Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PPRA2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia pracy 1 WF-PS-N-PPRA1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W11

PS_U05

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów z problemami doboru zawodowego i metodami oceny przydatności zawodowej (diagnoza, selekcja, prognoza)

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje szczegółowe procedury doboru zawodowego wynikające z przepisów prawnych, merytorycznych oraz zasady stosowania określonych narządzi diagnostycznych w zakresie wybranych funkcji psychicznych. Ponadto zapoznaje z problematyką działania agencji doboru personalnego i outsourcingu usług Human Resources, biur pośrednictwa pracy, biur karier. Omówione zostaną także zagadnienia zagrożeń psychospołecznych i ich konsekwencji dla pracowników i instytucji oraz sposoby przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy.

Literatura:

Baka Łukasz, Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017,

Byra S., Parchomiuk M., osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku, Wyd. UMCS, Lublin 2010,

Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,

Czasopismo Psychologiczne,

Dudek B., Społeczne i psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, Wyd. UŁ, Łódź, 2011

Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, IMP w Łodzi, Łódź 2004,

Golińska L., Pracoholizm inaczej, Difin 2014,

Jarosiewicz H. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013,

Kobos Z., Zdrowotne i psychologiczne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego, (red.) J. Rajchel, (w:) 90 lat "Szkoły Orląt" historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego, WSOSP, Dęblin 2015,

Konecki K., Headhunting - Łowcy głów, Alfa-Wero, Warszawa 1998,

Lipka A. W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa 2009,

Paluchowski J.W., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek P., Czy praca szkodzi, WN "Scholar" Warszawa 2014,

Pasztak-Opiłka A., O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, Difin, 2016,

Nosal C., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków 1997,

Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa 2018,

Sadecki K. Własny biznes - dlaczego Tak?, New Direct IT, 2013,

Stawiarska P., Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Difin, 2016,

Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Naukowe. PWN, Warszawa 2002,

Stocki R., Patologie organizacyjne-diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,

Terelak J. Psychologia menedżera, Difin , Warszawa 1999,

Terelak J.F., Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badan, UKSW, Warszawa 2015,

Terelak J., Stres życia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017,

Witkowski S., Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, U Wr., Wrocław 2000.

Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król., Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu psychologii pracy,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii pracy,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką z zakresu psychologii pracy,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii pracy,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką z zakresu psychologii pracy.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i bardzo dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i słabo potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raportu badawczego

Praktyki zawodowe:

Praktyki są realizowane przez studentów w wybranych placówkach, zgodnie w wybraną ścieżką edukacyjną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów ze szczegółowymi problemami doboru, selekcji i kwalifikacji pracowników oraz metodami oceny funkcjonowania zawodowego, a także zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje szczegółowe procedury doboru zawodowego wynikające z przepisów prawnych, merytorycznych oraz zasady stosowania określonych narządzi diagnostycznych w zakresie wybranych funkcji psychicznych. Ponadto zapoznaje z problematyką działania agencji doboru personalnego i outsourcingu usług Human Resources, biur pośrednictwa pracy, biur karier. Omówione zostaną także zagadnienia zagrożeń psychospołecznych i ich konsekwencji dla pracowników i instytucji oraz sposoby przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baka Ł. (2017), Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,

2. Cook M.F. (2003), , Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,

3. Chmiel N. Psychologia pracy i organizacji,

4. Dudek B. (2011), Społeczne i psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, Wyd. UŁ, Łódź,

5. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (200) , Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, IMP w Łodzi,

6. Golińska L. (2014), Pracoholizm inaczej, Difin, Warszawa,

7. Jarosiewicz H. (2013) Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,

8. Kobos Z (2015), Zdrowotne i psychologiczne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego, (red.) J. Rajchel, (W:) 90 lat "Szkoły Orląt" historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego, WSOSP, Dęblin,

9. Lubrańska A. (2017), Psychologia pracy, Difin, Warszawa,

Łukasik A., Węgrzyn-Białkowicz K, Englert-Bator A. (2017), , Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. wydawnictwo: WUR, Rzeszów,

10. Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie (2018) , Difin, Warszawa,

11. Terelak J.F (2015), Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, UKSW, Warszawa,

Literatura uzupełniająca:

1. Byra S., Parchomiuk M.(2010), osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku, Wyd. UMCS, Lublin,

2. Konecki K., Headhunting - Łowcy głów (1998), Alfa-Wero, Warszawa,

3. Lipka A.(2005) W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

4.Nosal C.(1997), Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków,

5. Paluchowski J.W., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek P. (2014), Czy praca szkodzi, WN "Scholar" Warszawa,

6. Pasztak-Opiłka A. (2016), O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, Difin,Warszawa.

7. Paszkowska-Rogacz A (2009)., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2009,

8. Pocztowski A.(2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wydawca: Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

9. Sadecki K.(2013), Własny biznes - dlaczego Tak?, New Direct IT, Warszawa,

10. Stawiarska P.(2016), Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Difin, Warszawa,

11. SchPiotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król. (2014), Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa,

Schultz D.P., Schultz S.E.,(2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Naukowe. PWN, Warszawa,

12. Stocki R. (2005), Patologie organizacyjne-diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,

13. Terelak J. (2009), Psychologia menedżera, Difin , Warszawa.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q1MDhmOGQtMmI1OC00ZDIwLWFhNGMtYmZkYWU1NmM1ZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów ze szczegółowymi problemami doboru, selekcji i kwalifikacji pracowników oraz metodami oceny funkcjonowania zawodowego, a także zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje szczegółowe procedury doboru zawodowego wynikające z przepisów prawnych, merytorycznych oraz zasady stosowania określonych narządzi diagnostycznych w zakresie wybranych funkcji psychicznych. Ponadto zapoznaje z problematyką działania agencji doboru personalnego i outsourcingu usług Human Resources, biur pośrednictwa pracy, biur karier. Omówione zostaną także zagadnienia zagrożeń psychospołecznych i ich konsekwencji dla pracowników i instytucji oraz sposoby przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baka Ł. (2017), Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,

2. Cook M.F. (2003), , Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,

3. Chmiel N. Psychologia pracy i organizacji,

4. Dudek B. (2011), Społeczne i psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, Wyd. UŁ, Łódź,

5. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (200) , Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, IMP w Łodzi,

6. Golińska L. (2014), Pracoholizm inaczej, Difin, Warszawa,

7. Jarosiewicz H. (2013) Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,

8. Kobos Z (2015), Zdrowotne i psychologiczne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego, (red.) J. Rajchel, (W:) 90 lat "Szkoły Orląt" historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego, WSOSP, Dęblin,

9. Lubrańska A. (2017), Psychologia pracy, Difin, Warszawa,

Łukasik A., Węgrzyn-Białkowicz K, Englert-Bator A. (2017), , Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. wydawnictwo: WUR, Rzeszów,

10. Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie (2018) , Difin, Warszawa,

11. Terelak J.F (2015), Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, UKSW, Warszawa,

Literatura uzupełniająca:

1. Byra S., Parchomiuk M.(2010), osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku, Wyd. UMCS, Lublin,

2. Konecki K., Headhunting - Łowcy głów (1998), Alfa-Wero, Warszawa,

3. Lipka A.(2005) W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

4.Nosal C.(1997), Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków,

5. Paluchowski J.W., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek P. (2014), Czy praca szkodzi, WN "Scholar" Warszawa,

6. Pasztak-Opiłka A. (2016), O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, Difin,Warszawa.

7. Paszkowska-Rogacz A (2009)., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2009,

8. Pocztowski A.(2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wydawca: Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

9. Sadecki K.(2013), Własny biznes - dlaczego Tak?, New Direct IT, Warszawa,

10. Stawiarska P.(2016), Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Difin, Warszawa,

11. SchPiotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król. (2014), Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa,

Schultz D.P., Schultz S.E.,(2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Naukowe. PWN, Warszawa,

12. Stocki R. (2005), Patologie organizacyjne-diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,

13. Terelak J. (2009), Psychologia menedżera, Difin , Warszawa.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów z problemami doboru zawodowego i metodami oceny przydatności zawodowej (diagnoza, selekcja, prognoza)

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje szczegółowe procedury doboru zawodowego wynikające z przepisów prawnych, merytorycznych oraz zasady stosowania określonych narządzi diagnostycznych w zakresie wybranych funkcji psychicznych. Ponadto zapoznaje z problematyką działania agencji doboru personalnego i outsourcingu usług Human Resources, biur pośrednictwa pracy, biur karier. Omówione zostaną także zagadnienia zagrożeń psychospołecznych i ich konsekwencji dla pracowników i instytucji oraz sposoby przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy.

Literatura:

Baka Łukasz, Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017,

Byra S., Parchomiuk M., osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku, Wyd. UMCS, Lublin 2010,

Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,

Czasopismo Psychologiczne,

Dudek B., Społeczne i psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, Wyd. UŁ, Łódź, 2011

Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, IMP w Łodzi, Łódź 2004,

Golińska L., Pracoholizm inaczej, Difin 2014,

Jarosiewicz H. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013,

Kobos Z., Zdrowotne i psychologiczne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego, (red.) J. Rajchel, (w:) 90 lat "Szkoły Orląt" historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego, WSOSP, Dęblin 2015,

Konecki K., Headhunting - Łowcy głów, Alfa-Wero, Warszawa 1998,

Lipka A. W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa 2009,

Paluchowski J.W., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek P., Czy praca szkodzi, WN "Scholar" Warszawa 2014,

Pasztak-Opiłka A., O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, Difin, 2016,

Nosal C., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków 1997,

Mamcarz P., Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa 2018,

Sadecki K. Własny biznes - dlaczego Tak?, New Direct IT, 2013,

Stawiarska P., Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Difin, 2016,

Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Naukowe. PWN, Warszawa 2002,

Stocki R., Patologie organizacyjne-diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,

Terelak J. Psychologia menedżera, Difin , Warszawa 1999,

Terelak J.F., Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badan, UKSW, Warszawa 2015,

Terelak J., Stres życia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017,

Witkowski S., Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, U Wr., Wrocław 2000.

Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król., Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)