Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze dla psychologów penitencjarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PKW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze dla psychologów penitencjarnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W17, PS_U09, PS_K04.


Wymagania wstępne:

Brak.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PS_W17 - zna i rozumie typologię i zachowania osób będących w izolacji społecznej oraz procedury związane z psychologicznym orzecznictwem sądowym.

Umiejętności:

PS_U09 - potrafi posługiwać się pisemnie i słownie specjalistyczną terminologią.

Kompetencje społeczne:

PS_K04 - jest gotowy do organizowania szkoleń oraz analizowania praktycznych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Jastrzębska, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Justyna Jastrzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa wykonawczego, aktualnymi regulacjami prawnymi, zasadami stosowania środków karnych, podejmowanych rozstrzygnięć oraz obszarów problemowych w ich stosowaniu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką stosowania prawa karnego wykonawczego z perspektywy psychologii sądowej. Omówione zostaną przepisy regulujące stosowanie środków karnych, prawo penitencjarne, obszary problemowe oraz zagadnienia etyczne.

Tematyka zajęć:

1. Prawo wykonawcze – definicja, źródła, zadania.

2. Związek prawa karnego wykonawczego z psychologią.

3. Zasady prawa karnego wykonawczego.

4. Osoba skazanego w prawie karnym wykonawczym. Środki ochrony praw człowieka.

5. Organy postępowania wykonawczego.

6. Przebieg postępowania wykonawczego.

7. Nadzór penitencjarny.

8. Kara grzywny.

9. Kara ograniczenia wolności.

10. Kara pozbawienia wolności.

11. Środki karne: pozbawienie praw publicznych, przepadek i środki kompensacyjne, podawanie wyroku do wiadomości publicznej.

12. Środki probacyjne.

13. Środki zabezpieczające.

14. Tymczasowy areszt.

Problemy etyczne w obszarze prawa karnego wykonawczego.

Literatura:

Kuć, M., Gałązka, M. (2013). Prawo karne wykonawcze. Wydawnictwo CH Beck.

Kurowski, K., Zgoliński, I. (2022). Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami. Wolters Kluwer.

Rode, D., Dukała, K., Kabzińska, J., Zalewska-Łunkiewicz, K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. PWN.

Chojnacka-Szawłowska, G., Pastwa-Wojciechowska, B. (Eds.). (2007). Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Oficyna Wydawnicza" Impuls".

Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Najda, M. (2010). Psychologia w postępowaniu karnym. LexisNexis Polska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


lektura: 25 godz.


przygotowanie do zajęć: 30 godz.


przygotowanie referatu/prezentacji: 25 godz.


suma godzin: 60 [60/30(25)=3]


liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)