głównymi systemami i podejściami psychoterapeutycznymi (psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna; terapia poznawczo-behawioralna; psychoterapia egzystencjalna i humanistyczna; koncepcje systemowe). Omówione zostanie znaczenie praktyki opartej na dowodach empirycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa):

Cierpiałkowska, L. i Sęk, H. (red). (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Feltham, C., Horton, I. (red.) (2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Freyberger, H. J., Schneider, W. i Stieglitz, R. D. (red.). (2014). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Grzesiuk, L. (red). (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Grzesiuk, L. i Suszek, H. (red). (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Kubitsky, J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W 1. Student zna i rozumie aspekty pracy psychologa klinicznego i psychoterapeuty.

W 2. Student posiada wiedzę na temat historycznego rozwoju psychologii klinicznej i psychoterapii oraz jej nurtów i twórców.

W 3. Student identyfikuje różne dziedziny psychologii klinicznej wraz z ich podstawowymi pojęciami i koncepcjami, służące analizowaniu i interpretowaniu roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym,

jak i patologii w zakresie procesów psychicznych.

W 4. Student zna i rozumie na czym polega odmienność klinicznych interpretacji zachowań oraz psychoterapii z uwzględnieniem różnych perspektyw (m.in. psychoanalitycznej i psychodynamicznej, poznawczej i behawioralnej, humanistyczno-doświadczeniowej, systemowej).

W 5. Student rozróżnia wybrane metody diagnozy oraz interwencji psychologicznej w psychologii klinicznej oraz psychoterapii.

Umiejętności:

U 1. Student potrafi dopasować odpowiednią pomoc psychologiczną do specyficznych form psychopatologii.

Kompetencje społeczne:

K 1. Student jest wrażliwy na rozwiązywanie problemów życiowych oraz zorientowany na pomoc psychologiczną.

Metody i kryteria oceniania:

W1-W2

Na ocenę bardzo dobrą:

- student bezbłędnie: (a) identyfikuje specyfikę pracy psychologa klinicznego i psychoterapeuty, (b) wykazuje znajomość historycznego rozwoju psychologii klinicznej i psychoterapii oraz jej nurtów i twórców, (c) identyfikuje różne dziedziny psychologii klinicznej wraz z ich podstawowymi pojęciami i koncepcjami, (d) wyjaśnia na czym polega odmienność klinicznych interpretacji zachowań oraz psychoterapii z uwzględnieniem różnych perspektyw, (e) definiuje i rozróżnia omawiane pojęcia z zakresu różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym stosowane narzędzia diagnozy, metody i interwencje (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 100-92%)

Na ocenę dobrą:

- student w zdecydowanej większości poprawnie: (a) identyfikuje specyfikę pracy psychologa klinicznego i psychoterapeuty, (b) wykazuje znajomość historycznego rozwoju psychologii klinicznej i psychoterapii oraz jej nurtów i twórców, (c) identyfikuje różne dziedziny psychologii klinicznej wraz z ich podstawowymi pojęciami i koncepcjami, (d) wyjaśnia na czym polega odmienność klinicznych interpretacji zachowań oraz psychoterapii z uwzględnieniem różnych perspektyw, (e) definiuje i rozróżnia omawiane pojęcia z zakresu różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym stosowane narzędzia diagnozy, metody i interwencje (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 91-84% w przypadku oceny dobrej plus i na poziomie 83-76% w przypadku oceny dobrej)

Na ocenę dostateczną:

- student w większości poprawnie: (a) identyfikuje specyfikę pracy psychologa klinicznego i psychoterapeuty, (b) wykazuje znajomość historycznego rozwoju psychologii klinicznej i psychoterapii oraz jej nurtów i twórców, (c) identyfikuje różne dziedziny psychologii klinicznej wraz z ich podstawowymi pojęciami i koncepcjami, (d) wyjaśnia na czym polega odmienność klinicznych interpretacji zachowań oraz psychoterapii z uwzględnieniem różnych perspektyw, (e) definiuje i rozróżnia omawiane pojęcia z zakresu różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym stosowane narzędzia diagnozy, metody i interwencje (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 75-68% w przypadku oceny dostatecznej plus i na poziomie 67-60% w przypadku oceny dostatecznej)

U1:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student w pełnie adekwatnie potrafi dopasować odpowiednią pomoc psychologiczną (z zakresu psychologii klinicznej lub psychoterapii) dla specyficznych problemów, w tym dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób w kryzysach rozwojowych, osób uzależnionych, osób z zaburzeniami psychicznymi (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 100-92%)

Na ocenę dobrą:

- student w zdecydowanej większości potrafi adekwatnie dopasować odpowiednią pomoc psychologiczną (z zakresu psychologii klinicznej lub psychoterapii) dla specyficznych problemów, w tym dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób w kryzysach rozwojowych, osób uzależnionych, osób z zaburzeniami psychicznymi (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 91-84% w przypadku oceny dobrej plus i na poziomie 83-76% w przypadku oceny dobrej)

Na ocenę dostateczną:

- student w większości potrafi adekwatnie dopasować odpowiednią pomoc psychologiczną (z zakresu psychologii klinicznej lub psychoterapii) dla specyficznych problemów, w tym dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób w kryzysach rozwojowych, osób uzależnionych, osób z zaburzeniami psychicznymi (co odzwierciedla się w poprawnych odpowiedziach/zdobytych punktach na poziomie 75-68% w przypadku oceny dostatecznej plus i na poziomie 67-60% w przypadku oceny dostatecznej)

K1:

Na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną:

- student osiągnął efekt uczenia się (jest wrażliwy na rozwiązywanie problemów życiowych oraz zorientowany na pomoc psychologiczną)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów stanowiących wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

samodzielne studium literatury: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]; w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 30 godzin (1 ECTS)

liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

samodzielne studium literatury: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]; w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 30 godzin (1 ECTS)

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)