Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U05

PS_U06

PS_U08

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot „Psychometria" realizowany jest w postaci 30 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń.

W czasie zajęć Studenci są zapoznawani z różnymi rodzajami testów psychologicznych, sposobami ich konstruowania oraz metodami charakterystyki ich własności psychometrycznych. Poznają również podstawy teorii pomiaru w psychologii, w szczególności klasyczną teorię pomiaru.

Po ukończeniu kursu studenci powinni potrafić: ocenić poprawność użytych w dowolnym badaniu psychologicznym narzędzi psychologicznych (takich jak testy psychologiczne), dokonać krytycznej oceny metodologicznej jakości badań publikowanych w literaturze psychologicznej z perspektywy doboru i własności psychometrycznych narzędzi, dokonać samodzielnej konstrukcji lub adaptacji narzędzia psychometrycznego.

Literatura:

Podstawową literaturę do kursu stanowią poniższe podręczniki. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej i dodatkowej – podawany jest na bieżąco na zajęciach.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice (2007), Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta, które służą następującym, ogólnym efektom kształcenia, określonych w efektach kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Psychologia dla jednolitych studiów magisterskich. Zgodnie z nimi absolwent:

- posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii (PS_W06)

- potrafi posługiwać się różnymi narzędziami diagnostycznymi oceniającymi poziom rozwoju jednostkowego oraz różnice pomiędzy jednostkami, a także narzędziami dobadania pełnionych funkcji społecznych, doboru do wykonywanej pracy oraz narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkim (PS_U05)

- umie zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych (PS_U06)

- potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze (PS_U08)

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Przygotowanie do wykładu / lektura tekstów / zadania e-learningowe – 45 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń / lektura tekstów / prace domowe – 45 godzin

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 30 godzin

(180 godzin / 30 = 6 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody oceniania określone są osobno dla wykładu i dla ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje materiał zarówno wykładu jak i ćwiczeń.

Ogólne kryteria oceny:

Na ocenę niedostateczną (2):

Student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Podawane przez niego definicje są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dostateczną (3):

Student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Operuje wiedzą ze zrozumieniem i potrafi ją wykorzystać w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dobrą (4):

Student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę psychometryczną, wykorzystuje ją poprawnie w zadaniach sprawdzających umiejętności i wykazuje się krytycznym podejściem do problemów psychometrycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)