Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PPR2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 1 WF-PS-N-PPR1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W16

PS_U03

PS_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie funkcjonowania człowieka w izolacji penitencjarnej, procesów psychologicznych zachodzących w tej izolacji. Ważny jest także kontekst pomocy, wsparcia, resocjalizacji. Celem praktycznym jest zachęta do pracy z więźniami, a także z byłym więźniami.

Pełny opis:

Wykład

Założenia i cele: takie jak w pierwszym semestrze

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Warunki zaliczenia: napisanie pracy na uzgodniony temat.

Treści programowe:

1-2. Podkultura więzienna : system komunikacji grupowej, gwara więzienna, kodeks grypserski, hierarchia grupowa, stosunki społeczne w więzieniu, zmiany w podkulturze na tle przemian ostatnich lat.

3. Zjawisko samoagresji i symulowania w więzieniu: samoagresja a podkultura więzienna, psychologiczne tło samoagresji i jej rodzaje.

4-5. Tatuaże więzienne: funkcje, podstawowe właściwości, rodzaje, treść i symbolika tatuaży.

5. Wytwory uczestników podkultury - psychologiczne tło: ballady i piosenki, wyroby użytkowe, listy ozdobne, akcesoria do samoagresji.

6. Koncepcje genetycznego uwarunkowania przestępczości: badania nad bliźniętami, badania adopcyjne.

7. Poziom sprawności umysłowej a przestępczość: przedstawienie badań i wniosków.

8. Zaburzenia hormonalne a nieprawidłowe zachowanie człowieka: przedstawienie badań i wniosków.

9-10. Diagnoza psychologiczna w procesie karnym: przedmiot i zakres diagnozy, postępowanie diagnostyczne, formy opinii psychologicznych.

11. Psychika złodzieja : kradzież zwykła, kradzież z rozbojem, oszuści, malwersanci.

12. Psychika przestępców seksualnych: motywy czynów, terapia.

13-14. Psychika mordercy: motywy morderstw, typologia, osobowość i wartości morderców 15. Przedstawienie własnych doświadczeń z pracy wśród więźniów.

Literatura:

1. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

2. Czapów C., Wychowanie resocjalizujące, WP, Warszawa 1978.

3. Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

4. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

5. Przybyliński S., "Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.

6. Przybiliński S., Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości pentencjarnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

7. Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

8. Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.

9. Woźniak W. (red.), Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej – Acta Universitatis Masuriensis & Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Olecko – Warszawa 2009.

10. Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student wie jak interpretować zmienność zachowań osób znajdujących się w izolacji penitencjarnej; - zna metody psychologiczne wykorzystywane do diagnozy w przypadku więźniów; - zna sposoby interwencji psychologicznej w przypadku więźniów z danej kategorii; - zna zasady i metody oddziaływań resocjalizacyjnych.

Umiejętności - student potrafi dobierać metody do badań psychologicznych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Kompetencje - student posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej realizowanej w środowisku więziennym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej: na ocenę 3 wymagana jest podstawowa znajomość materiału, na ocenę dobrą - szczegółowa znajomość materiału, na ocenę bardzo dobrą - umiejętność przenoszenia teoretycznych treści na płaszczyznę praktyki penitencjarnej i resocjalizacyjnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)