Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PPR1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W16

PS_U03

PS_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z problematyką przestępczości, z problematyką niedostosowania społecznego (przyczynami, przejawami) oraz poznanie teorii kryminologicznych, zwłaszcza psychologicznych.

Pełny opis:

Założenia i cele:

Cele poznawcze przedmiotu to poznanie systemów penitencjarnych, mechanizmów funkcjonowania człowieka w izolacji więziennej, osobowości przestępcy, zagadnień patologii społecznej, zasad skutecznej resocjalizacji. Podstawowy cel kształcący przedmiotu to uczenie umiejętności nawiązywania komunikacji z więźniami, w celu przychodzenia im ze skuteczną pomocą. Celem wychowawczym przedmiotu jest motywowanie studentów do pracy terapeutycznej z więźniami i osobami z patologii społecznej.

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Warunki zaliczenia: napisanie pracy na uzgodniony temat.

Treści programowe:

1. Wykolejenie społeczne: przejawy, przyczyny wykolejenia.

2. Osobowość jednostek wykolejonych: cechy neurotyczności, cechy psychopatii.

3-4.Wychowanie resocjalizujące: pojęcie, modele, funkcje, zasady resocjalizacji.

5. Ekonomia punktowa w resocjalizacji: reguły i formy zastosowania tej ekonomii.

6. Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech osobowościowych osób poddawanych temu oddziaływaniu: zróżnicowanie podatności na resocjalizację, typologia Herberta Quaya.

7. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych: oddziaływania indywidualne, zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich, komuny terapeutyczne.

8. Profilaktyka: profilaktyka powstrzymująca, eliminująco- objawowa, eliminująco- uprzedzająca, kreatywna.

9-10. Samobójstwa: kierunek socjologiczny, psychologiczny i psychiatryczny, suicydenci w zakładach penitencjarnych.

11.Rozwody: przyczyny i skutki rozwodów, rozwody a przestępczość.

12. Prostytucja: przyczyny i skutki prostytucji, prostytucja a przestępczość.

13. Bezrobocie problemem społecznym: rozmiary bezrobocia, bezrobocie a przestępczość.

14-15. System penitencjarny w Polsce: zakłady karne, areszty śledcze.

Literatura:

Wykład:

Lektury obowiązkowe:

Czapów, C. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Warszawa: W. Polak.

Frączek, A. (1986). Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Moir, A., Jessel, D. (1998). Zbrodnia rodzi się w mózgu. Warszawa: Książka i Wiedza.

Ostrowska, K., Milewska, E. (1998). Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. Warszawa: ATK.

Ostrowska, K., Wójcik, D. (1986). Teorie kryminologiczne. Warszawa: ATK.

Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Literatura dodatkowa:

Najnowsze artykuły z psychologii penitencjarnej i sądowej, kryminologii, resocjalizacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cele: Cele poznawcze przedmiotu to poznanie systemów penitencjarnych (1); mechanizmów funkcjonowania człowieka w izolacji więziennej, osobowości przestępcy (2); zagadnień patologii społecznej, zasad skutecznej resocjalizacji (3). Podstawowy cel kształcący przedmiotu to uczenie umiejętności nawiązywania komunikacji z więźniami, w celu przychodzenia im ze skuteczną pomocą (4). Celem wychowawczym przedmiotu jest motywowanie studentów do pracy terapeutycznej z więźniami i osobami z patologii społecznej (5).

Efekt kształcenia: Postawa – ukształtowanie postawy naznaczonej gotowością udzielania pomocy psychologicznej więźniom i zarazem innym osobom z patologii społecznej. Kompetencja – znajomość dyscypliny – psychologia penitencjarna i resocjalizacji (6).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca - wypowiedzi studenta świadczące o zrozumieniu bądź brakach w zrozumieniu treści omawianych podczas zajęć; pytania studenta świadczące o zainteresowaniu poruszaną problematyką.

Ocena podsumowująca obejmuje - ocenę aktywności studenta podczas zajęć, wynik egzaminu końcowego, mającego formę ustną w czasie którego zadawane są pytania otwarte (weryfikują one umiejętność samodzielnego definiowania pojęć, dokonywania porównań i wyjaśniania istoty problemu.

Ocena 2 - duża nieznajomość materiału, ocena 3 - ogólna znajomość materiału, ocena 4 - szczegółowa znajomość materiału, ocena 5 szczegółowa znajomość materiału oraz umiejętność odniesienia materiału do praktyki postępowania ze sprawcami przestępstw i osobami niedostosowanymi społecznie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)