Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PN
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_W13; PS_KO1

PS_U05; PS_K01; PS_KO2

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z psychologii osobowości, emocji i motywacji, klinicznej, społecznej

Skrócony opis:

Celem nauczania jest dostarczenie podstawowych informacji z zakresu psychologii niepełnosprawności (w tym psychologii rehabilitacji i rewalidacji). Równie ważnym celem jest rozwijanie otwartości i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością i budowanie umiejętności pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości o specyfice funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, procesie rehabilitacji/rewalidacji osób z niepełnosprawnością, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi z niepełnosprawnością, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy.

Literatura:

Rekomendowane artykuły dla zainteresowanych znajdą się na Platformie Moodle

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Harmonia

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Understanding disability (2011). W: World report on disability (1 – 17), Geneva: WHO.

Literatura szczegółowa

Elfström M. L. (2007). Coping and cognitive behavioural models in physical and psychological rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (34-48). London and New York: Routledge

Elliot T.R., Warren A.M. (2007). Why psychology is important in rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (14-33). London and New York : Routledge

Gorfin, L., McGlaughlin A. (2005). Listening to the disempowered. The Psychologist, 18, 7, 426-428.

Lawthom, R., Goodley, D. (2005). Community psychology. Towards an empowering vision of disability. The Psychologist, 18, 7, 423-425.

Supple S. (2005). Getting our house in order. The Psychologist, 18, 7, 419-420.

Zabłocki K. J. (1998). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy

EK 1 Student posiada podstawowe wiadomości z obszaru rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

EK 2 Student potrafi wymienić przeszkody (z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne) procesu rehabilitacji

EK 3 Student opisuje specyficzne trudności osoby w zależności od rodzaju niepełnosprawności

EK 4 Student zna uwarunkowania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością

Efekty umiejętności

EK 5 Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień z zakresu psychologii niepełnosprawności

EK 6 Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru psychologii rewalidacyjnej , poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

Efekty kompetencji

EK 7 Student wykazuje otwartość na problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami

EK 8 Student wykazuje kreatywność w wykorzystywaniu wiedzy teoretycznej i próbie przełożenia jej na przyszłą pracę psychologiczną (np. konstruowanie skutecznych programów z zakresu oddziaływań psychospołecznych w procesie rewalidacji i rehabilitacji )

Metody i kryteria oceniania:

EK 1- EK 6 egzamin pisemny (pytania otwarte, zamknięte)

EK 7 EK 8- ocenianie ciągłe, praca projektowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS


Udział w wykładzie 30 h


Udział w ćwiczeniach 30 h


Przygotowanie do egzaminu 80 h


Przygotowanie do zajęć, prace w grupach, praca projektowa, konsutacje z wykładowcą 40 h


[180/60=3]


Liczba ECTS=3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania jest dostarczenie podstawowych informacji z zakresu psychologii niepełnosprawności (w tym psychologii rehabilitacji i rewalidacji). Równie ważnym celem jest rozwijanie otwartości i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością i budowanie umiejętności pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości o specyfice funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, procesie rehabilitacji/rewalidacji osób z niepełnosprawnością, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi z niepełnosprawnością, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy.

Literatura:

Rekomendowane artykuły dla zainteresowanych znajdą się na Platformie Moodle

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Understanding disability (2011). W: World report on disability (1 – 17), Geneva: WHO.

Literatura szczegółowa

Elfström M. L. (2007). Coping and cognitive behavioural models in physical and psychological rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (34-48). London and New York: Routledge

Elliot T.R., Warren A.M. (2007). Why psychology is important in rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (14-33). London and New York : Routledge

Gorfin, L., McGlaughlin A. (2005). Listening to the disempowered. The Psychologist, 18, 7, 426-428.

Lawthom, R., Goodley, D. (2005). Community psychology. Towards an empowering vision of disability. The Psychologist, 18, 7, 423-425.

Supple S. (2005). Getting our house in order. The Psychologist, 18, 7, 419-420.

Zabłocki K. J. (1998). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=41954
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS


Udział w wykładzie 30 h


Udział w ćwiczeniach 30 h


Przygotowanie do egzaminu 15 h


Przygotowanie do zajęć, prace w grupach, praca projektowa, konsutacje z wykładowcą 15 h


90 [90/30(25)=3


Liczba ECTS=3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania jest dostarczenie podstawowych informacji z zakresu psychologii niepełnosprawności (w tym psychologii rehabilitacji i rewalidacji). Równie ważnym celem jest rozwijanie otwartości i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością i budowanie umiejętności pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości o specyfice funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, procesie rehabilitacji/rewalidacji osób z niepełnosprawnością, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi z niepełnosprawnością, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy.

Literatura:

Rekomendowane artykuły dla zainteresowanych znajdą się na Platformie Moodle

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością.Wydawnictwo Harmonia

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie.Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Literatura dodatkowa

Elfström M. L. (2007). Coping and cognitive behavioural models in physical and psychological rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (34-48). London and New York: Routledge

Elliot T.R., Warren A.M. (2007). Why psychology is important in rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (14-33). London and New York : Routledge

Gorfin, L., McGlaughlin A. (2005). Listening to the disempowered. The Psychologist, 18, 7, 426-428.

Lawthom, R., Goodley, D. (2005). Community psychology. Towards an empowering vision of disability. The Psychologist, 18, 7, 423-425.

Supple S. (2005). Getting our house in order. The Psychologist, 18, 7, 419-420.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)