Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy i organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W08

PS_U03

PS_U11

PS_K02

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża problematykę funkcjonowania czcłwieka w sytuacjach realizacji pracy zawodowej.

Pełny opis:

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga wymaga określonych kwalifikacji formalnych (potwierdzonych dokumentami) , umiejętności realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy oraz kompetencji społecznych wynikających z pełnionej roli w grupie zawodowej (zespole pracowniczym).

Poznanie ww. zależności, istniejących w środowisku pracy, stwarza szansę efektywnego wykonywania zadań. Również poznanie mechanizmów społecznych funkcjonowania pracownika w miejscu pracy wpływa na jego samopoczucie, zdrowie, jakość życia. etc.

Psychologia pracy i organizacji stwarza szansę optymalizacji procedur doboru zawodowego, a w efekcie przyczynia się do efektywności, niezawodności realizacji zadań oraz satysfakcji z pełnionej roli zawodowej.

Przedmiot, oprócz ww. problemów funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, przybliży aspekty prawne i merytoryczne badań psychologicznych w działach personalnych (badania selekcyjne, okresowe, okolicznościowe).

Zostaną przedstawione zagrożenia techniczne, społeczne na wybranych stanowiskach pracy oraz procedury oddziaływań psychologicznych (np. debriefing).

Literatura:

Baka Ł., Zachowania Kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017,

Chmiel Nik, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk,

Czerw A. , Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, 2017,

Jaworska Dorota, Ostaszewska Aneta, Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red.), Współczesne przestrzenie pracy, Difin 2016,

Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, 2017,

Mamcarz P, Psychologia transportu, Difin, 2018,

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN,

Terelak, J., Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW. 2011,

Wołek Z. Kultura pracy profesjonalisty, Difin, 2017,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada szeroki zakres wiedzy w obszarze diagnozy psychologicznej. Rozumie jej istotność w pracy psychologa. Potrafi powiązać fakty w ciągu przyczynowo-skutkowym oraz określić poziom ich istotności w kontekście próby całościowego zrozumienia podejmowanych przez ludzi zachowań.

Umiejętności:

Student potrafi wskazać metody diagnostyczne adekwatne do wskazywanego problemu. Potrafi wskazać obszary istotne dla uzyskania rzetelnego obrazu funkcjonowania pacjenta.

Kompetencje:

Student jest w stanie wskazać adekwatne metody diagnostyczne oraz zastosować je w praktyce. Jest w stanie wysnuć wnioski i zinterpretować uzyskane informacje.

Zachowuje należytą ostrożność, respektuje zasady etyki, posiadaną wiedzę oraz zna metodykę pracy psychologa-diagnosty.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczy oryginalności i poprawności merytorycznej zaprezentowanej semestralnej pracy kontrolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża problematykę funkcjonowania czcłwieka w sytuacjach realizacji pracy zawodowej.

Pełny opis:

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga wymaga określonych kwalifikacji formalnych (potwierdzonych dokumentami) , umiejętności realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy oraz kompetencji społecznych wynikających z pełnionej roli w grupie zawodowej (zespole pracowniczym).

Poznanie ww. zależności, istniejących w środowisku pracy, stwarza szansę efektywnego wykonywania zadań. Również poznanie mechanizmów społecznych funkcjonowania pracownika w miejscu pracy wpływa na jego samopoczucie, zdrowie, jakość życia. etc.

Psychologia pracy i organizacji stwarza szansę optymalizacji procedur doboru zawodowego, a w efekcie przyczynia się do efektywności, niezawodności realizacji zadań oraz satysfakcji z pełnionej roli zawodowej.

Przedmiot, oprócz ww. problemów funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, przybliży aspekty prawne i merytoryczne badań psychologicznych w działach personalnych (badania selekcyjne, okresowe, okolicznościowe).

Zostaną przedstawione zagrożenia techniczne, społeczne na wybranych stanowiskach pracy oraz procedury oddziaływań psychologicznych (np. debriefing).

Literatura:

Baka Ł., Zachowania Kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017,

Chmiel Nik, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk,

Czerw A. , Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, 2017,

Jaworska Dorota, Ostaszewska Aneta, Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red.), Współczesne przestrzenie pracy, Difin 2016,

Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, 2017,

Mamcarz P, Psychologia transportu, Difin, 2018,

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN,

Terelak, J., Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW. 2011,

Wołek Z. Kultura pracy profesjonalisty, Difin, 2017,

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Stolarski
Prowadzący grup: Mikołaj Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża problematykę funkcjonowania czcłwieka w sytuacjach realizacji pracy zawodowej.

Pełny opis:

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga wymaga określonych kwalifikacji formalnych (potwierdzonych dokumentami) , umiejętności realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy oraz kompetencji społecznych wynikających z pełnionej roli w grupie zawodowej (zespole pracowniczym).

Poznanie ww. zależności, istniejących w środowisku pracy, stwarza szansę efektywnego wykonywania zadań. Również poznanie mechanizmów społecznych funkcjonowania pracownika w miejscu pracy wpływa na jego samopoczucie, zdrowie, jakość życia. etc.

Psychologia pracy i organizacji stwarza szansę optymalizacji procedur doboru zawodowego, a w efekcie przyczynia się do efektywności, niezawodności realizacji zadań oraz satysfakcji z pełnionej roli zawodowej.

Przedmiot, oprócz ww. problemów funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, przybliży aspekty prawne i merytoryczne badań psychologicznych w działach personalnych (badania selekcyjne, okresowe, okolicznościowe).

Zostaną przedstawione zagrożenia techniczne, społeczne na wybranych stanowiskach pracy oraz procedury oddziaływań psychologicznych (np. debriefing).

Literatura:

Baka Ł., Zachowania Kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017,

Chmiel Nik, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk,

Czerw A. , Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, 2017,

Jaworska Dorota, Ostaszewska Aneta, Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red.), Współczesne przestrzenie pracy, Difin 2016,

Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, 2017,

Mamcarz P, Psychologia transportu, Difin, 2018,

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN,

Terelak, J., Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW. 2011,

Wołek Z. Kultura pracy profesjonalisty, Difin, 2017,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Stolarski
Prowadzący grup: Mikołaj Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom tematyki i zagadnień związanych z Psychologią Pracy i Organizacji.

Pełny opis:

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga wymaga określonych kwalifikacji formalnych (potwierdzonych dokumentami) , umiejętności realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy oraz kompetencji społecznych wynikających z pełnionej roli w grupie zawodowej (zespole pracowniczym).

Poznanie ww. zależności, istniejących w środowisku pracy, stwarza szansę efektywnego wykonywania zadań. Również poznanie mechanizmów społecznych funkcjonowania pracownika w miejscu pracy wpływa na jego samopoczucie, zdrowie, jakość życia. etc.

Psychologia pracy i organizacji stwarza szansę optymalizacji procedur doboru zawodowego, a w efekcie przyczynia się do efektywności, niezawodności realizacji zadań oraz satysfakcji z pełnionej roli zawodowej.

Przedmiot, oprócz ww. problemów funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, przybliży aspekty prawne i merytoryczne badań psychologicznych w działach personalnych (badania selekcyjne, okresowe, okolicznościowe).

Zostaną przedstawione zagrożenia techniczne, społeczne na wybranych stanowiskach pracy oraz procedury oddziaływań psychologicznych (np. debriefing).

Literatura:

Baka Ł., Zachowania Kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017,

Chmiel Nik, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk,

Czerw A. , Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, 2017,

Jaworska Dorota, Ostaszewska Aneta, Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red.), Współczesne przestrzenie pracy, Difin 2016,

Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, 2017,

Mamcarz P, Psychologia transportu, Difin, 2018,

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN,

Terelak, J., Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW. 2011,

Wołek Z. Kultura pracy profesjonalisty, Difin, 2017,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)