Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PPRA1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W11

PS_U05

PS_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zawodowej w psychologii organizacji i pracy.

Pełny opis:

Treści programowe:

1)Problematyka przedmiotu, organizacja zajęć, literatura, zasady oceniania i pisanie pracy zaliczeniowej,

2)Geografia psychologii pracy w Polsce (ośrodki akademickie i resortowe), główni reprezentanci.

3)Historia psychologii pracy

4)Metodologiczne i merytoryczne zasady diagnostyki psychologicznej w psychologii organizacji i pracy.

5)Aparatura diagnostyczna : kiedyś i obecnie

6)Problemy zzl w Internecie,

7)Praca zawodowa i jej rola w życiu człowieka

8)Charakterystyka miejsca pracy

9)Dystraktory w działalności zawodowej

10)Gratyfikacja pracy (motywacja, satysfakcja, zaangażowanie, jakość pracy).

11)Psychologiczne problemy wyboru zawodu, prognoza efektywności kadr.

12)Predykatory powodzenia zawodowego.

13)Aspekty psychologiczne badania pracy ludzkiej i przydatności zawodowej.

14)Procedury selekcyjne (normy lokalne, ich konstruowanie i wykorzystanie w pracy psychologa, zasady doboru i selekcji kadr, wieloczynnikowa metoda selekcji).

15)Metody poszukiwania pracowników.

16)Poradnictwo zawodowe

17)Podsumowanie i zaliczenie.

Literatura:

Amstrong M.., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001,

Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań, 1995,

GAMIAN-WILK M. MOBBING W MIEJSCU PRACY, PWN, WARSZAWA 2018.

Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź, 2004

Guszkowska M., Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Torun, 2013

Jachnis A.,Kobos Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 64-77,

Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B., Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

Kobos Z.,Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

Kobos Z., Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, Poznań - lotnictwo dla obronności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, 225-241,

Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

Kulczycka Kinga, Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź 2003,

Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa 2018,

Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, 2011,

Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M., Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź 2007,

Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa 2014,

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa 2009,

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa 2001,

Personel,

Sasin M., Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, 2016,

Strelau J., Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, 2011,

Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology"

Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

Czasopismo,"E-mentor"

Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi",

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza;

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu psychologii pracy,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii pracy,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Umiejętności;

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Kompetencje;

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

a) Opis ECTS. Psychologia pracy

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i bardzo dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i słabo potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raportu badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami opisu stanowiska pracy i diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zarodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje uwarunkowania człowieka w sytuacji pracy zawodowej, a w szczególności: historię psychologii pracy, znaczenie pracy zawodowej dla człowieka, analizę stanowisk pracy i predyspozycji zawodowych, sposoby pozyskiwania pracowników, procedury kadrowe, predyktory powodzenia zawodowego, ocenianie pracowników, dystaraktory w pracy zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Amstrong M. (2001) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków,

2. Bańka A. (19950, Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

3. Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź,

4. Guszkowska M. (2013), Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Toruń,

5. Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B. (2013), Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

6. Kobos Z., (1999), Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

7. Kobos Z. (2016), Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, (W:) Poznań - lotnictwo dla obronności, (red. M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 225-241,

8. Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

9. Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

10. Sasin M. (2016), Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, Warszawa,

11. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Literatura dodatkowa:

1. Jachnis A.,Kobos Z ., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 6 (4-77),

2. Kobos Z. (1998), Psychologia dla lotnictwa wojskowego - perspektywa historyczna i stan obecny przydatności kandydatów do służby w Siłach Powietrznych, (W:) Nasze stulecie. Nauka dla obronności, (red.: M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 276- 291,

3. Kulczycka Kinga (2019), Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

4. Lipińska-Grobelny A (2014), Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

5. Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź,

6. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

7. Mamcarz P. (2018) Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa,

8. Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Difin,, Warszawa,

9. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2007), Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź,

10. Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L. (2014), Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa,

11. Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2

12. Paluchowski W. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa,

13. Personel,

14. Strelau J.,(2004), Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, Warszawa,

15. Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology",

16. Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

17. Czasopismo,"E-mentor"

18. Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi".

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q1MDhmOGQtMmI1OC00ZDIwLWFhNGMtYmZkYWU1NmM1ZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami opisu stanowiska pracy i diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zarodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje uwarunkowania człowieka w sytuacji pracy zawodowej, a w szczególności: historię psychologii pracy, znaczenie pracy zawodowej dla człowieka, analizę stanowisk pracy i predyspozycji zawodowych, sposoby pozyskiwania pracowników, procedury kadrowe, predyktory powodzenia zawodowego, ocenianie pracowników, dystaraktory w pracy zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Amstrong M. (2001) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków,

2. Bańka A. (19950, Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

3. Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź,

4. Guszkowska M. (2013), Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Toruń,

5. Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B. (2013), Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

6. Kobos Z., (1999), Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

7. Kobos Z. (2016), Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, (W:) Poznań - lotnictwo dla obronności, (red. M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 225-241,

8. Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

9. Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

10. Sasin M. (2016), Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, Warszawa,

11. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Literatura dodatkowa:

1. Jachnis A.,Kobos Z ., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 6 (4-77),

2. Kobos Z. (1998), Psychologia dla lotnictwa wojskowego - perspektywa historyczna i stan obecny przydatności kandydatów do służby w Siłach Powietrznych, (W:) Nasze stulecie. Nauka dla obronności, (red.: M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 276- 291,

3. Kulczycka Kinga (2019), Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

4. Lipińska-Grobelny A (2014), Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

5. Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź,

6. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

7. Mamcarz P. (2018) Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa,

8. Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Difin,, Warszawa,

9. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2007), Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź,

10. Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L. (2014), Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa,

11. Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2

12. Paluchowski W. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa,

13. Personel,

14. Strelau J.,(2004), Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, Warszawa,

15. Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology",

16. Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

17. Czasopismo,"E-mentor"

18. Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi".

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z: problemami zarządzania zasobami ludzkimi, metodami opisu stanowiska pracy i diagnozy psychologicznej charakterystycznymi dla prowadzenia procedur doboru i selekcji zarodowej.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje uwarunkowania człowieka w sytuacji pracy zawodowej, a w szczególności: historię psychologii pracy, znaczenie pracy zawodowej dla człowieka, analizę stanowisk pracy i predyspozycji zawodowych, sposoby pozyskiwania pracowników, procedury kadrowe, predyktory powodzenia zawodowego, ocenianie pracowników, dystaraktory w pracy zawodowej.

Literatura:

mstrong M.., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001,

Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań, 1995,

GAMIAN-WILK M. MOBBING W MIEJSCU PRACY, PWN, WARSZAWA 2018.

Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź, 2004

Guszkowska M., Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Torun, 2013

Jachnis A.,Kobos Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 64-77,

Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B., Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

Kobos Z.,Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

Kobos Z., Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, Poznań - lotnictwo dla obronności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, 225-241,

Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

Kulczycka Kinga, Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź 2003,

Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa 2018,

Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, 2011,

Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M., Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź 2007,

Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa 2014,

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa 2009,

Paluchowski W., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa 2001,

Personel,

Sasin M., Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, 2016,

Strelau J., Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, 2011,

Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology"

Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

Czasopismo,"E-mentor"

Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi",

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)