Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PROZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo zawodowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11, PS_K01, PS_K02



Wymagania wstępne:

Wiedza i kompetencje z zakresu prowadzenia diagnozy psychologicznej, zastosowania narzędzi psychometrycznych, pomocy psychologicznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej wiedzy, informacji i narzędzi przydatnych w procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego przez psychologa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowej wiedzy, informacji i narzędzi przydatnych w procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego przez psychologa.

W szczególności student po ukończeniu zajęć zwiększy swoją wiedzę i zrozumienie psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania, dzięki czemu możliwe będzie skuteczniejsze dopasowanie predyspozycji klienta to wymogów rynku pracy (PS_W11).

Student po ukończeniu zajęć zwiększy swoje kompetencje w zakresie budowania kontaktu i pracy z klientem w kontekście procesu poradnictwa zawodowego. (PS_K01).

Student będzie potrafił wykorzystać narzędzia dostępne psychologom w celu sprawdzenia potencjału klienta w różnych aspektach, w zależności od preferencji klienta co do wykonywanego zawodu oraz wymagań runku pracy (PS_K02).

Literatura:

Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe: Wybrane metody badań. Difin.

Rosalska, M., & Wawrzonek, A. (2012). Między szkołą a rynkiem pracy: Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych. Difin.

Sidor-Rządkowska, M. (2018). Coaching kariery: Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy. Wolters Kluwer Polska.

Sobierajski, T. (2013). Doradztwo zawodowe: Uniwersalizm i konceptualizacja. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski.

Solarczyk-Ambrozik, E. (2016). Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Stańczyk, I. (2013). Doradztwo personalne i zawodowe. Difin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1: student zna ogólne procesy związane z zatrudnianiem i rekrutacją

W2: student zna ogólne zasady sterujące rynkiem pracy

K1: student potrafi nawiązywać kontakt z klientem

K2: student potrafi prowadzić proces poradnictwa zawodowego w podstawowym zakresie

K3: student potrafi wykorzystać narzędzia dostępne psychologom w celu zwiększenia szansy klienta na znalezienie i realizację drogi kariery

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 student potrafi w sposób bardzo dobry rozpocząć proces doradztwa zawodowego, wskazać mocne i słabe strony klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; wykorzystuje adekwatne narzędzia pracy psychologa

Na ocenę 4,5 student potrafi w sposób dobry rozpocząć proces doradztwa zawodowego, wskazać część mocnych i słabych stron klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; wykorzystuje narzędzia pracy psychologa

Na ocenę 4 student potrafi w sposób dobry rozpocząć proces doradztwa zawodowego, wskazać część mocnych i słabych stron klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; wykorzystuje w niewielkim stopniu narzędzia pracy psychologa

Na ocenę 3,5 student potrafi w sposób dostateczny rozpocząć proces doradztwa zawodowego, wskazać pojedyncze mocne i słabe strony klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; wykorzystuje w niewielkim stopniu narzędzia pracy psychologa

Na ocenę 3 student potrafi w sposób dostateczny rozpocząć proces doradztwa zawodowego, wskazać pojedyncze mocne i słabe strony klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; nie wykorzystuje narzędzi pracy psychologa

Na ocenę 2 student nie potrafi w sposób dostateczny rozpocząć proces doradztwa zawodowego lub nie, wskazuje mocnych i słabych stron klienta w odniesieniu do jego preferencji ścieżki kariery oraz rynku pracy; nie wykorzystuje narzędzi pracy psychologa

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h pracy studenta, w tym:


30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie prac domowych na zajęcia

15 h - przygotowanie do kolokwium końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)