Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-POZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia organizacji i zarządzania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Rozszerzenie wiedzy z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się literaturą przedmiotu związanego z wykorzystaniem zasobów w organizacji. Omówienie trzech aspektów zarządzania. Aspekt roli jednostki w organizacji, związanej z wnoszeniem osobowych zasobów i oczekiwań. Aspekt grupowy dotyczy relacji międzyludzkich w organizacji oraz stylów zarządzania organizacją. Aspekt systemowy zwraca uwagę na relację z czynnikami pozaorganizacyjnymi wpływającymi na efektywność funkcjonowania własnej organizacji i zmuszającymi do jej permanentnej restrukturyzacji. Zapoznanie studentów z wielopoziomowymi skutkami restrukturyzacji organizacji.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii społecznej,i osobowości i stresu.

Pełny opis:

1. ORGANIZACJA JAKO UKŁAD TRANSAKCJI INTERPERSONALNYCH

1.1. Charakterystyka zachowania prganizacyjnego

1.1.1. Teorie konfliktu ról organizacyjnych

1.1.2. Teoria obszarów organizacji M. Leitera generujących zachowania

organizacyjne

1.1.3. Wielowymiarowy model dopoasowania suplementarnego i

komplementarnego: jednostka – organizacja Amy L. Kristof

1.2. Badanie zachowań organizacyjnych

2. STRUKTURA ORGANIZACJI

2.1. Uniwersalny model struktury organizacji

2.2. Funkcjonalne modele struktury organizacji

3. JEDNOSTKOWE ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

3.1. Czynniki biograficzno-profesjonalne jako zasób organizacyjny

3.2. Czynniki psychologiczne jako zasób organizacyjny

3.3. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnek

4. WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ZADANIOWEJ JAKO ZASOBY ORGANIZACYJNE

5. SYSTEMOWE ZASOBY ORGANIZACJI

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Polityka organizacyjna wykorzystania zasobów ludzkich

6. STRES ORGANIZACYJNY

6.1. Przyczyny stresu organizacyjnego

6.2. Skutki stresu organizacyjnego

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opanowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu.

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii zarządzania,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład i prezentacje

Metoda oceniania: Praca pisemna na zadany temat na podstawie literatury przedmiotu. Obecność podczas wykładów obowiązkowa.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma w sposób bardzo dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada szeroką wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student bardzo dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student bardzo dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dobra: student dobrze zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma w sposób dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dostateczna: student zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena niedostateczna: student nie zna podstawowej terminologię z psychologii zarządzania; student nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania; student nie posiada wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student nie formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania, student nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu psychologii zarządzania. student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwagi krytyczne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)