Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc psychologiczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-POM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc psychologiczna 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_U10

PS_U11

PS_K02

PS_K06

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są podstawom udzielania pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą zdobywać wiedzę na temat podstaw udzielania pomocy psychologicznej, czyli na temat podstawowych umiejętności i warsztatu psychoterapeuty, trudnych problemów pojawiających się w relacji psychoterapeutycznej, wstępnej diagnozy, zagrożeń wynikających z nieprawidłowości pojawiających się podczas udzielania pomocy psychologicznej, etycznych dylematów psychoterapii oraz szkoleń przygotowujących do stosowania psychoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica, 2005.

2. Egan G., Kompetentne pomaganie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka porozumiewania się, Gdańsk, GWP, 2004.

2. Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji intepersonalnej, Warszawa: PWN, 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student potrafi wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

Umiejętności:

Student potrafi analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach (e-learning) - 30

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 7

- przygotowanie do kolokwium - 5

- prace domowe - 3

-referaty - 5

LICZBA ECTS – 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić podstawowych zasad skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz nie potrafi scharakteryzować warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się podczas psychoterapii (np. oporu).

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór), jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy.

-na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi dość dobrze scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi bardzo trafnie scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi analizować tekstów oraz filmów dotyczących podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji i nie potrafi porządkować i podsumowywać zdobytych informacji.

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi, chociaż z trudem, analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz - także w trudem - potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

-na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi w sposób dość zadowalający porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi w sposób błyskotliwy porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin

Praca domowa - 2 godziny

Praca własna - lektura artykułów - 8 godzin

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena aktywności studenta podczas zajęć (liczba zebranych punktów za udział w dyskusji i za wykonywane w grupach ćwiczenia praktyczne);

2. Ocena z kolokwium pisemnego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z aktywności studenta podczas zajęć (1/2) oraz oceny z kolokwium pisemnego (1/2).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)