Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia międzykulturowa-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PMC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia międzykulturowa-ćwiczenia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9eb565202c504c0eba50bd7009e61f87%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=57ff35f6-bbca-4837-8ae6-80c582eaab30&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia międzykulturowa WF-PS-N-PM

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W08

PS_U01

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest uwrażliwienie studentów na różnice kulturowe, dostarczenie wiedzy na temat metod badawczych stosowanych w psychologii międzykulturowej, w jakich obszarach praktycznych wiedza z psychologii międzykulturowej znajduje zastosowanie oraz jak pomagać i komunikować się z osobami odmiennymi kulturowo. Ćwiczenia podkreślają znaczenie relatywizmu kulturowego w kontaktach interpersonalnych i międzygrupowych. Zajęcia doskonalą umiejętność krytycznego myślenia, podkreślają wartość szanowania kulturowej różnorodności. Ważnym elementem zajęć jest nauka przeprowadzania wywiadu akulturacyjnego i jego interpretacji.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest uwrażliwienie studentów na różnice kulturowe, dostarczenie wiedzy na temat metod badawczych stosowanych w psychologii międzykulturowej, w jakich obszarach praktycznych wiedza z psychologii międzykulturowej znajduje zastosowanie oraz jak pomagać i komunikować się z osobami odmiennymi kulturowo. Ćwiczenia podkreślają znaczenie relatywizmu kulturowego w kontaktach interpersonalnych i międzygrupowych. Zajęcia doskonalą umiejętność krytycznego myślenia, podkreślają wartość szanowania kulturowej różnorodności. Ważnym elementem zajęć jest nauka przeprowadzania wywiadu akulturacyjnego i jego interpretacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN, Scholar.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Drogosz, M. (2005). (red.). Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Gebauer, J., Sedikides, C., Neberich, A. (2012). Religiosity, social self-esteem and psychological adjustment: On the crosscultural

specificity of psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 1-3.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki roszczeniowości w perspektywie międzykulturowej. Warszawa:

Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę dot. specyfiki zainteresowań psychologii międzykulturowej.

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej i rozumie na czym polega odmienność interpretacji

zachowań człowieka w różnych sferach funkcjonowania: osobistej, rodzinnej, społecznej, zdrowotnej, zawodowej.

Student rozumie i interpretuje zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym.

Umiejętności:

Student potrafi tworzyć opinie na temat zróżnicowanych interpretacji psychologicznych ludzkich zachowań.

Student potrafi analizować wyniki badań międzykulturowych, dokonywać ich porównań, formułować wnioski, przewidywać

implikacje praktyczne.

Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu psychologii międzykulturowej w planowaniu projektów badawczych i działań o

charakterze psychoedukacyjnym.

Kompetencje:

Student przejawia postawę otwartości i ciekawości wobec problematyki wielokulturowości.

Student bierze udział w dyskusjach dot. omawianych problemów społecznych, wyraża swoje zdanie, dzieli się

doświadczeniami.

Student docenia dorobek psychologii międzykulturowej w wyjaśnianiu aktualnych problemów społecznych - potrafi to

zilustrować w pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć studenci będą zdobywać punkty za wykonane aktywności:

- test końcowy (15 punktów)

- grupowe przeprowadzenie diagnozy akulturacyjnej i jej zaprezentowanie (15 punktów).

Studenci otrzymują ocenę końcową na podstawie liczby zdobytych punktów:

do 15: 2.0

16-18: 3.0

19-21: 3.5

22-24: 4.0

25-27: 4.5

28-30: 5.0

Zajęcia będą odbywały się online, w trybie synchronicznym, na platformie Teams w uzupełnieniu z trybem asynchronicznym na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Artur Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)