Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc psychologiczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-POM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc psychologiczna 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Pomoc psychologiczna 1 WF-PS-N-POM1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U11

PS_K02

PS_K06

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą przeglądowi najważniejszych podejść psychoterapeutycznych oraz szczególnym technikom stosowanym w psychoterapii.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą zdobywać wiedzę na temat podejść: psychoanalitycznego, behawioralno-poznawczego, humanistyczno-egzystencjalnego i systemowego w psychoterapii oraz poznają znaczenie metafory, paradoksu, przełamywania schematów i humoru w psychoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica.

Literatura uzupełniająca:

1. Barker P., Metafory w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

2. Farrelly F., Brandsma J., 2004, Terapia prowokatywna, Wrocław: Metamorfoza.

3. Killingmo B., 1995, Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia, Gdańsk: GWP.

4. L’Abate L., Weeks G.R. 2000, Paradoks w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

4. Rafaeli D., Bernstein D., Young J., 2011, Psychoterapia skoncentrowana na schematach, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

5. Yapko M., 1996, Kiedy życie boli. Zalecenia w leczeniu depresji. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna założenia leżące u podłoża różnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz potrafi scharakteryzować wybrane specyficzne techniki psychoterapeutyczne (metaforę, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

Umiejętności:

Student potrafi analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz umie porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje społeczne:

Student jest otwarty na dyskusję oraz pracę w zespołach na temat szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wykazuje odpowiedzialność za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - aktywność na platformie e-learningowej- 30

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 7

- przygotowanie do kolokwium - 5

- prace domowe - 3

- referaty - 5

LICZBA ECTS – 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić założeń leżących u podłoża różnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz nie potrafi scharakteryzować wybranych technik psychoterapeutycznych (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor), jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz dość sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz doskonale potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi analizować tekstów oraz filmów dotyczących szkół i technik psychoterapeutycznych oraz nie potrafi porządkować i podsumowywać zdobytych podczas zajęć informacji.

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi, chociaż z trudem, analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz - także w trudem - potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz potrafi w sposób dość zadowalający porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz potrafi w sposób błyskotliwy porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena pracy studenta podczas zajęć i w domu;

2. Ocena z kolokwium pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)