Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna: osobowość 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PO2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna: osobowość 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia ogólna: osobowość 1 WF-PS-N-PO1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W05

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Potrafi zidentyfikować i rozumie na czym polegają odmienne sposoby interpretacji osobowości z różnych perspektyw współczesnej psychologii (teorie cech, teorie kulturowe, ewolucyjne, psychoanalityczne, itd.).

Jest w stanie w ramach różnych nurtów psychologicznych rozpoznać specyfikę dominujących teorii osobowości, opisywane przez nie mechanizmy rozwoju i zaburzeń osobowości.

Potrafi posługiwać się i dobierać różne testy psychologiczne pozwalające na diagnozę osobowości oraz posiada umiejętność praktycznej analizy uzyskiwanych wyników.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele:Celem wykładów jest zapoznanie ze sposobami interpretacji pojęcia osobowość oraz ze stylami analizy struktury i mechanizmów kształtowania się osobowości. Stąd konieczne zdaje się uwzględnienie podstawowych i kluczowych dla współczesnych analiz teorii psychodynamicznych, organicystycznych, egzystencjalnych, teorii uczenia, aktywistyczno- regulacyjnych, kulturowych i in.

Efekt kształcenia: znajomość schematów interpretacji pojęcia osobowości, mechanizmów rozwoju i zmiany osobowości, możliwości spojrzenia na człowieka z perspektywy jego niepowtarzalnej indywidualności osobowej i interpretacji zachowań w świetle całościowego ujęcia człowieka.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości.

Pełny opis:

16. Człowiek jako podmiot w procesie adaptacji i rozwoju własnego potencjału – ku odkrywaniu własnej tożsamości; psychologia ego H.Hartmanna ;kompetencja jako cel rozwoju i adaptacji – propozycja R.White’a; teoria psychospołecznego rozwoju ego E.H.Eriksona; kontynuatorzy myśli eriksonowskiej; dążenie do spełnienia jako cel rozwoju w ujęciu Ch.Buhler

17. Człowiek jako podmiot działający i samoregulujący - aktywistyczno–regulacyjne teorie osobowości; ogólne podstawy teorii aktywistyczno – regulacyjnych; teorie Rubinsztejna i Leontjewa. Teorie polskich psychologów- osobowość w interpretacji S.Gerstmana; osobowość jako system tworzący i realizujący plany – propozycja T.Mądrzyckiego; regulacyjna Teoria Osobowości J.Reykowskiego; osobowość jako organizacja informacji w interpretacji W.Łukaszewskiego; zadania podstawą rozwoju osobowości w interpretacji K.Obuchowskiego.

Główne współczesne problemy aktywistycznej interpretacji

18. Od spełnienia potrzeb i doświadczania siebie ku tworzeniu własnej tożsamości w interakcji- organicystyczne interpretacje osobowości (A.Angyala, P.Lecky, syndromy osobowości w ujęciu A.Maslowa; dążenie do samorealizacji a rozwój osobowości – interpretacja C.R.Rogersa).

19. Człowiek jako istota rozumiejąca i doświadczająca – antycypacja podstawą osobowości w analizie G.A.Kelly’ego

20. Od potrzeb ku narracji - personologia H.Murraya; podmiot doświadczający w interpretacji H.J.M.Hermansa – w stronę „dialogowego ja”

21. Człowiek jako podmiot odkrywający sens – egzystencjalna psychologia osobowości. W stronę podmiotu osobowego - podstawowe założenia psychologii egzystencjalnej. Stawanie się w interpretacji L.Binswangera, R.Maya. Wola sensu jako podstawa rozwoju osobowości w teorii V.Frankla Człowiek jako podmiot osobowy w interpretacji K.Popielskiego;

22. Personalistyczne ujęcie osobowości – propozycja autorska

Literatura:

Literatura podstawowa

Gasiul, H. (2012). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 2.

Literatura uzupełniająca:

Ashcraft, D. (2001). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.

Gałdowa, A. (red.) (1999). Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków, UJ.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: UJ.

Siek, S. (1983). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa, ATK.

Strus, W., Cieciuch, J. (2016). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality. Journal of Research in Personality, 66, 70- 95.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - Student rozumie specyfikę psychologii osobowości i wie na czym polegają różnice pomiędzy tradycjami badawczymi w psychologii osobowości

EK_2 - Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji i teorii osobowości (ich wartości i słabości), umie je rozróżnić i identyfikować

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

EK_4 - Student identyfikuje i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną; rozumie relacje pomiędzy odmiennością metod badania osobowości a odmiennością teorii osobowości

Umiejętności:

EK_5 - Student potrafi wyjaśnić na czym polegają różnice w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami

EK_6 - Student potrafi posługiwać się technikami pomiaru osobowości, interpretować wyniki

EK_7 - Student potrafi skonfrontować i zintegrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł

EK_8 - Student samodzielnie interpretuje osobowość z perspektywy poznanych teorii osobowości

Kompetencje

EK_9 - Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod badania badania osobowości specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz społeczno-etycznego kontekstu badania

EK_10 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym, testowym składającym się z 30 pytań (z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 15 poprawnych odpowiedzi (skreślenia poprawiane nie są zaliczane do odpowiedzi poprawnych); na ocenę dobrą co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi, a na ocenę bardzo dobrą co najmniej 26. Dopuszczalna jest też forma egzaminu ustnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)