Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychologia przywództwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRZY
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia przywództwa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Psychologia przywództwa

Wykład stanowi wprowadzenie do zagadnień przywództwa poprzez analizę problematyki co to znaczy być dobrym liderem, poprzez akcentowanie aspektów praktycznych przywództwa. Poruszane będą takie obszary, jak: rozumienie przywództwa; rozpoznawanie cech przywódczych; angażowanie mocnych stron ludzi; rozumienie filozofii i stylów przywództwa, zajmowanie się zadaniami i relacjami; rozwijanie umiejętności przywódczych; tworzenie wizji w tym o charakterze strategiczny; ustanowienie konstruktywnego klimatu; słuchanie członków grupy, radzenie sobie z konfliktem; zajmowanie się etyką w przywództwie i pokonywanie przeszkód w organizacji

Pełny opis:

1. Przywództwo- podstawowe założenia

2. Budowanie osobistego wymiaru przywództwa i style przywództwa:

3. Umiejętności przywódcze, w tym przywództwo w grupie,

4. Przywództwo polityczne

5. Przywództwo wojskowe

6. Lider i jego relacje z podwładnymi w aspekcie emocjonalnym

i motywacyjnym

7. Władza lidera i jak z niej korzystać?

8 Przywództwo w czasach przełomowych

9. Przywództwo rozmyte

10. Przywództwo i zarządzanie strategiczne

11. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne

12. Mocne i słabe strony organizacji z punktu widzenia lidera - analiza SWAT

13. Rola przywództwa w koncepcji Lean management

14. Zarządzanie konfliktem i prowadzenie trudnych rozmów i umiejętności komunikacyjne.

15 Przywództwa w kontekście wielkiej piątki (Big Five) wymiarów osobowości

16. Lider jako motywator zmiany w złożonym środowisku organizacyjnym

Literatura:

Aidt, T., & Rauh, C. (2018). The Big Five Personality Traits and Partisanship in England. Electoral Studies, 54, 1–21.

Antonakis, J. (2004). On why “emotional intelligence” will not predict leadership effectiveness

beyond IQ or the “Big Five”: and extension and rejoinder. Organizational Analysis, 12 (2), 171- 182

1 (6), Barbuto, J. E., Burbach, M. E. (2006). The emotional intelligence of transformational leaders: A field study of elected officials. The Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Crossan, M., Seijts, G., & Gandz, J. (2015). Developing Leadership Character. Developing Leadership Character. https://doi.org/10.4324/9781315739809

Cybal-Michalska, Agnieszka. (2015). Przywództwo – ustalenia definicyjne i sposoby rozumienia. Studia Edukacyjne. 37. 23-32.

Dyson, S. Preston, T. (2006). Individual Characteristics of Political Leaders and the Use of Analogy in Foreign Policy Decision Making. Political Psychology. 27. 265 - 288.

Issah, M. (2018). Change leadership the role of emotional intelligence. Sage Open-Research Paper,

Hartliński , M. (2012).Przywództwo polityczne. Wprowadzene. wydawca instytut nauk politycznych Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

Hoogenboezem, J. (2015) Churchill’s Radical War Leadership. Open Journal of Leadership, 4, 1-11. doi: 10.4236/ojl.2015.41001.

Issah, M., Zimmerman, J. A. (2016). A change model for 21st century leaders: The essentials. International Journal of Pedagogical Innovations, 4(1), 23-29.

KRANNICH M. (2016). PODEJŚCIE PERSONALNE I PRZYWÓDCZE ODNIESIENIA W TEORII POZYTYWNEJ ORIENTACJI W ZARZĄDZANIU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 93 Nr kol. 1957 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Lai, L. (2019) A Review of Team-Focused Transformational Leadership: Past and New Trends. Journal of Service Science and Management, 12, 172-185. doi: 10.4236/jssm.2019.122012.

Lizak, M. (2019). ROLA PRZYWÓDZTWA W KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT. Quality Production Improvement. 10. 7-16. 10.30657/qpi.2019.10.01. Lachowski, S. (2013) Od wartości do działania. Przywództwo w czasach

przełomowych. Wydawca: StudioEMKA

Tiuraniemi, J. (2008). Leader self-awareness and its relationship to subordinate assessment of organizational atmosphere in the social welfare sector. Administration in Social Work, 32, 23-38.

Voet, Joris. (2014). Leading change in public organizations: A study about the role of leadership in the implementation of organizational change in a public sector

context

Widyatmoko, W., Pabbajah, M, Widyanti, R. (2020). THE CHARACTER OF LEADERSHIP IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A CRITICAL REVIEW. International Journal of Management Innovation & Entrepreneurial Research. 6. 1-09.

Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12, 451-483.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci powinni wykazać się dobrym poziomem wiedzy początkowej z zakresu psychologii przywództwa i być zainteresowani tym tematem. Istotna będzie także umiejętność prowadzenia debaty z prowadzącym zajęcia na temat podstaw teoretycznych związanych z zachowaniem człowieka w sytuacji ekstremalnej i praktycznych implikacji z niej wynikających. Konieczne będzie także przygotowanie kompetentnych prezentacji Power Point obejmujących różne rodzajów zachowań przywódczych

Wiedza - student wymienia i opisuje główne nurty teoretyczne i paradygmaty badawcze związane z psychologią przywództwa, poprawnie identyfikuje najważniejszą problematykę, wskazuje wyniki badań uzasadniające poszczególne stanowiska teoretyczne; zna i rozumie na czym polega i jak powinna przebiegać analiza i interpretacja zachowań przywódczych; zna i rozumie znaczenie efektywnego funkcjonowania przywódcy w organizacji

Umiejętności - student potrafi dobrać odpowiednie techniki badania i oceny zachowań przywódcy; potrafi zinterpretować teksty naukowe wywodzące się z artykułów empirycznych; umie wyszukać i wyselekcjonować źródła, które posłużą mu do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności.

Kompetencje - dąży do naukowego i zgodnego z regułami metodologii zbierania danych empirycznych, zachowuje krytycyzm wobec istniejących interpretacji zjawisk, które nie są uzasadnione badaniami empirycznymi, jak również ma świadomość ograniczeń badawczych istniejących w psychologii stanów ekstremalnych

ECTS:

udział w wykładzie: 30

zebranie danych i przygotowanie analizy porównawczej różnych nurtów teoretycznych w psychologii przywództwa 30

przygotowanie do egzaminu (wraz z lekturą obowiązkową): 60

Suma godzin: 120 [120:30=4] LICZBA ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria: Wiedza (PS_W02, PS_W04):

- na ocenę 2 (niedostateczna.): student nie zna i nie rozumie na czym polega zachowanie przywódcy nie zna i nie rozumie specyfiki zachowań przywódczych w kontekście organizacyjnym, nie rozróżnia podstawowych metod badania, nie potrafi połączyć specyficznego podejście badawczego z jego podstawami teoretycznymi oraz opisać praktyczne zastosowania wiedzy na temat życiu codziennym,

- na ocenę 3 (dostateczna.): student zna i rozumie na czym polega zachowanie przywódcy, zna także i rozumie specyfiki zachowań przywódczych w kontekście organizacyjnym, rozróżnia podstawowych metod badania, potrafi połączyć specyficznego podejście badawczego z jego podstawami teoretycznymi oraz opisać praktyczne zastosowania wiedzy na temat życiu codziennym, Wymaga jednak asysty ze strony prowadzącego zajęcia.

- na ocenę 4 (dobry.): student dobrze zna i poprawnie rozumie na czym polega zachowanie przywódcy, zna także dobrze i rozumie specyfikę zachowań przywódczych w kontekście organizacyjnym, właściwie rozróżnia podstawowych metod badania, dobrze potrafi połączyć specyficznego podejście badawczego z jego podstawami teoretycznymi oraz opisać praktyczne zastosowania wiedzy na temat życiu codziennym.

– na ocenę 5 (bardzo dobra.):

student doskonale zna i rozumie na czym polega zachowanie przywódcy, bardzo zna i rozumie specyfiki zachowań przywódczych w kontekście organizacyjnym, rozróżnia podstawowych metod badania, świetnie potrafi połączyć specyficznego podejście badawczego z jego podstawami teoretycznymi oraz opisać praktyczne zastosowania wiedzy na temat życiu codziennym.

Umiejętności (PS_U03, PS_U04, PS_U05):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi odróżnić metod pomiaru zachowania człowieka w sytuacji przywódczej, niewłaściwie interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, niewłaściwie klasyfikuje wybrane rodzaje przywództwa w kontekście ryzyka i niebezpieczeństwa. Źle rozpoznaje główne przyczyny niepowodzeń w kreowaniu lidera organizacji

- na ocenę 3 (dst.):

- student potrafi odróżnić metod pomiaru zachowania człowieka w sytuacji przywódczej, właściwie interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, właściwie klasyfikuje wybrane rodzaje przywództwa w kontekście ryzyka i niebezpieczeństwa. Rozpoznaje główne przyczyny niepowodzeń w kreowaniu lidera organizacji. Wymaga asysty prowadzącego zajęcia

- na ocenę 4 (dobrą )

- student potrafi dobrze odróżnić metod pomiaru zachowania człowieka w sytuacji przywódczej, dobrze interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, dobrze klasyfikuje wybrane rodzaje przywództwa w kontekście ryzyka i niebezpieczeństwa. Dobrze rozpoznaje główne przyczyny niepowodzeń w kreowaniu lidera organizacji

- na ocenę 5 (bdb.):

- Student bardzo dobrze potrafi odróżnić metod pomiaru zachowania człowieka w sytuacji przywódczej, bardzo dobrze interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, bardzo dobrze klasyfikuje wybrane rodzaje przywództwa w kontekście ryzyka i niebezpieczeństwa. Bardzo dobrze rozpoznaje główne przyczyny niepowodzeń w kreowaniu lidera organizacji.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena z egzaminu semestralnego

2. Ocena aktywności w trakcie trwania zajęć

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane w formie uzgodnionej z prowadzącą przed zapowiedzianym terminem egzaminu semestralnego. Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z niedopuszczeniem do egzaminu. Kolokwium semestralne ma formę pisemną i zawiera pytania otwarte, wymagające rozwiązania problemów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu semestralnego, która może zostać podwyższona o 0,5 stopnia lub 1 stopień, jeśli student uzyska odpowiednią liczbę punktów za aktywność w trakcie trwania zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)